ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maximal

M AE1 K S AH0 M AH0 L   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maximal-, *maximal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maximal[ADJ] สูงสุด
maximally[ADV] อย่างสูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maximal(แมค'ซะเมิล) adj. มากสุด,สูงสุด,ใหญ่สุด., See also: maximally adv., Syn. highest

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maximal breathing capacityสมรรถภาพหายใจสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maximal member of a setสมาชิกใหญ่สุดของเซต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
maximal tubular excretory capacityสมรรถภาพขับถ่ายสูงสุดของหลอดไตฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maximalขนาดสูงสุด, ดีมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you maximalist?นายปรอทแตกหรอ? Madagascar (2005)
Is the resistance encountered greater than the overall maximal isometric strength?ค่าความต้านทานที่พบจะสูงกว่า ค่าของมิติโดยรวมที่เท่ากัน An Evil Within (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่สุด[ADV] most, See also: maximally, greatest

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
จำนวนจุผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan ju phū dōisān) FR: nombre maximum de passagers [m] ; capacité maximale d'accueil [f]
ความดันโลหิตสูง[n. exp.] (khwāmdan lōhit sūng) EN: high blood pressure   FR: tension (artérielle) maximale [f] ; tension (artérielle) supérieure [f]
ความเร็วสูงสุด[n. exp.] (khwāmreo sūng sut) FR: vitesse maximale [f]
เพดานบิน[n. exp.] (phēdānbin) EN: flight level   FR: plafond [m] ; altitude maximale (de vol) [f]
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: supreme; most excellent ; utmost ; maximum ; peak   FR: suprême ; culminant ; ultra- ; maximum ; maximal
...ที่สุด[adv.] (... thīsut) EN: most ; maximum ; greatest ; largest ; utmost ; maximally   FR: le plus ... ; extrêmement ...
อย่างสูงสุด[adv.] (yāng sūngsut) EN: absolutely ; maximally ; to the max   

CMU English Pronouncing Dictionary
MAXIMAL    M AE1 K S AH0 M AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maximal    (j) mˈæksɪml (m a1 k s i m l)
maximally    (a) mˈæksɪməliː (m a1 k s i m @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深度非词[shēn dù fēi cí, ㄕㄣ ㄉㄨˋ ㄈㄟ ㄘˊ, / ] maximal nonword [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maximalmelder {m}static detector [Add to Longdo]
Maximalwert {m}maximum value; peak value [Add to Longdo]
maximal {adj}maximal [Add to Longdo]
maximal erreichento top [Add to Longdo]
maximal; höchster {adj}maximum [Add to Longdo]
maximale Schadenersatzleistung {f}aggregate indemnity [Add to Longdo]
maximale Betriebsmaße {f}maximum tyre dimensions in service [Add to Longdo]
maximaler Betriebsdurchmessermaximum overall tyre; diameter in service [Add to Longdo]
maximaler Kraftschlussbeiwertdriving traction coefficient [Add to Longdo]
maximale Verzögerung {f}absolute braking [Add to Longdo]
maximal zulässiger Luftdruckmaximum permissible inflation pressure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maximal
   adj 1: the greatest or most complete or best possible; "maximal
       expansion"; "maximum pressure" [syn: {maximal},
       {maximum}] [ant: {minimal}, {minimum}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 maximal /maksiːmaːl/
  maximal; maximum

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top