ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invite

IH2 N V AY1 T   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invite-, *invite*
Possible hiragana form: いんう゛ぃて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invite[VT] เชิญ, See also: เชิญชวน, เชื้อเชิญ, ชวน, Syn. request, ask, summon
invite[VT] ทำให้เกิด, See also: ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้มีบางสิ่งที่ไม่ดี, Syn. provoke, encourage, ask for
invitee[N] ผู้ถูกเชิญ
invite in[PHRV] เชิญเข้ามา, Syn. ask in
invite to[PHRV] เชิญมาร่วม, See also: เชิญมาในงาน, Syn. ask to
invite out[PHRV] เชิญให้ออกไปร่วมทานอาหารหรือกิจกรรมอื่นร่วมกัน, Syn. ask out
invite over[PHRV] เชิญให้มา, Syn. ask over, ask round, have over, have round
invite round[PHRV] เชิญให้มาร่วมงาน, See also: เชิญมาเป็นแขก, Syn. invite over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invite(อินไวทฺ') vt. เชื้อเชิญ,เชิญ,ขอร้อง,ร้องขอ,ก่อให้เกิด,นำมาซึ่ง. vi. เชิญ,นำมาซึ่ง., See also: inviter n., Syn. call for,ask
invitee(อินไวที') n. ผู้ถูกเชิญ

English-Thai: Nontri Dictionary
invite(vt) เชื้อเชิญ,ขอร้อง,นำมาซึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inviteeผู้ได้รับเชิญให้เข้าไปในสถานที่ของผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Excellency invites you to Tomainia to discuss the matter.ท่านผู้นำ เชิญท่าน มา โทไมเนีย เพื่อเจรจาครับ The Great Dictator (1940)
My sister, Beatrice, and her husband, Giles Lacy, have invited themselves over for lunch.พี่สาวผม เบียทริซ และไจลส์สามี จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย Rebecca (1940)
I can't remember the last time you invited me for a cup of coffee.ผมจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่คุณเชิญผมสำหรับถ้วยกาแฟ The Godfather (1972)
Don Corleone, I'm honored and grateful that you have invited me.Don Corleone ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณที่คุณได้เชิญผม The Godfather (1972)
He didn't expect to be invited to the wedding, so he wanted to thank you.เขาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับเชิญไปงานแต่งงานดังนั้นเขาจึงอยากจะขอบคุณคุณ The Godfather (1972)
Don Corleone, I'm honored and grateful that you have invited me on the wedding day of your daughter.Don Corleone ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณที่คุณได้เชิญผม ในวันแต่งงานของลูกสาวของคุณ The Godfather (1972)
I'm honored and grateful that you have invited me to your daughter's wedding.ผมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณ ที่คุณได้เชิญผมไปงานแต่งงานลูกสาวของคุณ The Godfather (1972)
I've been invited to appear before a theology group.เขาเชิญผมร่วมประชุม กับกลุ่มศาสนศาสตร์ Oh, God! (1977)
And we should invite Gandhi.เราน่าจะเชิญคานธี Gandhi (1982)
Invite him, let him say his piece about South Africa then let him slip into oblivion.เชิญเขามา ให้เขาพูดถึง ผลงานในแอฟริกาใต้ จากนั้นก็ให้เขาถูกกลืนไป Gandhi (1982)
If he told you to invite us all to his house, why did he arrive late?ถ้าเขาบอกให้คุณเชิญพวกเราทุกคน มาที่บ้านของเขา ทำไมเขาถึงมาสายล่ะ? Clue (1985)
I invited you. In fact, I wrote the letters.ผมเชิญพวกคุณ จริงๆ แล้วผมเป็นคนเขียนจดหมาย Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inviteAll my friends are invited here.
inviteAlmost everybody was invited.
inviteAmong the guests invited to the patty were two foreign ladies.
inviteAnd Jesus and his disciples had also been invited to the wedding.
inviteAre you going to invite her to the party?
inviteBecause he invited me.
inviteBids were invited for building the bridge.
inviteBoth he and his sister are invited to the party.
inviteDid you invite him.
inviteDo you think they will invite us to the film showing?
inviteEveryone except me was invited.
inviteFinally he invited all and sundry to partake of the cake and all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียนเชิญ[V] invite, Example: ประธานสภาเกษตรกรไทยได้เรียนเชิญเขามาเป็นที่ปรึกษาในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
อาราธนา[V] invite, Syn. นิมนต์, เชื้อเชิญ, Example: รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาราธนาพระอาจารย์สุกมาจำพรรษาที่วัดพลับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตาม[V] invite, See also: engage, send for, Syn. เชิญ, เรียกตัว, Example: เขารีบไปตามคุณหมอมาดูอาการคุณตาที่ป่วยหนัก, Thai definition: เรียกตัวมา, เชิญมา
รับขวัญ[V] invite the protecting spirit to return the body, Syn. ปลอบ, ปลอบโยน, Thai definition: ปลอบโยนให้ขวัญกลับมาสู่ตัว
เชิญ[V] invite, See also: ask, persuade, bid welcome, solicit, Syn. ชวน, เชิญชวน, ชักชวน, เชื้อเชิญ, นิมนต์, Example: คณะกรรมการเชิญผู้จัดการไปประชุม, Thai definition: แสดงความปรารถนาเพื่อขอให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเคารพหรืออ่อนน้อม
เชิญชวน[V] invite, See also: persuade, induce, ask, Syn. ชักชวน, ชวน, Example: รัฐบาลเชิญชวนให้ประชาชนช่วยกันประหยัดไฟฟ้า
เชิญ[V] install, See also: invite, Syn. อัญเชิญ, Example: เขาเชิญพระพุทธรูปไว้บนหิ้งบูชา, Thai definition: ถือ อุ้ม ชู หรือนำไปเป็นต้นด้วยความเคารพ
เชื้อเชิญ[V] invite, See also: ask, request, persuade, extend an invitation, Syn. เชิญ, ชักชวน, เชิญชวน, ชวน, Example: เจ้าภาพเชื้อเชิญทุกคนเข้าร่วมงานเลี้ยง
อัญเชิญ[V] install, See also: invite, respectfully engage, Syn. เชิญ, Example: พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะอัญเชิญพระพุทธชินราชลงมายังกรุงเทพฯ, Thai definition: เชิญด้วยความเคารพนับถือ, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
ชักชวน[v.] (chakchūan) EN: persuade ; ask ; induce ; invite   FR: persuader ; décider
เชื้อ[v.] (cheūa) EN: invite ; request ; engage   
เชื้อเชิญ[v.] (cheūachoēn) EN: invite ; ask   FR: inviter
เชิญ[X] (choēn) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore   FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
เชิญชวน[v.] (choēnchūan) EN: invite ; persuade ; induce ; ask   FR: inviter ; inciter
เชิญมา[v. exp.] (choēn mā) EN: invite   
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; induce ; invite   FR: persuader ; influencer ; décider
แขก[n.] (khaēk) EN: guest ; visitor ; caller   FR: invité [m] ; hôte [m] ; convive [m] ; visiteur [m]
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: invite ; give a party ; give a banquet ; entertain ; celebrate   FR: inviter ; organiser une réception

CMU English Pronouncing Dictionary
INVITE    IH2 N V AY1 T
INVITED    IH2 N V AY1 T AH0 D
INVITES    IH2 N V AY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invite    (n) ˈɪnvaɪt (i1 n v ai t)
invite    (v) ˈɪnvˈaɪt (i1 n v ai1 t)
invited    (v) ˈɪnvˈaɪtɪd (i1 n v ai1 t i d)
invites    (n) ˈɪnvaɪts (i1 n v ai t s)
invites    (v) ˈɪnvˈaɪts (i1 n v ai1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邀请[yāo qǐng, ㄧㄠ ㄑㄧㄥˇ, / ] invite, #2,257 [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] invite to come, #6,391 [Add to Longdo]
招贤纳士[zhāo xián nà shì, ㄓㄠ ㄒㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄕˋ, / ] invite the talented and call the valorous (成语 saw); to recruit talent, #102,503 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お座敷がかかる;御座敷がかかる;お座敷が掛かる;御座敷が掛かる[おざしきがかかる, ozashikigakakaru] (exp,v5r) to be invited (often to perform for an audience); to be called [Add to Longdo]
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
瓜田李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]
押しかけ;押し掛け[おしかけ, oshikake] (n) uninvited (visitor); stalker [Add to Longdo]
押し掛け客;押掛け客[おしかけきゃく, oshikakekyaku] (n) uninvited guest [Add to Longdo]
迎える(P);邀える[むかえる, mukaeru] (v1,vt) (1) to go out to meet; (2) to receive; to welcome; (3) to accept (e.g. as a member of a group or family); (4) to call for; to summon; to invite; (5) to approach (a certain time, a point in one's life, etc.); (P) [Add to Longdo]
呼ばれる[よばれる, yobareru] (v1,vi) (1) (passive of 呼ぶ) to be called (a name); to be referred to (as); (2) to be treated to something (e.g. a meal); to be invited to [Add to Longdo]
呼び入れる;呼入れる[よびいれる, yobiireru] (v1,vt) to call in; to invite; to bring in [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invite \In*vite"\, v. t. [imp. & p. p. {Invited}; p. pr. & vb.
   n. {Inviting}.] [L. invitare: cf. F. inviter. See {Vie}.]
   [1913 Webster]
   1. To ask; to request; to bid; to summon; to ask to do some
    act, or go to some place; esp., to ask to an entertainment
    or visit; to request the company of; as, to invite to
    dinner, or a wedding, or an excursion.
    [1913 Webster]
 
       So many guests invite as here are writ. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I invite his Grace of Castle Rackrent to reflect on
       this.                 --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   2. To allure; to draw to; to tempt to come; to induce by
    pleasure or hope; to attract.
    [1913 Webster]
 
       To inveigle and invite the unwary sense. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Shady groves, that easy sleep invite. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       There no delusive hope invites despair. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. To give occasion for; as, to invite criticism.
 
   Syn: To solicit; bid; call; ask; summon; allure; attract;
     entice; persuade.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invite \In*vite"\, v. i.
   To give invitation. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invite
   n 1: a colloquial expression for invitation; "he didn't get no
      invite to the party"
   v 1: increase the likelihood of; "ask for trouble"; "invite
      criticism" [syn: {invite}, {ask for}]
   2: invite someone to one's house; "Can I invite you for dinner
     on Sunday night?" [syn: {invite}, {ask over}, {ask round}]
   3: give rise to a desire by being attractive or inviting; "the
     window displays tempted the shoppers" [syn: {tempt},
     {invite}]
   4: ask someone in a friendly way to do something [syn: {invite},
     {bid}]
   5: have as a guest; "I invited them to a restaurant" [syn:
     {invite}, {pay for}]
   6: ask to enter; "We invited the neighbors in for a cup of
     coffee" [syn: {invite}, {ask in}]
   7: request the participation or presence of; "The organizers
     invite submissions of papers for the conference" [syn:
     {invite}, {call for}]
   8: express willingness to have in one's home or environs; "The
     community warmly received the refugees" [syn: {receive},
     {take in}, {invite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top