Search result for

ได้มา

(57 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ได้มา-, *ได้มา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้มา[V] obtain, See also: gain, get, acquire, Syn. ได้รับ, Example: ความรู้นี้ได้มาตอนไปออกค่ายพัฒนาชนบท, Thai definition: รับมาหรือตกมาเป็นของตน
ได้มาตรฐาน[V] standardized, See also: be up to standard, Syn. ตามมาตรฐาน, Ant. ต่ำกว่ามาตรฐาน, Example: ผมรับรองได้ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงกำหนด, Thai definition: ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obtainได้มา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It doesn't matter how you got it or why.ถึงแม้ว่าเธอจะได้มาด้วยวิธีไหนก็เถอะ New Haven Can Wait (2008)
The only problem is, they won't do businessปัญหาเดียวก็คือ พวกเค้าไม่ได้มาคุยธุระกิจ Chuck in Real Life (2008)
You've been very helpful.เธอช่วยได้มากจริงๆ Pret-a-Poor-J (2008)
I mean, it's not like he's going to kill you twice.ฉันหมายความว่า เขาทั้งคู่ไม่ได้มาเพื่อฆ่าเธอใช่ไหม There Might be Blood (2008)
You know, it's a shame your parents couldn't be here tonight.นี่ น่าเสียดายนะที่พ่อกับแม่คุณไม่ได้มาคืนนี้ด้วย Committed (2008)
I'm not here as a reporter.ฉันไม่ได้มานี่ในฐาะนักข่าว Odyssey (2008)
This thing didn't crash itself.ยานไม่ได้มานี่เองน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
I've sold plenty of paintings in the past.ผมขายรูปได้มากในสมัยก่อน Adverse Events (2008)
The damage can be a circulatory issue rather than structural.ความเสียหายอาจคิดคำนวนได้มากกว่าที่คิด Adverse Events (2008)
It's worked so far.มันใช้ได้มานานแล้ว Adverse Events (2008)
Better chance of getting assaulted, catching a disease.มีโอกาศโดนทำร้ายได้มากกว่า เป็นโรค Lucky Thirteen (2008)
I-I-make a lot of money writing tech manuals.ฉันหาเงินได้มากมาย โดยเขียนตำราที่นี่ The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้มา[v.] (dāi mā) EN: acquire ; obtain ; gain ; get   FR: acquérir ; obtenir
ได้มาตรฐาน[v. exp.] (dāi māttrathān) EN: be standardized ; be up to standard   

English-Thai: Longdo Dictionary
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accepted[ADJ] ได้มาตรฐาน
airworthy[ADJ] ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน
attain to[PHRV] ได้มาซึ่ง (สิ่งที่อยากได้), See also: ได้รับ, มาถึง
conquer[VT] ได้มาด้วยการชนะสงคราม
derive from[PHRV] ได้มาจาก, See also: หามาจาก, Syn. draw from
easy come, easy go[IDM] ได้มาง่ายก็เสียไปง่าย
find against[PHRV] ได้มาเพื่อ
get on[PHRV] ได้มา (อย่างยากลำบาก), Syn. lay on, put on
get out of[PHRV] ได้มาจาก, See also: ได้รับจาก, ได้จาก, Syn. get out
hands-down[ADJ] ได้มาอย่างง่ายดาย, See also: ง่ายดาย, ไม่ยาก, Syn. easy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.w.o.l.abbr. absent with out leave ไม่ได้มาโดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลา
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
acquire(อะไคว' เออ) vt.ได้มา, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ได้เรียนรู้, Syn. obtain, get, reap)
acquired(อะไคว' เออร์ด) adj. กลายเป็นนิสัย, ในภายหลังที่ได้มา, Syn. gained, procured
acquired characterลักษณะที่ได้มาเนื่องจากสิงแวดล้อม
acquisition(แอคคิวซิซ' เชิน) n. การได้มาซึ่งการเข้าถือสิทธิ์, สิ่งที่ได้มา, Syn. procurement)
acquisitive(อะควิซ' ซิทิฟว) adj. อยากได้, สามารถได้มาซึ่ง, สามารถได้รับ
airworthy(แอร์' เวอธธี) adj. ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบิน -airworthiness n.
aliunde(เอลีอัน' ดี) adv., adj. ไมใช่ส่วนของเอกสารนั้น, ไม่ใช่ได้มาจากเอกสารนั้น
attain(อะเทน') vt.,vi. บรรลุผล,สำเร็จ,ได้มา,ถึง,ได้ความรู้, Syn. gain,get ###A. fail,fall)

English-Thai: Nontri Dictionary
acquire(vt) ได้มา,ได้รับ,หามาได้,เข้ายึด
acquirement(n) ของที่ได้มา,การได้มา
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
attainment(n) การถึง,การบรรลุ,การได้มา,ความสำเร็จ
conquest(n) ชัยชนะ,สิ่งที่ได้มา,การปราบ,การพิชิต
derivative(n) คำแผลง,คำที่แตกมา,สิ่งที่ได้มา
derive(vt) ได้รับ,สืบมา,ได้มา
extract(vt) สกัด,ดึง,ถอน,ตัดออกมา,แยกออก,คัดลอก,ได้มาจาก
firsthand(adj) ได้มาโดยตรง,มือแรก,มือหนึ่ง
gain(n) ผลกำไร,ทรัพย์สมบัติ,ผลประโยชน์,ของที่ได้มา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acquireได้มา
hard-won (adj ) ได้มาด้วยความยากลำบาก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
獲る[える, eru] Thai: ได้มา English: to gain

German-Thai: Longdo Dictionary
eher(Adv.) มากกว่าจะ, ค่อนข้างจะ เช่น Das ist eher möglich. มันค่อนข้างจะเป็นไปได้มากกว่า
nachmachen(vt) |machte nach, hat nachgemacht, jmdm. etw.| ทำตาม, เลียนแบบ เช่น Kleine Kinder lernen viel, indem sie alles nachmachen. เด็กเล็กๆ เรียนรู้ได้มากโดยที่พวกเขาเลียนแบบทุกอย่าง, See also: S. imitieren,
Errungenschaft(n) |die, pl. Errungenschaften| การถึง, การได้มา, การบรรลุ, See also: S. Leistung,

French-Thai: Longdo Dictionary
acquérir(vt) 1)ได้มา 2) พยายามให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา 3)การเป็นเจ้าของโดยการซื้อ (เช่น ที่ดิน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top