ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

receiver

R AH0 S IY1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -receiver-, *receiver*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
receiver(n) เครื่องรับโทรศัพท์, Syn. telephone
receiver(n) อุปกรณ์รับสัญญาณเสียงหรือภาพ, See also: เครื่องรับโทรทัศน์
receiver(n) ผู้รักษาทรัพย์ (ตามคำสั่งศาล), See also: เจ้ากรมรักษาทรัพย์, ผู้พิทักษ์ทรัพย์, Syn. liquidator, treasurer
receiver(n) ผู้รับ, See also: คนรับ, Syn. acceptor, taker
receiver(n) คนรับของโจร, Syn. fence
receiver(n) ภาชนะเก็บของเหลวที่กลั่นได้, See also: หม้อรับไอน้ำ, Syn. collecting vessel
receivership(n) การเป็นผู้รับไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
receiver(รีซี'เวอะ) n. ผู้รับ, เครื่องรับวิทยุ, ภาชนะ, หม้อรับไอน้ำ
receivership(รีซี'เวอะชิพ) n. การเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์, การเป็นผู้รับ, ฐานะการเป็นผู้รับ

English-Thai: Nontri Dictionary
receiver(n) เครื่องรับ, ผู้รับ, ผู้รักษาทรัพย์, คนรับของโจร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
receiverตัวรับรังสีรวม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
receiverเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiver๑. เครื่องรับ๒. ผู้รับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
receiver; liquid refrigerant receiveถังพักสารทำความเย็นเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
receivershipการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Receiverผู้รับสาร [การจัดการความรู้]
receiverผู้รับ, คนหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูล/ข่าวสารที่ทางผู้ส่งข้อมูลส่งให้ ซึ่งอาจเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Receiversเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [TU Subject Heading]
Receivershipการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
receiverผู้พิทักษ์ทรัพย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Receiver Hangs Up ][ รับค้าง Up ] Pulp Fiction (1994)
I picked up the receiver last night to phone a friend, not knowing that Greg was already on the other line in the den, เมื่อคืนฉันหยิบโทรศัพท์ จะโทรหาเพื่อน ไม่รู้ว่าเกร็กใช้ อีกสายอยู่ Shall We Dance (2004)
He was charging the receiver after the kickoff.เขาถูกชาร์ทหลังจากตั้งเตะ The Heart of the Matter (2007)
From receiver 3, second floor of your house.จากผู้รับ 3, ชั้น2ของบ้านคุณ Disturbia (2007)
I was pushing so hard on the telephone receiver that my ears hurt.มันเหมือนเป็นบทเรียนของผมในตอนที่ผมได้รับสายในครั้งนั้น 5 Centimeters Per Second (2007)
Which means there's probably a receiver hidden somewhere inside the Buy More.หมายความต้องมีตัวรับสัญญาณ ซ่อนอยู่ในบายมอร์ Chuck Versus the Marlin (2008)
The receiver may contain information indicating that you're the Intersect.ในตัวรับอาจมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่า คุณคืออินเตอร์เซ็ค Chuck Versus the Marlin (2008)
If we don't locate the receiver in the next 24 hours...ถ้าเราหาตัวรับไม่เจอใน 24 ชม. Chuck Versus the Marlin (2008)
She must have some receiver to spot them.เธอต้องมีเครื่องรับสัญญาณแน่ Episode #2.1 (2008)
It's a short wave radio receiver with a range of 100 metres.สามารถจับคลื่ืนได้ในระยะใกล้ๆ ภายใน 100 เมตร Episode #2.3 (2008)
A receiver of what?ผู้รับสัญญาณของอะไรหละ The Ghost Network (2008)
Construct a receiver using that spectrum, It's possible, of course.แน่นอนว่ามันเป็นไปได้ที่จะสร้างตัวรับที่ใช้แถบแยกสีนั้น The Ghost Network (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
receiverHe took up the receiver and dialed.
receiverI forgot to lift the receiver before dialing the number.
receiverI put the receiver to my ear.
receiverStrange noises keep coming from the receiver and won't stop.
receiverWrite the receiver's name here, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับ(n) receiver, See also: recipient, Syn. คนรับ, Ant. ผู้ให้, คนให้, Example: เราควรจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ, Count Unit: คน
หูฟัง(n) earpiece, See also: receiver
เครื่องรับ(n) receiver, See also: radio-receiver, radio, Ant. เครื่องส่ง, Example: ในสถานีวิทยุมีทั้งเครื่องรับและเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ, Count Unit: เครื่อง
เครื่องรับวิทยุ(n) receiver, See also: radio-receiver, radio, Count Unit: เครื่อง
ตัวรับ(n) receiver, Ant. ตัวต้าน, Example: โทรศัพท์รุ่นนี้มีตัวรับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้รับเสียงได้ชัดเจน, Thai Definition: ส่วนที่ทำหน้าที่รับสัญญาณหรือรับสารอื่นๆ
ตัวรับ(n) receiver, Ant. ตัวต้าน, Example: โทรศัพท์รุ่นนี้มีตัวรับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้รับเสียงได้ชัดเจน, Thai Definition: ส่วนที่ทำหน้าที่รับสัญญาณหรือรับสารอื่นๆ
คนรับ(n) receiver, See also: taker, Syn. ผู้รับ, Ant. คนส่ง, Example: เขาต้องเขียนจดหมายร้องทุกข์ส่งไปให้คนรับอื่นๆ อีกหลายฉบับ, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูโทรศัพท์[hū thōrasap] (n) EN: receiver ; telephone receiver  FR: combiné (téléphonique)
เครื่องรับวิทยุ[khreūang rap witthayu] (n, exp) EN: receiver ; radio-receiver ; radio  FR: poste de radio [ m ] ; radio [ f ] ; poste récepteur [ m ] ; récepteur radiophonique [ m ] ; transistor [ m ]
ผู้พิทักษ์[phūphithak] (n) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver  FR: gardien [ m ]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[phūphithak sap] (n, exp) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian  FR: liquidateur [ m ]
ผู้รับ[phūrap] (n) EN: receiver ; recipient ; addressee ; grantee  FR: destinataire [ m ] ; bénéficiaire [ m ] ; accepteur [ m ]
ผู้รับของโจร[phūrap khøng jōn] (n, exp) EN: receiver of stolen goods  FR: receleur [ m ] ; receleuse [ f ] ; recéleur [ m ] ; recéleuse [ f ]
วิทยุ[witthayu] (n) EN: radio ; wireless ; radio message ; radio receiver  FR: radio [ f ] ; transistor [ m ] ; récepteur radio [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECEIVER R AH0 S IY1 V ER0
RECEIVER R IH0 S IY1 V ER0
RECEIVERS R AH0 S IY1 V ER0 Z
RECEIVERS R IH0 S IY1 V ER0 Z
RECEIVER(2) R IY0 S IY1 V ER0
RECEIVERS(2) R IY0 S IY1 V ER0 Z
RECEIVERSHIP R IH0 S IY1 V ER0 SH IH2 P
RECEIVERSHIP R IY0 S IY1 V ER0 SH IH2 P
RECEIVERSHIPS R IH0 S IY1 V ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
receiver (n) rˈɪsˈiːvər (r i1 s ii1 v @ r)
receivers (n) rˈɪsˈiːvəz (r i1 s ii1 v @ z)
receivership (n) rˈɪsˈiːvəʃɪp (r i1 s ii1 v @ sh i p)
receiverships (n) rˈɪsˈiːvəʃɪps (r i1 s ii1 v @ sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接收机[jiē shōu jī, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄐㄧ, / ] receiver, #36,036 [Add to Longdo]
接收器[jiē shōu qì, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ, ] receiver [Add to Longdo]
接收器灵敏度[jiē shōu qì líng mǐn dù, ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˇ ㄉㄨˋ, / ] receiver sensitivity [Add to Longdo]
无线电接收机[wú xiàn diàn jiē shōu jī, ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ ㄕㄡ ㄐㄧ, 线 / ] receiver (radio) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Empfänger { m } | Empfänger { pl }receiver | receivers [Add to Longdo]
Empfangsgerät { n }receiver terminal [Add to Longdo]
Radiogehäuse { n }receiver cabinet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オールウエーブ[o-ruue-bu] (n) all-wave (receiver) [Add to Longdo]
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to, n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang [Add to Longdo]
スーパー受信機[スーパーじゅしんき, su-pa-jushinki] (n) superheterodyne receiver [Add to Longdo]
パスレシーバー[pasureshi-ba-] (n) pass receiver [Add to Longdo]
マジックアイ[majikkuai] (n) magic eye (in radio receivers, etc.) [Add to Longdo]
レーク受信機[レークじゅしんき, re-ku jushinki] (n) { comp } rake receiver [Add to Longdo]
レシーバー(P);レシーバ[reshi-ba-(P); reshi-ba] (n) receiver; (P) [Add to Longdo]
管財[かんざい, kanzai] (n) administration of property; custodianship; receivership; (P) [Add to Longdo]
管財人[かんざいにん, kanzainin] (n) trustee; receiver; administrator [Add to Longdo]
還水槽[かんすいそう, kansuisou] (n) (See 還水) condensate receiver tank [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レシーバ[れしーば, reshi-ba] receiver [Add to Longdo]
受信アンテナ[じゅしんアンテナ, jushin antena] receiver antenna [Add to Longdo]
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver [Add to Longdo]
受信装置[じゅしんそうち, jushinsouchi] receiver [Add to Longdo]
受信側[じゅしんがわ, jushingawa] receiving entity, receiver [Add to Longdo]
受信側エンティティ[じゅしんがわエンティティ, jushingawa enteitei] receiving entity, receiver [Add to Longdo]
レーク受信機[れーくじゅしんき, re-kujushinki] rake receiver [Add to Longdo]
受信器[じゅしんき, jushinki] receiver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Receiver \Re*ceiv"er\ (r[-e]*s[=e]v"[~e]r), n. [Cf. F.
   receveur.]
   1. One who takes or receives in any manner.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A person appointed, ordinarily by a court, to
    receive, and hold in trust, money or other property which
    is the subject of litigation, pending the suit; a person
    appointed to take charge of the estate and effects of a
    corporation, and to do other acts necessary to winding up
    its affairs, in certain cases. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   3. One who takes or buys stolen goods from a thief, knowing
    them to be stolen. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   4. (Chem.)
    (a) A vessel connected with an alembic, a retort, or the
      like, for receiving and condensing the product of
      distillation.
    (b) A vessel for receiving and containing gases.
      [1913 Webster]
 
   5. (Pneumatics) The glass vessel in which the vacuum is
    produced, and the objects of experiment are put, in
    experiments with an air pump. Cf. {Bell jar}, and see
    Illust. of {Air pump}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Steam Engine)
    (a) A vessel for receiving the exhaust steam from the
      high-pressure cylinder before it enters the
      low-pressure cylinder, in a compound engine.
    (b) A capacious vessel for receiving steam from a distant
      boiler, and supplying it dry to an engine.
      [1913 Webster]
 
   7. That portion of a telephonic apparatus, or similar system,
    at which the message is received and made audible; --
    opposed to {transmitter}.
    [1913 Webster]
 
   8. (Firearms) In portable breech-loading firearms, the steel
    frame screwed to the breech end of the barrel, which
    receives the bolt or block, gives means of securing for
    firing, facilitates loading, and holds the ejector,
    cut-off, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Exhausted receiver} (Physics), a receiver, as that used with
    the air pump, from which the air has been withdrawn; a
    vessel the interior of which is a more or less complete
    vacuum.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 electronic device \electronic device\ n.
   a device depending on the principles of electronics and using
   the manipulation of electron flow for its operation.
   [PJC]
 
   Note: Numerous electronic devices are in daily use, among
      them the {television}, {radio}, {computer}, {robot},
      {transmitter}, {receiver}, {VCR}, {CD player}, etc.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 receiver
   n 1: set that receives radio or tv signals [syn: {receiver},
      {receiving system}]
   2: (law) a person (usually appointed by a court of law) who
     liquidates assets or preserves them for the benefit of
     affected parties [syn: {liquidator}, {receiver}]
   3: earphone that converts electrical signals into sounds [syn:
     {telephone receiver}, {receiver}]
   4: a person who receives something [syn: {recipient},
     {receiver}]
   5: the tennis player who receives the serve
   6: a football player who catches (or is supposed to catch) a
     forward pass [syn: {receiver}, {pass receiver}, {pass
     catcher}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top