Search result for

บุญหนักศักดิ์ใหญ่

(5 entries)
(0.3441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุญหนักศักดิ์ใหญ่-, *บุญหนักศักดิ์ใหญ่*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา บุญหนักศักดิ์ใหญ่ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *บุญหนักศักดิ์ใหญ่*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุญหนักศักดิ์ใหญ่[ADJ] powerful, Example: ถ้าเป็นพวกมีเงินหรือพวกบุญหนักศักดิ์ใหญ่ลูกหลานก็อาจจะฟังได้เพราะเกรงใจในสมบัติ, Thai definition: ที่มีฐานันดรศักดิ์สูงและอำนาจวาสนายิ่งใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุญหนักศักดิ์ใหญ่ว. มีฐานันดรศักดิ์สูงและอำนาจวาสนายิ่งใหญ่ (มักใช้ในความประชด) เช่น ถึงเป็นพี่น้องกัน แต่ฉันก็ไม่กล้าไปรบกวนเขา เพราะเขาบุญหนักศักดิ์ใหญ่เหลือเกิน.
หนักแรง เช่น ฝนตกหนัก, รุนแรง เช่น รบหนัก ไข้หนัก, มาก เช่น บุญหนักศักดิ์ใหญ่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top