ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุ้ยอ้าย

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุ้ยอ้าย-, *อุ้ยอ้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุ้ยอ้าย[ADJ] clumsy, See also: be ponderous, Example: งูเหลือมตัวหนึ่งนอนขดอยู่หน้าบ้าน ตรงกลางท้องนูนป่อง ท่าทางอุ้ยอ้าย ไม่มีเรี่ยวแรงเคลื่อนไหว, Thai definition: ไม่คล่องแคล่ว, เคลื่อนตัวยากอย่างคนอ้วน
อุ้ยอ้าย[ADV] clumsily, See also: ponderously, Example: ชายร่างใหญ่กำยำเดินอุ้ยอ้ายเข้ามาในห้อง แล้วปิดประตูตรงรี่เข้ามาเขา, Thai definition: ไม่คล่องแคล่ว, เคลื่อนตัวยากอย่างคนอ้วน
อุ้ยอ้าย[V] lumber, See also: be clumsy, Thai definition: ไม่คล่องแคล่ว, เคลื่อนตัวยากอย่างคนอ้วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุ้ยอ้ายว. ไม่คล่องแคล่ว, เคลื่อนตัวยากอย่างคนอ้วน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Lf that thing bit you you would be lumpuh.? - ถ้าหากคุณถูกมันกัด ...คุณจะรู้สึกอุ้ยอ้าย Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
The big lump!เจ้าอุ้ยอ้าย Apocalypto (2006)
I don't know any teenage boys who have ever run away with a big, hulking black guy.... ที่เคยหนีไป กับผู้ชายผิวดำตัวใหญ่อุ้ยอ้าย Easy A (2010)
Eleven tons of landlubber blubber.เจ้าอ้วนอุ้ยอ้ายหนักสิบเอ็ดตัน Ice Age: Continental Drift (2012)
In the early 1950s, for example, roll cages were mandatory in NASCAR racing, but the drivers thought, well, the added weight was a bit wussy, having a roll cage, so they just fitted them with things...ยกตัวอย่างเช่นในช่วงต้นปี1950 มีการให้ติดตั้งโครงกันกระแทก ในการแข่งนาสคาร์ แต่กลายเป็นว่านักแข่งได้คิดว่า ใส่โครงกันกระแทก มันเพิ่มน้ำหนัก รถก็อุ้ยอ้ายสิ Episode #18.2 (2012)
A ponderous oaf.คนโง่อุ้ยอ้ายนั่น Dark Wings, Dark Words (2013)
Who could possibly have any experience managing such a massive, ungainly beast?ใครกันหนอที่จะมีประสบการณ์ เคยจัดการกับอสูร มหึมาอุ้ยอ้ายเช่นนี้ Mother's Mercy (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cumbersome[ADJ] อุ้ยอ้าย, See also: เทอะทะ, Syn. burdensome, unwieldy, heavy
lumpish[ADJ] อืดอาด, See also: อุ้ยอ้าย, เชื่องช้า, เฉื่อยชา
clunky[SL] อุ้ยอ้าย, See also: อืดอาด, ชักช้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cumbersome(คัม'เบอเซิม) adj. ยุ่งยาก,ทำให้ลำบาก,เป็นภาระ,อุ้ยอ้าย,หนัก,ไม่สะดวก, Syn. clumsy
elephantineadj. เกี่ยวกับช้าง,คล้ายช้าง,ใหญ่โต,กำลังมหาศาล,หนักมาก,อุ้ยอ้าย
fatly(แฟท'ลี) adv. อุ้ยอ้าย,เหมือนคนอ้วน,มีน้ำมันมาก
heavy(เฮฟ'วี) adj. หนัก,ขนาดหนัก,ใหญ่มาก,เพียบ,หนา,ดก,อุ้ยอ้าย,จำนวนมาก,มาก,สำคัญมาก,ลึกซึ้ง,รุนแรง (พายุ) ,เป็นภาระมาก,ดีมาก
heavy- footedadj. งุ่มง่าม,อุ้ยอ้าย, Syn. clumsy,ponderous
hulk(ฮัลคฺ) n. ซากเรือเก่า ๆ ,เรือใหญ่หนัก,เรืออุ้ยอ้าย,คนอุ้ยอ้าย,vi. มีลักษณะที่อุ้ยอ้าย
hulking(ฮัล'คิง) adj. อุ้ยอ้าย,ใหญ่และหนัก,งุ่มง่าม, Syn. unwieldy
koala(โคนอา'ละ) n. สัตว์มีถุงหน้าท้อง คล้ายหมีไม่มีหาง ขนสีเทา เดินอุ้ยอ้าย., Syn. coala,koala bear
lubber(ลับ'เบอะ) n. คนอุ้ยอ้าย ร่างใหญ่ และทึ่ม,กะลาสีเรืออุ้ยอ้ายหรือไม่ชำนาญ. adj. ซุ่มซ่าม,อุ้ยอ้าย โง่., See also: lubberly adv.,adj. ดูlubber lubberliness n. ดูlubber, Syn. lout,landlubber
lumber(ลัม'เบอะ) {lumbered,lumbering,lumbers} n. เศษไม้,ไม้ที่เลื่อยออกเป็นท่อน ๆ ,ของระเกะระกะที่ไม่มีประโยชน์และเก็บกองไว้,ของสัพเพเหระ. vt. เลื่อยไม้ออกเป็นท่อน ๆ ,กองระเกะระกะ,กองเรี่ยราด. vi. เคลื่อนที่อย่างอุ้ยอ้ายหรืองุ่มง่าม,ขยับอย่างอุ้ยอ้าย.

English-Thai: Nontri Dictionary
cumber(vt) กีดกั้น,หนัก,อุ้ยอ้าย,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ลำบาก
elephantine(adj) เหมือนช้าง,ใหญ่โต,อืดอาด,ของช้าง,อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม
hulk(n) คนอุ้ยอ้าย,คนงุ่มง่าม,ซากเรือเก่าๆ
hulking(adj) อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม,ใหญ่,เทอะทะ
lubber(n) คนอุ้ยอ้าย,คนทึ่ม,คนซื่อ,คนซุ่มซ่าม
lumber(vi) อุ้ยอ้าย,โซเซ,งุ่มง่าม
lumpish(adj) โง่เขลา,อุ้ยอ้าย,เป็นก้อน
ponderous(adj) อุ้ยอ้าย,เทอะทะ,งุ่มง่าม,เยิ่นเย้อ,ยืดยาด
shamble(vi) เดินอุ้ยอ้าย,เดินงุ่มง่าม,เดินตุปัดตุเป๋
ungainly(adj) งุ่มง่าม,เทอะทะ,อุ้ยอ้าย,ไม่งาม,ไม่น่าดู

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top