ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ponderous

P AA1 N D ER0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ponderous-, *ponderous*, ponderou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ponderous(adj) เทอะทะ, See also: ดูใหญ่โตมีน้ำหนักมาก, อุ้ยอ้าย, Syn. heavy, weighty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ponderous(พอน'ดะเริส) adj. หนัก, อุ้ยอ้าย เทอะทะ, งุ่มง่าม, ยืดยาด, ทื่อ., See also: ponderousness n. ponderosity n., Syn. heavy, dull

English-Thai: Nontri Dictionary
ponderous(adj) อุ้ยอ้าย, เทอะทะ, งุ่มง่าม, เยิ่นเย้อ, ยืดยาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A ponderous Tome.ตำราเล่มหนายิ่งนัก Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
As I said, My Lord, a ponderous read.อย่างที่ข้าบอก ใต้เท้า ตำราที่ยืดยาว Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
You have to give it to the Lannisters - they may be the most pompous, ponderous cunts the gods ever suffered to walk the world, but they do have outrageous amounts of money.ต้องยอมให้ พวกเลนนิสเตอร์นะ พวกเขา มีทรัพย์สินโออ่าหรูหราที่สุด ทวพเทพสุดทนทุกข์ จะสรรสร้าง The Wolf and the Lion (2011)
A ponderous oaf.คนโง่อุ้ยอ้ายนั่น Dark Wings, Dark Words (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุ้ย(adj) heavy and firm, See also: ponderous, lumpish, Syn. อ้วน, ตุ้ยนุ้ย, Ant. ผอม, Thai Definition: หนักและแน่น
อุ้ยอ้าย(adv) clumsily, See also: ponderously, Example: ชายร่างใหญ่กำยำเดินอุ้ยอ้ายเข้ามาในห้อง แล้วปิดประตูตรงรี่เข้ามาเขา, Thai Definition: ไม่คล่องแคล่ว, เคลื่อนตัวยากอย่างคนอ้วน
เทิบทาบ(adv) slack, See also: ponderous, loosely, relaxedly, tardily, Syn. หย่อนยาน, ไม่รัดกุม, Example: กระโปรงของหล่อนยาวเทิบทาบไม่เหมาะกับตัว
โม่งโค่ง(adv) bulky, See also: ponderous, lumpish, cumbersome, Syn. ใหญ่โตเกะกะ, ใหญ่โตไม่สมรูป, Example: แตงโมลูกนี้ใหญ่โม่งโค่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทอะทะ[thoetha] (adj) EN: ponderous ; cumbersome ; lumpish ; bulky ; heavy

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PONDEROUS P AA1 N D ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ponderous (j) pˈɒndərəs (p o1 n d @ r @ s)
ponderously (a) pˈɒndərəsliː (p o1 n d @ r @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwerfällig { adj } | schwerfälliger | am schwerfälligstenponderous | more ponderous | most ponderous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ponderous \Pon"der*ous\, a. [L. ponderosus, from pondus, -eris,
   a weight: cf. F. pond['e]reux. See {Ponder}.]
   1. Very heavy; weighty; as, a ponderous shield; a ponderous
    load; the ponderous elephant.
    [1913 Webster]
 
       The sepulcher . . .
       Hath oped his ponderous and marble jaws. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Important; momentous; forcible. "Your more ponderous and
    settled project." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Heavy; dull; wanting; lightless or spirit; as, a ponderous
    style; a ponderous joke.
    [1913 Webster]
 
   {Ponderous spar} (Min.), heavy spar, or barytes. See
    {Barite}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ponderous
   adj 1: slow and laborious because of weight; "the heavy tread of
       tired troops"; "moved with a lumbering sag-bellied trot";
       "ponderous prehistoric beasts"; "a ponderous yawn" [syn:
       {heavy}, {lumbering}, {ponderous}]
   2: having great mass and weight and unwieldiness; "a ponderous
     stone"; "a ponderous burden"; "ponderous weapons"
   3: labored and dull; "a ponderous speech"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top