Search result for

deem

(62 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deem-, *deem*
Possible hiragana form: でえん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deem[VI] คิดว่า (คำเป็นทางการ), See also: เห็นว่า, ถือว่า, รู้สึกว่า, เข้าใจว่า, เชื่อว่า, Syn. believe, regard, think
deem[VT] คิดว่า (คำเป็นทางการ), See also: เห็นว่า, ถือว่า, รู้สึกว่า, เข้าใจว่า, เชื่อว่า, Syn. believe, consider, hold, judge, regard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deem(ดีม) {deemed,deeming,deems} vt. รู้สึกว่า,เข้าใจว่า,เชื่อว่า. vi. เชื่อว่า
irredeemable(เออริดี'มะเบิล) adj. เอาเงินคืนไม่ได้,เปลี่ยนแปลงไม่ได้,เอากลับไม่ได้,ไม่สามารถจะซ่อมแซมได้,ไร้ความหวัง., See also: irredeemilltiy,irredeembleness n. irredeemably adv.
redeem(รีดีม') vt. ซื้อคืน,ไถ่ถอน,ชำระหนี้,กู้คืน,ใช้คืน,ได้มาคืน,แลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,ชดเชย,ชดใช้,ปฏิบัติตามสัญญา,ไถ่บาป, See also: redeemable adj. redeemability n. redeemably adv.
redeemer(รีดี'เมอะ) n. ผู้ไถ่ถอน,ผู้ซื้อคืน,ผู้ไถ่บาป, See also: Redeemer n. พระเยซูคริสต์
redeeming(รีดี'มิง) adj. ชดใช้ความผิด,ไถ่ถอน

English-Thai: Nontri Dictionary
deem(vi) เชื่อว่า,เห็นว่า,ถือว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,เข้าใจว่า,ลงความเห็นว่าน
irredeemable(adj) กลับคืนมาไม่ได้,ซ่อมแซมไม่ได้,ไร้ความหวัง
redeem(vt) ไถ่ถอน,ช่วยเหลือ,ชำระหนี้,ชดใช้,ไถ่บาป
redeemer(n) ผู้ไถ่ถอน,ผู้ไถ่บาป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deemed (vt ) เป็นกริยาช่อง 2 ของคำว่า deem แปลว่า "คิดว่า"
deemedถูกคิดว่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But if they deem herแต่ถ้ามันเห็นว่าเธอ Safe and Sound (2008)
Every day, I regret looking into the eyes of men, women and children, knowing that, any moment, their lives might be deemed expendable in an effort to protect the greater good.ผมเสียใจอยู่ทุกวัน ไม่เคยลืม ชาย,หญิงและเด็ก ถึงเรื่องนั้น,ทุกเวลา Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
And if you go outside the system to seek out this treatment, which has been deemed ineffective, you will be in breach of policy and dropped from coverage completely.ถ้าคุณพยายามที่จะกำจัดระบบนี้ การรักษาจะไม่ได้ผล มันขัดต่อนโยบายของเรา และเราจะใช้คุ้มครองสุขภาพของคุณ Saw VI (2009)
Walter Bishop, who was sent to St. Claire's because he was deemed unfit to stand trial for manslaughter,วอลเตอร์ บิสซอป คนทีถูกส่งไป เซนต์แคลร์ เพราะถูกลงความเห็นว่ามีสภาพจิต ไม่เหมาะสมจะขึ้นศาลในคดีฆ่าคนตายได้ Bound (2009)
Also, forensic testimony is deemed standard opinion and urinating posture is circumstantial, and there is no record of the defendant under substance influence.รายงานการชันสูตรและ ท่าทางการยืนปัสสาวะของผู้ตาย ศาลจึงถึอว่าเหล่านั้น เป็นการพิจารณาแค่พื้นฐาน และอีกทั้งยังไม่มีการบันทึกว่าจำเลย The Case of Itaewon Homicide (2009)
Command deems the information on those computers... to be of the highest priority.มีคำสั่งให้คัดลอกข้อมูล ในคอมพิวเตอร์ เป็นภาระกิจที่มีความสำคัญสูงสุด Terminator Salvation (2009)
When a law is deemed immoral by you, You must disobey it. You must disobey it....เมื่อกฎหมายถูกประชาชนมองว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย คุณก็ไม่จำเป็นต้องเคารพมัน You Don't Know Jack (2010)
Although we're reading a book that I personally deem inappropriate for our age group, so I actually felt it was quite apropos.ถึงแม้เราจะอ่านหนังสือที่ โดยส่วนตัวแล้วหนูว่า... ...มันไม่เหมาะกับกลุ่มอายุของเรา หนูเลยรู้สึกว่ามันเหมาะสมอยู่กับเวลานั้น Easy A (2010)
Stipulated in your contract was a fraternization clause, in which it was stated quite clearly that any relationship, be it romantic or sexual in nature deemed inappropriate by CRT senior officialsมันเป็นข้อกำหนดในสัญญาของคุณ ในด้านความสัมพันธ์ ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจน ว่าในทุกๆความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น ด้านโรแมนติก หรือในด้านทางเพศ ถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสม จาก ความเห็นของผู้อาวุโสของซีอาร์ที Buried (2010)
So you understand, when the commander-in-chief deems a course of action necessary to the national good, it's not our place to question it.คุณก็ต้องเข้าใจ เวลา\ เจ้านายเชื่อมั่นว่า แนวทางปฏิบัติที่จำเป็นต่อผลประโยชน์ของชาติ มันไม่ใช่บทบาทของเรา ที่ต้องตอบคำถามมัน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
Does the house of not deem another gladiatorไม่มีกลาดิเอเตอร์อื่นอีกหรือในบ้านบาเทียทัส Mark of the Brotherhood (2010)
Find another man that you deem honorable?หาผู้ชายคนอื่น นั่นมีเกียรติแล้วใช่ไหม? I Got a Right to Sing the Blues (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deemHe deemed it wise to accept the offer.
deemHaving said 'domestic wine', anything bottled domestically is deemed to be domestic wine.
deemThe boy deemed that he cheated in the examination.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost   FR: dépenser ; payer ; rembourser
ชด[v.] (chot) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for   FR: se racheter ; réparer ; racheter
ชดใช้โทษ[v. exp.] (chotchai thōt) EN: redeem a mistake   
เห็น[n. exp.] (hen) EN: think ; be of the opinion ; deem ; judge ; have an opinion   FR: avoir une opinion ; penser
การใช้บน[n.] (kān chaibon) EN: votive offering ; redeeming a vow ; compensation for a vow   
ค่าไถ่[n.] (khā thai) EN: ransom ; redeem   FR: rançon [f]
คิดเห็น[v.] (khithen) EN: comment ; discuss ; criticize ; deem ; judge   FR: critiquer ; commenter ; juger
ของหลุด[n. exp.] (khøng lut) EN: pawned article that has not been redeemed   
กู้[v.] (kū) EN: rehabilitate ; redeem ; reestablish ; regain ; restore ; retrieve   FR: rétablir
รู้จักคิด[v.] (rūjakkhit) EN: think ; ponder ; consider ; judge ; deem ; reckon   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEEM    D IY1 M
DEEMS    D IY1 M Z
DEEMED    D IY1 M D
DEEMER    D IY1 M ER0
DEEMPHASIZE    D IY0 EH1 M F AH0 S AY2 Z
DEEMPHASIZING    D IY0 EH1 M F AH0 S AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deem    (v) (d ii1 m)
deems    (v) (d ii1 m z)
deemed    (v) (d ii1 m d)
deeming    (v) (d ii1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
と思われる[とおもわれる, toomowareru] (exp,v1) be considered; be deemed; thought to be [Add to Longdo]
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend [Add to Longdo]
みなし有価証券[みなしゆうかしょうけん, minashiyuukashouken] (n) deemed securities [Add to Longdo]
汚名返上[おめいへんじょう, omeihenjou] (n,vs) clear one's name; redeem oneself; clear (vindicate) one's honor (reputation) [Add to Longdo]
救いようのない;救い様のない[すくいようのない, sukuiyounonai] (adj-i) (See 救いようがない) hopeless; irredeemable [Add to Longdo]
金券[きんけん, kinken] (n) (1) gold certificate; (2) tradeable coupon redeemable for goods or services [Add to Longdo]
見なす(P);看做す;見做す[みなす, minasu] (v5s,vt) to consider as; to regard (as equivalent); to deem (as); to equate; (P) [Add to Longdo]
根引き[ねびき, nebiki] (n,vs) uproot; redeem [Add to Longdo]
質流れ[しちながれ, shichinagare] (n) unredeemed pawned item [Add to Longdo]
質流れの時計[しちながれのとけい, shichinagarenotokei] (n) unredeemed (pawned) watch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deem \Deem\, v. i.
   1. To be of opinion; to think; to estimate; to opine; to
    suppose.
    [1913 Webster]
 
       And deemest thou as those who pore,
       With aged eyes, short way before?   --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass judgment. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deem \Deem\ (d[=e]m), v. t. [imp. & p. p. {Deemed} (d[=e]md); p.
   pr. & vb. n. {Deeming}.] [OE. demen to judge, condemn, AS.
   d[=e]man, fr. d[=o]m doom; akin to OFries. d[=e]ma, OS.
   ad[=o]mian, D. doemen, OHG. tuommen, Icel. d[ae]ma, Sw.
   d["o]mma, Dan. d["o]mme, Goth. d[=o]mjan. See {Doom}, n., and
   cf. {Doom}, v.]
   1. To decide; to judge; to sentence; to condemn. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Claudius . . . Was demed for to hang upon a tree.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To account; to esteem; to think; to judge; to hold in
    opinion; to regard.
    [1913 Webster]
 
       For never can I deem him less him less than god.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deem \Deem\, n.
   Opinion; judgment. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deem
   v 1: keep in mind or convey as a conviction or view; "take for
      granted"; "view as important"; "hold these truths to be
      self-evident"; "I hold him personally responsible" [syn:
      {deem}, {hold}, {view as}, {take for}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top