ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภาษี

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาษี-, *ภาษี*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
custom(n) ภาษีศุลกากร
duty(n) ภาษีนำเข้า

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ภาษีธุรกิจเฉพาะ(n) specific business tax

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษี(n) superiority, See also: advantage, preponderance, Example: เขามีภาษีดีกว่าเพราะเรียนจบมาจากเมืองนอก, Thai Definition: ความได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม
ภาษี(n) tax, See also: duty, toll, due, customs, levy, cess, gabelle, Syn. ค่าธรรมเนียม, ภาษีอากร, เงินภาษี, Example: รัฐบาลได้มีการประกาศเพิ่มภาษีจากร้อยละ 7 มาเป็นร้อยละ 10, Thai Definition: เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
ภาษีมรดก(n) death tax, See also: death duty, Thai Definition: ภาษีส่วนบุคคลที่เก็บจากทรัพย์ หรือเป็นการเก็บจากบุคคลที่ได้รับมรดกหรือทายาท โดยคิดคำนวณจากกองทรัพย์มรดกทั้งหมด หรือส่วนแบ่งทั้งหมดของกองมรดกที่ตกทอดจากผู้ตายไปยังผู้รับมรดก หรือทายาท, Notes: (กฎหมาย)
ภาษีอากร(n) taxation, See also: tax, rate, duty, levy, toll, Syn. ภาษี, ค่าธรรมเนียม, เงินภาษี, Example: เหตุผลของการจัดตั้งกรรมการขึ้นมาก็เพื่อแบ่งแยกอำนาจจัดสรรภาษีอากรเสียใหม่, Thai Definition: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
ภาษีขาออก(n) export duty, Syn. ภาษีส่งออก, Ant. ภาษีขาเข้า, ภาษีนำเข้า, Example: รัฐบาลฮ่องงเก็บภาษีขาออกไปมาเก๊า 26 ดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งมักจะรวมอยู่ในราคาตั๋วแล้ว, Thai Definition: ภาษีที่เก็บจากการนำสินค้าออกนอกประเทศ
ภาษีขาออก(n) export duty, Syn. ภาษีส่งออก, Ant. ภาษีขาเข้า, Example: ภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีขาเข้า ภาษีขาออก ผู้เสียภาษีจะผลักภาระภาษีให้กับผู้อื่น ซึ่งอาจจะเป็นคนยากคนจนได้, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่ส่งออกนอกประเทศ
ภาษีการค้า(n) purchase tax, See also: business tax, Example: กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ขอให้รัฐบาลปรับการคิดภาษีการค้าเสียใหม่
ภาษีขาเข้า(n) import duty, Syn. ภาษีนำเข้า, Ant. ภาษีขาออก, ภาษีส่งออก, Example: จีนจะลดกฎระเบียบภาษีขาเข้าและโควต้าสำหรับสินค้าที่ไทยได้รับผลกระทบ ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า เป็นต้น, Thai Definition: ภาษีที่เก็บจากการนำสินค้าเข้ามาในประเทศ
ภาษีขาเข้า(n) import duty, Syn. ภาษีนำเข้า, Ant. ภาษีขาออก, Example: สหรัฐฯ ขึ้นภาษีขาเข้า100%กับประเทศเป้าหมาย, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่นำเข้ามาในประเทศ
ภาษีที่ดิน(n) land tax, Example: เราควรจะต้องผจญกับเรื่องภาษีที่ดินโดยทันที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาษีน. เงินที่มีกฎหมายกำหนดให้รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคลในเหตุต่าง ๆ เช่น การมีรายได้ การมีทรัพย์สิน การประกอบกิจการ การบริโภค เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีความได้เปรียบ เช่น เขามีภาษีกว่า.
ภาษีบำรุงท้องที่น. ภาษีที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บจากผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดินที่ไม่ใช่ของเอกชน โดยคำนวณตามจำนวนเนื้อที่ดินที่มีหรือครอบครองตามราคาปานกลางที่ทางราชการประกาศกำหนด.
ภาษีปากเรือ<i>ดู ค่าปากเรือ</i>.
ภาษีมูลค่าเพิ่มน. ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ.
ภาษีสรรพสามิต(-สับพะ-, -สันพะ-) น. ภาษีที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บจากสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าและการให้บริการในทางธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ภาษีรถยนต์ ภาษีสุรา.
ภาษีเงินได้น. ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน.
ภาษีโรงเรือนและที่ดินน. ภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น เว้นแต่เจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนเฝ้ารักษาโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม.
รัษฎากรภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
taxภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
taxภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cess; cesseภาษี, ค่าธรรมเนียมผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cesse; cessภาษี, ค่าธรรมเนียมผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sales taxภาษีการขาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sales taxภาษีการขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax, salesภาษีการขาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax, salesภาษีการขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purchase taxภาษีการซื้อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
purchase taxภาษีการซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excess profits taxภาษีกำไรเกินปรกติ [เศรษฐศาสตร์]
Exchange taxภาษีการแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Expenditure taxภาษีรายจ่าย [เศรษฐศาสตร์]
Export taxภาษีการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Consumption taxภาษีการบริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Corporation taxภาษีเงนิได้นิติบุคคล [เศรษฐศาสตร์]
Payroll taxภาษีค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Capital taxภาษีเก็บจากทุน [เศรษฐศาสตร์]
Capital gains taxภาษีกำไรส่วนทุน [เศรษฐศาสตร์]
Transport taxภาษีการขนส่ง [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not only is Willie Williams' organization nonprofit he personally pays over six figures in income tax every year.มูลนิธิวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ไม่ได้แค่ ไม่รับผลตอบแทนเท่านั้น แต่ตัวเขาเอง จ่ายภาษีจำนวน 6 หลักทุก ๆ ปี Oh, God! (1977)
The county took a tax assessment of this property last month.เขตปกครองทำการประเมินค่าภาษีของที่ดินผืนนี้เมื่อเดือนที่แล้ว The Blues Brothers (1980)
We'll get the Penguin's tax money.พวกเราจะได้เงินภาษีของ นกเพนกวิน The Blues Brothers (1980)
Jake and Elwood are donating the band's share of the door money... to pay the taxes on the St. Helen's orphanage... in Calumet City.แจยคและเอลวุด กำลังบริจาคให้ส่วนของวงของเงินค่าผ่านประตู เพื่อการจ่ายเงินภาษี ซนทเฮเลนส สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า ในเมืองแคลูเมท The Blues Brothers (1980)
- This is where they pay taxes, right? - Right.นี่คือที่จ่ายภาษีใช่มั้ย ถูกต้อง The Blues Brothers (1980)
What will that deprive us of? Two rupees of salt tax?แล้วเราจะได้อะไรขึ้นมา ภาษีเกลือแค่ 2 รูปี Gandhi (1982)
They got microfilm with tax return and newspaper stories.มีไมโครฟิลม์เก็บข้อมูลภาษี และข่าวหนังสือพิมพ์ Day of the Dead (1985)
Repeal the tax reforms!ยกเลิกการปรับภาษี! Akira (1988)
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ Akira (1988)
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่? Akira (1988)
I never voted or paid taxes.ผมไม่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือจ่ายภาษีเลย Goodfellas (1990)
"For today's and tomorrow's tax needs."+ เพื่อความต้องการภาษีของวันนี้และวันพรุ่งนี้" The Joy Luck Club (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษี[phāsī] (n) EN: tax ; duty ; toll ; rate ; dues  FR: taxe [ f ] ; impôt [ m ] ; frais [ mpl ] ; frais de douane [ mpl ] ; péage [ m ] ; accises (Belg., Québ.) [ fpl ]
ภาษี[phāsī] (n) EN: advantage ; edge ; superiority ; preponderance  FR: avantage [ m ] ; prépondérance [ f ]
ภาษี ณ ที่จ่าย[phāsī na thī jāi] (n, exp) EN: withholding tax
ภาษีการขาย[phāsī kān khāi] (n, exp) EN: sales tax
ภาษีการค้า[phāsī kānkhā] (n, exp) EN: purchase tax ; business tax  FR: taxe commerciale [ f ]
ภาษีการซื้อ[phāsī kān seū] (n, exp) EN: purchase tax
ภาษีการบันเทิง[phāsī kān banthoēng] (n, exp) EN: entertainment tax ; amusement tax  FR: taxe d'amusement [ f ]
ภาษีการรับมรดก[phāsī kān rap møradok] (n, exp) EN: inheritance tax ; capital transfer tax
ภาษีการโอนหุ้นโภคภัณฑ์[phāsī kān ōn hun phōkkhaphan] (n, exp) EN: stock transfer tax
ภาษีการให้[phāsī kān hai] (n, exp) EN: gift tax

English-Thai: Longdo Dictionary
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), See also: A. net income
output VAT(n) ภาษีขาย เช่น Businesses charge VAT on their sales. This is known as output VAT and the sales are referred to as outputs.
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
tax credit(n) เงินลดหย่อนภาษี เช่น A tax credit can provide significant savings. It reduces the amount of income tax you have to pay.
personal income tax(n) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น Personal Income Tax is due on all income earned by residents of the state and all income earned by nonresidents from state sources., Syn. Individual Income Tax
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capital levy(n) ภาษีทรัพย์สิน
car tax(n) ภาษีรถยนต์, See also: ภาษีค่าใช้ถนน
customs(n) ภาษีสินค้านำเข้าหรือส่งออก, See also: ภาษีศุลกากร, Syn. duties, imposts
duty(n) ภาษี, See also: ภาษีศุลกากร, อากร, Syn. assessment, customs, tariff
excise(n) ภาษีสำหรับสินค้าในประเทศ, See also: ภาษาสินค้าภายในประเทศ, Syn. tax
impost(n) ภาษีศุลกากร (ทางการเงิน), Syn. levy, tax
income tax(n) ภาษีเงินได้, See also: ภาษีรายได้
inheritance tax(n) ภาษีมรดก
octroi(n) ภาษีสินค้าเข้าเมือง
pike(n) ถนนที่มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมภาษีผ่านทาง, See also: ภาษีด่าน, Syn. roadway, turnpike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน, ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา, ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.
bonded(บอน'ดิด) adj. กักไว้ในโกดังเพื่อรอให้ชำระภาษีให้เป็นที่เรียบร้อย
capital levyn. ภาษีเงินทุน
capitation(แคพพิเท'เชิน) n. ภาษีรายบุคคล, ภาษีรายหัว (เท่า ๆ กัน), See also: capitative adj.
cedulan. หลักฐานการเสียภาษีแล้ว, ประกาศนียบัตร
cessn. ภาษี, การประเมิน, โชค, ดวง -vt. เก็บภาษี, ประเมิน
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค, การช่วยเหลือ, การอุดหนุน, การสนับสนุน, เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์, สิ่งที่มอบ, สิ่งที่บริจาค, ภาษีพิเศษ, Syn. grant
contributory(คันทริบ'บิวโทรี) adj. เกี่ยวกับการออกเงินช่วยเหลือ, ซึ่งมีส่วน, ซึ่งต้องเสียภาษี n. ผู้ช่วยเหลือ, ผู้บริจาค, สิ่งที่มีส่วน, ผู้มีส่วน
cusrom brokerด่านศุลกากร, โรงภาษี, ขนอน

English-Thai: Nontri Dictionary
cess(n) ภาษี, จังกอบ, ดวง, โชค
collector(n) ผู้รวบรวม, พนักงานเก็บภาษี, ผู้สะสม, นักสะสม
custom(n) จารีตประเพณี, ประเพณี, ขนบธรรมเนียม, การอุดหนุน,  กิจวัตร,  ภาษี
customhouse(n) โรงภาษี, ขนอน, ด่านศุลกากร
dutiable(adj) ซึ่งจะต้องเสียอากร, ซึ่งต้องเสียภาษี
duty(n) หน้าที่, ภาระหน้าที่, อากร, ภาษี, ความรับผิดชอบ
excisable(adj) ที่ต้องเสียภาษี, ที่ต้องเก็บภาษี
excise(n) อากร, ภาษี
exemption(n) การยกเว้น, การละเว้น, การพ้นจาก, ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี
farmer(n) ชาวนา, ชาวไร่, เจ้าภาษี, เจ้าของฟาร์ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
corporate income tax(n) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
federal tax(n) ภาษีสหพันธรัฐ
input vat(n) ภาษีซื้อ
vat(n) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
消費税[しょうひぜい, shouhizei] (n) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้าแปลตามความหมายของคำ จะแปลว่า ภาษีบริโภค)
[ぜい, zei] (n) ภาษี, Syn. 税金

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
関税[かんぜい, kanzei] (n) ภาษีศุลกากร
家屋土地税[かおくとちぜい, kaokutochizei] (n) ภาษีโรงเรือน
租税[そぜい, sozei] ภาษี
源泉所得税[げんせんしょとくぜい, gensenshotokuzei] ภาษี ณ ที่จ่าย
個人所得税[こじんしょとくぜい, kojinshotokuzei] ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

German-Thai: Longdo Dictionary
Mehrwertsteuer(n) |die, pl. Mehrwertsteuern| ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น Die Regierung kündigt an, dass die Mehrwertsteuer steigt. = รัฐบาลแจ้งว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น
Steuer(n) |die, pl. Steuern| ภาษี
ausschließlich(adj, adv) เว้นไว้แต่, ซึ่งกีดกัน, ปราศจาก, ไร้ เช่น ausschließlich Mehrwertsteuer เว้นไว้แต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม, See also: A. einschließlich, Syn. ohne
senken(vt) |senkte, hat gesenkt, etw.(A)| ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งลดน้อยลง, ทำให้น้อยลง, ทำให้ต่ำลง เช่น Die Regierung hat die Steuern gesenkt. รัฐบาลลดภาษีลง, See also: A. erhöhen, steigern, Related: sinken, verringern, Syn. herabsetzen
Bruttoverdienst(n) |der, pl. Bruttoverdienste| รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ), See also: A. Nettoverdienst
Nettoverdienst(n) |der, pl. Nettoverdienste| รายได้สุทธิ (รายได้ หลังหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ ออกแล้ว), See also: A. Bruttoverdienst

French-Thai: Longdo Dictionary
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, Syn. boulot
feuille d'impôt(n) แบบฟอร์มเสียภาษี

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top