ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คิดลึก

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คิดลึก-, *คิดลึก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดลึก[V] think deeply, See also: ponder over, Example: คำถามข้อนี้ต้องคิดลึกหน่อยนะจึงจะหาคำตอบได้, Thai definition: คิดเกินกว่าเหตุ, คิดละเอียดเกินควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คิดลึกก. คิดไกลเกินกว่าธรรมดา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm just trying to help. Don't be that way.ผมก็แค่อยากช่วยน่ะ อย่าคิดลึกขนาดนั้นสิ Hope Springs (2003)
You're always thinking such deep thoughts.คุณมักจะคิดลึกความคิดดังกล่าว Sex Trek: Charly XXX (2007)
"The depth in our feelings is saying.""ความคิดลึกซึ้งกลั่นเป็นคำพูดของเรา" Heyy Babyy (2007)
What a deep thought? I like him!ความคิดลึกซึ้งอะไรเช่นนี้ พ่อชอบเขา! Heyy Babyy (2007)
Don't think so hard, it's gonna hurt your brain.อยากคิดลึกสิ มันจะทำให้เธออารมณ์เสียเปล่าๆ ...And the Bag's in the River (2008)
Don't get any ideas.อย่าคิดลึกล่ะ Chuck Versus the Sensei (2008)
- You do a twirl.คิดลึกน่ะเอริค ก็ได้ๆ.. The Ruins (2008)
I think deep down, we're all capable of unspeakable things.คิดลึกลงไป เราทั้งหมดไม่สามารถพูดเป็นคำพูดได้ Demonology (2009)
God, you have no ear for innuendo at all!โธ่ คุณนี่คิดลึกไม่เป็นเอาซะเลย! Being Alive (2009)
You think too hard.เธอคิดลึกเกินไป Friend or Faux (2011)
My best friend, Brenda, used to say I think too hard.เพื่อนรักฉัน เบรนด้า ก็เคยว่าฉันคิดลึกเกินไป Friend or Faux (2011)
Too late. You went to the gutter first.สายไป คุณคิดลึกไปก่อนแล้ว Quill (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดลึก[v. exp.] (khit leuk) EN: think deeply ; ponder over   FR: réfléchir profondément

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depth(เดพธฺ) n. ความลึก,ความซับซ้อน,ความรุนแรง,ความคิดลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความต่ำของระดับเสียง,ส่วนลึก, -Phr. (in depth อย่างยิ่ง,เต็มที่) adj. มาก,ละเอียด, Syn. bottom ###A. surface

English-Thai: Nontri Dictionary
profundity(n) ความคิดลึกซึ้ง,ความเต็มที่,การหลับสนิท

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
introspective (adj ) คิดลึก, คิดอย่างลึกซึ้ง, คิดภายในใจ, ภายใน

German-Thai: Longdo Dictionary
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top