Search result for

radio

(163 entries)
(0.0383 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -radio-, *radio*
Possible hiragana form: らぢお
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
radio[PRF] แท่ง, See also: รัศมี, รังสี
radio[N] วิทยุ, See also: เครื่องรับวิทยุ
radio[N] การสื่อสารทางวิทยุ
radio[VT] ติดต่อกันทางวิทยุ
radio[ADJ] ที่เกี่ยวกับวิทยุ, See also: ที่ส่งโดยวิทยุ
radio[ADJ] ที่เกี่ยวกับรังสี
radiogram[N] วิทยุโทรเลข, Syn. telegram
radiogram[N] ภาพเอ็กซเรย์, Syn. x-ray
radioland[SL] สถานที่สมมุติของนักฟังวิทยุ, See also: สถานที่ในจินตนาการของนักฟังวิทยุ
radiology[N] รังสีวิทยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
radio(เร'ดิโอ) n. วิทยุ. adj. เกี่ยวกับวิทยุหรือใช้รังสี. -v. ถ่ายทอดโดยวิทยุ
radio buttonปุ่มวิทยุหมายถึงปุ่มประเภทหนึ่งบนจอภาพ ใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้ ส่วนมากจะอยู่ติด ๆ กันเหมือนปุ่มบนเครื่องวิทยุ ปุ่มประเภทนี้ เมื่อกดปุ่มหนึ่งแล้ว ปุ่มที่เหลือจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเหมือนปุ่มวิทยุ จึงเรียกกันว่าปุ่มวิทยุ ใช้กับคอมพิวเตอร์ หมายถึงปุ่มคำสั่งที่กดเลือกได้เพียงอันเดียว ถ้ากดเลือกปุ่มคำสั่งอันใดอันหนึ่งหนึ่งแล้ว ปุ่มคำสั่งอื่นหรือปุ่มที่เลือกไว้เก่าก็จะถูกยกเลิก
radio-Pref. วิทยุ,ธาตุradium,มีกัมมันตภาพรังสี,เป็นรังสี,ปล่อยออกจากจุดกลาง
radioactive(เรดิโอแอค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจากกัมมันตภาพรังสี.
radioactivity(เรดิโอแอคทิฟ'วิที) n. ุภาวะกัมมันตภาพรังสี
radiocarbon(เรดิโอคาร์'เบิน) n. ไอโซโทบ (isotope) กัมมันตภาพรังสีที่มีมวลเท่ากับ14และมีค่าhalf-lifeเท่ากับ5.568ปีใช้ในการคำนวณอายุของวัตถุอินทรีย์., Syn. carbon14,carbon-14
radiofrequency(เรดิโอฟรี'เควินซี) n. ความถี่ของคลื่นวิทยุ
radiogram(เร'ดิโอแกรม) n. ภาพเอกซฺเรย์หรือแกมม่าเรย์ของอวัยวะภายในร่างกาย,เอกซูเรย์,โทรเลข
radiograph(เร'ดิโอกราฟ) n. =radiogram vt. ถ่ายภาพ radiogram
radiography(เรดิออก'กระฟี) n. การถ่ายภาพเอกซฺเรย์หรือแกมมาเรย์ของอวัยวะภายในร่างกาย., See also: radiographer n. radiographic adj. radiographical adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
radio(n) วิทยุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radio frequency (RF)ความถี่วิทยุ (อาร์เอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
radio waveคลื่นวิทยุ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
radio-opacity; radiopacityความทึบรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive calcium; radiocalciumแคลเซียมกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive carbon; radiocarbonคาร์บอนกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive element; radioelementธาตุกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive gold; radiogoldทองกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive iodine; radioiodineไอโอดีนกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive iron; radioironเหล็กกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive isotope; radioisotopeไอโซโทปกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radioวิทยุ [TU Subject Heading]
Radio - atmometerเรดิโอ - แอทมอมิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Radio advertisingโฆษณาทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Radio and childrenวิทยุกับเด็ก [TU Subject Heading]
Radio and musicวิทยุกับดนตรี [TU Subject Heading]
Radio and womenวิทยุกับสตรี [TU Subject Heading]
Radio announcingการประกาศทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Radio audiencesผู้ฟังวิทยุ [TU Subject Heading]
Radio authorshipการเขียนบทวิทยุ [TU Subject Heading]
Radio broadcastersนักจัดรายการวิทยุ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
radiological technologist[เรดิโอโลจิคัล เทคโนโลจีส] (n uniq ) นักรังสีเทคนิค

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Radio?วิทยุ? Cool Runnings (1993)
I'm going to radio the colony.ฉันจะวอบอก นิคม Dead Space: Downfall (2008)
Not to me. This is radio. - And I want a full play-by-play.ไม่ใชฉัน นี่วิทยุและฉันต้องการจะเล่นมัน Birthmarks (2008)
For a trip to radiology?เพื่อไปแผนกรังสีวิทยา Last Resort (2008)
Afternoon Radio with Hyun-soo Nam, taking calls, hello?ใช่แล้วครับ นี่คือรายการยามบ่ายของ นัม ฮัน ซู สวัสดีครับ? Scandal Makers (2008)
'Afternoon Radio with Hyun-soo Nam'.ใช่ค่ะ ที่นี่คือสถานีวิทยุ นัม เฮ ซู ค่ะ Scandal Makers (2008)
You know about our singing contest? Visual Radio?คุณ จัง นัม ครับ คุณรู้จักรายการวิทยุของเรา ที่ชื่อว่า "โบยอง เรดิโอ" ไหมครับ Scandal Makers (2008)
Afternoon Radio with Hyun-soo Nam wishes Jung-nam and her family all the best.พวกเรา "รายการ นัม ฮยุน ซู เรดิโอ" หวังว่า คุณ จัง นัม จะพบแต่ความสุขตลอดไป Scandal Makers (2008)
Afternoon Radio with Hyun-soo Nam?"นัม ฮยุน ซู รายการยามบ่าย" ยังไงล่ะ Scandal Makers (2008)
The story on the radio. The single mother.คนที่โทรไปที่รายการวิทยุยังไงล่ะ ซิงเกิ้ลมัม Scandal Makers (2008)
You shoot a commercial and now you're bored of radio?ถ้าเอาแต่ยัดโฆษณาลงไป แน่ล่ะ รายการวิทยุก็ไม่น่าสนใจ Scandal Makers (2008)
The radio.ฉันหมายถึงรายการวิทยุน่ะ Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
radioAccording the radio, it will snow tomorrow.
radioAccording to the radio, a storm is imminent in the North.
radioAmerica's radioactive waste may be targeted in terrorist attacks.
radioAnother interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.
radioAre you fond of listening to the radio?
radioBe an angel and turn the radio down.
radioCan I borrow your radio?
radioCan you fix the broken radio?
radioCould you turn down the radio?
radioDiana's singing impressed him so much that he asked her to sing on the radio.
radioDid you hear the news on the radio?
radioDid you hear the news on the radio this morning?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานีวิทยุกระจายเสียง[N] radio station, Syn. สถานีวิทยุ, Example: คุณสามารถรับฟังเทคนิคการผลิตทางการเกษตรจาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ได้ทุกวัน, Count unit: สถานี, Thai definition: หน่วยที่ตั้งหรือเป็นที่ทำการเพื่อส่งคลื่นวิทยุ
ช่างวิทยุ[N] radio technician, See also: radio repairman, Syn. ช่างซ่อมวิทยุ, Example: วิทยุเสียต้องส่งไปให้ช่างวิทยุซ่อม, Count unit: คน
ผู้จัดรายการ[N] radio presenter, See also: DJ, disc jockey, disk jockey, Example: สถานีนี้มีแต่ผู้จัดรายการสูงอายุทั้งนั้น ไม่ดึงดูดวัยรุ่นอย่างพวกเราเลย, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่วางระเบียบหรือเรียงเรื่องราวตามลำดับให้ผู้ชมหรือผู้ฟังรับทราบ เป็นต้น
รังสี[N] radioactivity, See also: radiation, ray, light, Example: จากการตรวจวัดรังสีพบว่า จำนวนปริมาณรังสีแพร่กระจายออกมามีขนาดไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นอันตราย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิทยุ[N] radio, See also: wireless, radio message, radio receiver, Example: เมื่อภรรยาของข้าพเจ้าทราบข่าวจากวิทยุและหนังสือพิมพ์ เธอก็เป็นลมแล้วฟื้นอยู่หลายครั้ง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องเปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ออกสู่อากาศ
วิทยุกระจายเสียง[N] radio broadcast, Example: การใช้วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีข้อจำกัดในเรื่องการรับฟังและรับชม
วิทยุโทรภาพ[N] radio facsimile, See also: radio picture, Syn. โทรทัศน์, Example: นายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศรัยกับประชาชนทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรภาพ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่, Count unit: เครื่อง
วิทยุโทรเลข[N] radio telegraph, See also: radiogram, wireless telegraph, Count unit: เครื่อง, Thai definition: โทรเลขไม่มีสาย
วิทยุโทรศัพท์[N] radio telephone, Count unit: เครื่อง, Thai definition: โทรศัพท์ที่ใช้ระบบวิทยุ
วิทยุสื่อสาร[N] radio communication, Example: ไต๋เรือกรอกเสียงลงไปยังปากพูดวิทยุสื่อสารอย่างร้อนรน เพื่อขอความช่วยเหลือ, Count unit: เครื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างซ่อมวิทยุ[n. exp.] (chang sǿm witthayu) EN: radio technician   
เอ็กซเรย์ = เอ๊กซเรย์[n.] (eksaraē) EN: X-ray   FR: radiographie [f]
ฟังวิทยุ[v. exp.] (fang witthayu) EN: listen to the radio   FR: écouter la radio
ฟิล์มเอ็กซเรย์[n. exp.] (fīm eksaraē) EN: X-ray film   FR: film radiographique [m]
แก้วิทยุ[v. exp.] (kaē witthayu) EN: repair a radio   FR: réparer une radio
กัมมันตภาพรังสี[n.] (kammantaphāprangsī) EN: radioactivity   FR: radioactivité [f]
การสลายตัว[n. exp.] (kān salāitūa) EN: radioactive decay ; decomposition   
การถ่ายภาพเอ็กซเรย์[n. exp.] (kān thāiphāp eksaraē) EN: radioscopy   FR: radioscopie [f]
ข่าว[n.] (khāo) EN: news ; report ; information   FR: actualité [f] ; nouvelle [fpl] ; information [f] ; info [f] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m]
คลื่นวิทยุ[n. exp.] (khleūn witthayu) EN: radio wave   FR: onde radio [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RADIO    R EY1 D IY0 OW2
RADIOS    R EY1 D IY0 OW2 Z
RADIOED    R EY1 D IY0 OW2 D
RADIO'S    R EY1 D IY0 OW2 Z
RADIOMAN    R EY1 D IY0 OW0 M AE2 N
RADIOLOGY    R EY2 D IY0 AA1 L AH0 JH IY0
RADIOACTIVE    R EY2 D IY0 OW0 AE1 K T IH0 V
RADIOGRAPHY    R EY2 D IY0 AA1 G R AH0 F IY0
RADIOLOGIST    R EY2 D IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S T
RADIOLOGISTS    R EY2 D IY0 AA1 L AH0 JH AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
radio    (n) (r ei1 d i@ @)
radio-    (j) - (r ei2 d i@ u -)
radios    (n) (r ei1 d i@ u z)
radio-set    (n) - (r ei1 d i@ u - s e t)
radiogram    (n) (r ei1 d i@ u g r a m)
radiology    (n) (r ei2 d i o1 l @ jh ii)
radio-sets    (n) - (r ei1 d i@ u - s e t s)
radiograms    (n) (r ei1 d i@ u g r a m z)
radiograph    (n) (r ei1 d i@ u g r a f)
radioactive    (j) (r ei2 d i@ u a1 k t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bordfunker {m}radio operator [Add to Longdo]
Empfang {m}; Funkempfang {m}radio reception [Add to Longdo]
Empfänger {m}; Funkempfänger {m}radio receiver [Add to Longdo]
Fernlenkung {f}radio control [Add to Longdo]
Funk-Fernschreiber {m}radio teleprinter [Add to Longdo]
Funk-Fernschreiber {m}radio teletypewriter [Add to Longdo]
Funkamateur {m}; Funkamateurin {f}radio ham; radio amateur; amateur radio enthusiast [Add to Longdo]
Funkanlage {f}radio installation [Add to Longdo]
Funkausstellung {f}radio show [Add to Longdo]
Funkdienst {m}radio service [Add to Longdo]
Funkeinheit {f}radio unit [Add to Longdo]
Funkentstörung {f}radio interference suppression [Add to Longdo]
Funkgerät {n}; Sprechfunkgerät {n}radio set; walkie-talkie [Add to Longdo]
Funkleitstrahl {m}radio beam [Add to Longdo]
Funkmutung {f} [geol.]radio prospection [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
RF[アールエフ, a-ruefu] (n) radio frequency (RF) [Add to Longdo]
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification) [Add to Longdo]
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.) [Add to Longdo]
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
アマチュア無線[アマチュアむせん, amachua musen] (n) amateur radio [Add to Longdo]
アマチュア無線局[アマチュアむせんきょく, amachua musenkyoku] (n) amateur radio station [Add to Longdo]
インターネットラジオ[, inta-nettorajio] (n) Internet radio [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中央广播电台[Zhōng yāng guǎng bō diàn tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 广 / ] Radio Taiwan International (RTI) [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, ] radio- (chem.); shoot [Add to Longdo]
射电[shè diàn, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] radio wave (astronomy) [Add to Longdo]
射频噪声[shè pín zào shēng, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄣˊ ㄗㄠˋ ㄕㄥ, / ] radio frequency noise [Add to Longdo]
射频干扰[shè pín gān rǎo, ㄕㄜˋ ㄆㄧㄣˊ ㄍㄢ ㄖㄠˇ, / ] radio interference; RF interference [Add to Longdo]
广播剧[guǎng bō jù, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄐㄩˋ, 广 / ] radio drama [Add to Longdo]
强辐射区[qiáng fú shè qū, ㄑㄧㄤˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄑㄩ, / ] radioactive hot spot [Add to Longdo]
播客[bō kè, ㄅㄛ ㄎㄜˋ, ] radio broadcast; podcast; internet audio subscription service [Add to Longdo]
收音机[shōu yīn jī, ㄕㄡ ㄐㄧ, / ] radio [Add to Longdo]
放射作战[fàng shè zuò zhàn, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄢˋ, / ] radiological operations [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル[すぺくとる, supekutoru] spectrum (radio) [Add to Longdo]
デジタルオーディオラジオサービス[でじたるおーでいおらじおさーびす, dejitaruo-deiorajiosa-bisu] digital audio radio service (DARS) [Add to Longdo]
デジタルラジオ[でじたるらじお, dejitarurajio] digital radio [Add to Longdo]
ラジオボタン[らじおぼたん, rajiobotan] radio button [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR [Add to Longdo]
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver [Add to Longdo]
無線周波数[むせんしゅうはすう, musenshuuhasuu] radio frequency, RF [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中継[ちゅうけい, chuukei] Radiouebertragung, Fernsehuebertragung [Add to Longdo]
放射性[ほうしゃせい, houshasei] Radioaktivitaet [Add to Longdo]
放射能[ほうしゃのう, houshanou] Radioaktivitaet [Add to Longdo]
放送[ほうそう, housou] Radiosendung, Fernsehsendung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Radio- \Ra"di*o-\ (r[=a]"d[i^]*[-o]-), a.
   1. Of or pertaining to, or employing, or operated by, radiant
    energy, specifically that of electromagnetic waves with
    frequencies between those of infrared radiation and
    X-rays; hence, pertaining to, or employed in, broadcast
    radio or television, microwaves, radiotelephones, etc.;
    as, radio waves.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   2. of or pertaining to broadcast radio; as, a radio program.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Radio- \Ra"di*o-\ (r[=a]"d[i^]*[-o]-).
   A combining form indicating connection with, or relation to,
   a radius or ray; specifically (Anat.), with the radius of the
   forearm; as, radio-ulnar, radio-muscular, radio-carpal.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 electronic device \electronic device\ n.
   a device depending on the principles of electronics and using
   the manipulation of electron flow for its operation.
   [PJC]
 
   Note: Numerous electronic devices are in daily use, among
      them the {television}, {radio}, {computer}, {robot},
      {transmitter}, {receiver}, {VCR}, {CD player}, etc.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 radio
   adj 1: indicating radiation or radioactivity; "radiochemistry"
   n 1: medium for communication [syn: {radio},
      {radiocommunication}, {wireless}]
   2: an electronic receiver that detects and demodulates and
     amplifies transmitted signals [syn: {radio receiver},
     {receiving set}, {radio set}, {radio}, {tuner}, {wireless}]
   3: a communication system based on broadcasting electromagnetic
     waves [syn: {radio}, {wireless}]
   v 1: transmit messages via radio waves; "he radioed for help"

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 radio
   radio; wireless
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 radio [radjo]
   radio; wireless
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 radio
   radio; wireless
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 radio [radijo]
   radio; wireless
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 radio
    radio, wireless
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Radio [raːdiːoː] (n) , s.(n )
   radio; wireless [Br.]
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 radio
   radio; wireless
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top