Search result for

อรไท

(5 entries)
(0.3562 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อรไท-, *อรไท*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อรไท มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อรไท*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรไท[N] powerful woman, See also: high-ranking woman, lady, woman of good birth, Syn. อ่อนไท้, อ่อนไท, Thai definition: นางผู้เป็นใหญ่, นางผู้มีสกุล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อรไท(ออระไท) น. นางผู้เป็นใหญ่, นางผู้มีสกุล, (ใช้เรียกนางกษัตริย์), ใช้ว่า อ่อนไท้ ก็มี.
อ่อนไท้น. นางผู้เป็นใหญ่, นางผู้มีสกุล, (ใช้เรียกนางกษัตริย์) เช่น จอมราชพิศพักตรา อ่อนไท้ (ลอ), ใช้ว่า อรไท ก็มี.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top