หรือคุณหมายถึง heavineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heaviness

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heaviness-, *heaviness*, heavines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heaviness[N] ความหนัก, Syn. weightiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heaviness(เฮฟ'วิเนส) n. ความหนัก,น้ำหนัก,ภาวะ, Syn. gravity,weightiness

English-Thai: Nontri Dictionary
heaviness(n) ความหนัก,ความทึบ,ความดก,ความลำบาก,ภาระ,น้ำหนัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't think the heaviness of these buttocks can be compared to the most beautiful we have hereฉันไม่คิดว่าความหนัก of these ก้น... ...สามารถเปรียบเทียบโดย most beautiful ที่เราได้ที่นี่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The heaviness, lady.ความหนักครับท่าน Agora (2009)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heaviness    (n) hˈɛvɪnəs (h e1 v i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heaviness \Heav"i*ness\, n.
   The state or quality of being heavy in its various senses;
   weight; sadness; sluggishness; oppression; thickness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heaviness
   n 1: the property of being comparatively great in weight; "the
      heaviness of lead" [syn: {heaviness}, {weightiness}] [ant:
      {lightness}, {weightlessness}]
   2: persisting sadness; "nothing lifted the heaviness of her
     heart after her loss"
   3: an oppressive quality that is laborious and solemn and lacks
     grace or fluency; "a book so serious that it sometimes
     subsided into ponderousness"; "his lectures tend to heaviness
     and repetition" [syn: {ponderousness}, {heaviness}]
   4: used of a line or mark [syn: {thickness}, {heaviness}]
   5: unwelcome burdensome difficulty [syn: {burdensomeness},
     {heaviness}, {onerousness}, {oppressiveness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top