Search result for

นึกคิด

(29 entries)
(0.1021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นึกคิด-, *นึกคิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นึกคิด[V] consider, See also: think out, reason about, ponder, Syn. คิด, ใคร่ครวญ, พิจารณา, Example: คนเราควรจะนึกคิดได้เองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นึกคิดก. คิดใคร่ครวญ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We don't have any idea the end is coming.เราไม่เคยมีความนึกคิดใดเลย ว่าจุดจบของเราจะมาถึง Fracture (2009)
What is a man without mind,คนที่ไร้ความรู้สึกนึกคิด Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
Now the host needs to be biological, able to cognate, but without its own governing consciousness.ตัวโฮสท์ควรจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน แต่ปราศจากความนึกคิดของตัวเอง Stowaway (2011)
Our cortex, the cerebral cortex, seems to be wired up almost ideally to achieve exactly that.เยื่อหุ้มสมองของเราเปลือกสมอง ดูเหมือนว่าจะมีสายขึ้นเกือบนึกคิด เพื่อให้บรรลุตรงที่ Is There Life After Death? (2011)
♪ Haunted by the notion ♪#ความนึกคิดยังตามหลอน# Prom-asaurus (2012)
You created an intelligence, a life, and then you ripped out its voice, locked it in a cage, and handed it over to the most laughably corrupt people imaginable.คุณสร้างปัญญาประดิษฐ์ ชีวิตหนึ่ง แล้วคุณก็ตัดความนึกคิดของมันออก The Contingency (2012)
Why did I ever think that you would need protection?ผมนึกคิดว่าคุณต้องการคนปกป้องซะอีก? This Is a Dark Ride (2012)
So, with that in mind, if Nazir is planning to use Roya Hammad to breach the base, what are we looking at?เอาหล่ะ.. นั่นคือสิ่งที่เรานึกคิด ถ้าหากนาเซอร์กำลังวางแผนที่จะใช้ โรยา ฮาเม็ดทำลายฐานทัพ Two Hats (2012)
It retrieves specifically marked thoughts in your mind and unifies them.มันจะดึงความนึกคิดต่างๆ ที่ได้ถูกทำเครื่องหมายไว้ ภายในจิตใจของคุณออกมา และ รวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)
And as a result, all those thoughts became this.และเป็นผลให้ ความนึกคิดทั้งหลายเหล่านั้นกลายมาเป็นนี่ Revelations (2012)
I've tried to reconstruct his thinking, find his patterns.ความรู้สึกนึกคิดของเขา หารูปเเบบของเขา Coquilles (2013)
Integrity?ความนึกคิดHush Hush (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นึกคิด[v. exp.] (neuk khit) EN: consider ; think out ; reason about ; ponder   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feature[VT] จินตนาการ, See also: นึกคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
aside(อะไซดฺ') adj. ไปทางข้าง,ไปด้านหนึ่ง,เลี่ยงไป,ไปจากความนึกคิด,นอกเหนือจาก.
conceive(คันซีฟว') {conceived,conceiving,conceives} vt. นึกคิด,คิดได้,ก่อขึ้นในใจ,เชื่อ,ตั้งครรภ์,เข้าใจ. vi. คิด,มีความคิด,จินตนาการ, Syn. start,originate
construct(คันสทรัคทฺ') {constructed,constructing,constructs} vt. สร้าง,ผูกเรื่อง. n. (คอน'สทรัคทฺ) สิ่งปลูกสร้าง,ความนึกคิดที่ก่อขึ้น., See also: constructor,constructer n. constructible adj., Syn. build ###A. destroy
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
ideo-Pref. ความนึกคิด
ideologic(ไอดีอะลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับความนึกคิด,เกี่ยวกับลัทธิ,เกี่ยวกับมโนคติ.
ideological(ไอดีอะลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับความนึกคิด,เกี่ยวกับลัทธิ,เกี่ยวกับมโนคติ.
ideology(ไอดิออล'ละจี) n. มโนคติวิทยา,ความคิดที่เป็นไปไม่ได้,ระบบความนึกคิด
imagery(อิม'มิจเจอรี) n. ภาพ,ภาพในใจ,ความนึกคิด,มโนภาพ,รูปภาพ,จินตนาการ

English-Thai: Nontri Dictionary
conceptual(adj) เกี่ยวกับความคิดเห็น,เกี่ยวกับมโนภาพ,เกี่ยวกับความนึกคิด
imaginary(adj) ในความนึกคิด,สมมุติขึ้น,เพ้อฝัน
notion(n) ความคิดเห็น,ความนึกคิด,ความเชื่อ,สิ่งประดิษฐ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top