ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

utmost

AH1 T M OW2 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utmost-, *utmost*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utmost(adj) สุดขีด, See also: อย่างมาก, Syn. ultimate
utmost(n) ระดับสูงสุด, Syn. highest, Ant. lowest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utmost(อัท'โมสทฺ) adj., n. (จำนวน, ระดับ) สุดเหวี่ยง, สุดขีด, ที่สุด, ไกลสุด, ใหญ่สุด., Syn. maximum, maximal, extreme, remotest, uttermost
outmost(เอาทฺ'โมสทฺ) adj. นอกสุด, ไกลสุด, ห่างจากศูนย์กลางที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
utmost(adj) สูงสุด, ปลายสุด, สุดเหวี่ยง
utmost(n) ขีดสุด, ระดับสูงสุด, จำนวนมากที่สุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
utmost good faithความสุจริตใจอย่างยิ่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The excitement awaiting you was supreme meriting the utmost sacrificeที่กำลังคอยความตื่นเต้นที่คุณเป็นจริงดังว่า... ...ความดีเลิศการออกที่สุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I will do my utmost to teach him well.ข้าจะสั่งสอนเขาเป็นอย่างดี. Return of the Condor Heroes (1983)
This case was given our utmost attention.คดีนี้เราเฝ้าดูอยู่ห่างๆ Ghost in the Shell (1995)
With full humility and utmost gratitude I accept this great honor and I promise I will do my best to represent my nation my planet and my God on this historic journey.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง เต็มรูปแบบและความกตัญญูสูงสุด ฉันยอมรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ และฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของฉัน Contact (1997)
With the utmost respect.ด้วยการเคารพที่สมพระเกียรติสูงสุด Anna and the King (1999)
And he'd try his utmost to find a way to save you.เขาจะพยายามเพื่อหาทางช่วยชีวิตคุณ Sorry, I Love You (2004)
This is of the utmost importance. You must be invisible. Do you understand?นี่มันสำคัญสุดๆ เธอต้องทำเป็นล่องหน เข้าใจมั้ย The Devil Wears Prada (2006)
This Island is of utmost importance to Japan.เกาะแห่งนี้ เป็นปราการด่านสุดท้าย ของประเทศ ญี่ปุ่น แล้ว Letters from Iwo Jima (2006)
It is of utmost importance that you follow the agent's instructions.แต่มันสำคัญมาก ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ [ Rec ] (2007)
Yes, Your Highness. I will make my utmost effort.พะยะค่ะพระพันปี กระหม่อมจะดูแลอย่างดีที่สุด Lee San, Wind of the Palace (2007)
We will continue to serve you to the utmost until we have reached Incheon.ทางเราจะบริการท่านให้ดีที่สุดจนกระทั่งเครื่องลงจอด 9 Ends 2 Out (2007)
The utmost of a woman's character is expressed in the duties of daughter, sister and, eventually, wife and mother.พี่สาวน้องสาว และสุดท้ายก็เป็นภรรยา เป็นแม่ Becoming Jane (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
utmostAs a politician, he makes utmost use of his acting ability.
utmostDrive with the utmost care.
utmostGuys, I'll do my utmost to back you up. We'll make this event a success no matter what!
utmostHe has do his utmost for me.
utmostHe treated it with utmost care.
utmostI'm going to speak to you with utmost candor so I want you to take everything I'm about to say at face value.
utmostJane makes the utmost effort to win.
utmostLet's take the utmost caution against errors.
utmostThe actions of Coen, directly commanding the cruise at the time of the accident, are of utmost significance.
utmostThis is a matter of the utmost importance.
utmostWe should do our utmost to establish world peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงสุด(adj) highest, See also: utmost, Ant. ต่ำสุด, น้อยสุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จนสุดกำลัง[jon sut kamlang] (x) EN: at the utmost of one' s strength  FR: de toutes ses forces ; jusqu'à épuisement
สูงสุด[sūngsut] (adj) EN: supreme; most excellent ; utmost ; maximum ; peak  FR: suprême ; culminant ; ultra- ; maximum ; maximal
เต็มที[temthī] (adv) EN: to the fullest ; very ; all-out ; to the utmost; with all one's might or capability ; to the full ; with full speed ahead  FR: au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; autant qu'on veut ; sans réserve ; sans restriction ; tout à fait ; profondément ; intensément ; complètement ; entièreme
ทายาด[thāyāt] (adv) EN: extremely ; exceedingly ; utmost
...ที่สุด[... thīsut] (adv) EN: most ; maximum ; greatest ; largest ; utmost ; maximally  FR: le plus ... ; extrêmement ...
ทนทายาด[thon thāyāt] (adv) EN: endurably ; bearably ; continuously ; utmost durable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UTMOST AH1 T M OW2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utmost (n) ˈʌtmoust (uh1 t m ou s t)
utmosts (n) ˈʌtmousts (uh1 t m ou s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na, n-adv, n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place [Add to Longdo]
一生懸命(P);一生けん命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] (adj-na, n-adv, n) (See 一所懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; for dear life; (P) [Add to Longdo]
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
虚心平気[きょしんへいき, kyoshinheiki] (n, adj-na, adj-no) with an open and calm mind; without reserve; with utmost candor; with no preconceived notions [Add to Longdo]
極限[きょくげん, kyokugen] (n) utmost limits; limit; (P) [Add to Longdo]
極度[きょくど, kyokudo] (adj-na, n) maximum; extreme; utmost; curvature; (P) [Add to Longdo]
極力[きょくりょく, kyokuryoku] (adv) to the utmost; to the best of one's ability; (P) [Add to Longdo]
金輪奈落[こんりんならく, konrinnaraku] (n, n-adv) utmost limits; to the finish; to the (bitter) end; to the hilt; down to the bedrock [Add to Longdo]
後生大事[ごしょうだいじ, goshoudaiji] (n) with religious zeal; with utmost devotion; take great care of [Add to Longdo]
絞り上げる;搾り上げる[しぼりあげる, shiboriageru] (v1, vt) (1) to squeeze (to the utmost); to wring; (2) to strain one's voice; (3) to scold [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utmost \Ut"most`\, n.
   The most that can be; the farthest limit; the greatest power,
   degree, or effort; as, he has done his utmost; try your
   utmost.
   [1913 Webster]
 
      We have tried the utmost of our friends. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utmost \Ut"most`\, a. [OE. utmeste, utemest, AS. ?temest, a
   superlative fr. ?te out. ????. See {Out}, and cf.
   {Aftermost}, {Outmost}, {Uttermost}.]
   [1913 Webster]
   1. Situated at the farthest point or extremity; farthest out;
    most distant; extreme; as, the utmost limits of the land;
    the utmost extent of human knowledge. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       We coasted within two leagues of Antibes, which is
       the utmost town in France.      --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       Betwixt two thieves I spend my utmost breath.
                          --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   2. Being in the greatest or highest degree, quantity, number,
    or the like; greatest; as, the utmost assiduity; the
    utmost harmony; the utmost misery or happiness.
    [1913 Webster]
 
       He shall answer . . . to his utmost peril. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Six or seven thousand is their utmost power. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 utmost
   adj 1: of the greatest possible degree or extent or intensity;
       "extreme cold"; "extreme caution"; "extreme pleasure";
       "utmost contempt"; "to the utmost degree"; "in the
       uttermost distress" [syn: {extreme}, {utmost(a)},
       {uttermost(a)}]
   2: highest in extent or degree; "to the last measure of human
     endurance"; "whether they were accomplices in the last degree
     or a lesser one was...to be determined individually" [syn:
     {last}, {utmost}]
   3: (comparatives of `far') most remote in space or time or
     order; "had traveled to the farthest frontier"; "don't go
     beyond the farthermost (or furthermost) tree"; "explored the
     furthest reaches of space"; "the utmost tip of the peninsula"
     [syn: {farthermost}, {farthest}, {furthermost}, {furthest},
     {utmost}, {uttermost}]
   n 1: the greatest possible degree; "he tried his utmost" [syn:
      {utmost}, {uttermost}, {maximum}, {level best}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top