Search result for

jaw

(84 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jaw-, *jaw*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jaw[N] ก้ามหนีบ (ใช้สำหรับจับวัตถุให้แน่น), See also: คีม
jaw[N] ขากรรไกร
jaw at[PHRV] ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: พร่ำสอน, สั่งสอนให้ประพฤติตัวดี
jawbone[N] ขากรรไกรล่าง, Syn. lower jaw, mandible
jawbone[VI] พยายามจูงใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชักนำ, เกลี้ยกล่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jaw(จอ) n. ขากรรไกร,กราม,ที่ยึด,ที่จับ,ก้ามหนีบ -S.jabber
jimberjawed(จิม'เบอจอด) adj. ซึ่งมีคางล่างยื่นออก
lockjaw(ลอค'จอ) n. โรคบาดทะยักซึ่งมีอาการขากรรไกรแข็ง, Syn. tetanus,trismus

English-Thai: Nontri Dictionary
jaw(n) กราม,ขากรรไกร,ที่ยึด,ที่จับ
lockjaw(n) อาการขากรรไกรแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jawขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jawขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
jaw jerk reflex; jerk, jaw; reflex, chin; reflex, jaw; reflex, mandibularรีเฟล็กซ์ขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jaw jerk; reflex, chin; reflex, jaw; reflex, jaw jerk; reflex, mandibularรีเฟล็กซ์ขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jaw reflex; jerk, jaw; reflex, chin; reflex, jaw jerk; reflex, mandibularรีเฟล็กซ์ขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jawขากรรไกร [TU Subject Heading]
Jawขากรรไกร [การแพทย์]
Jaw Abnormalitiesขากรรไกรผิดปกติ [การแพทย์]
Jaw Claudicationขากรรไกรล่างห้อย [การแพทย์]
Jaw Diseasesขากรรไกร, โรค [การแพทย์]
Jaw Fracturesขากรรไกรหัก [การแพทย์]
Jaw Jerkการเคลื่อนไหวของกรามและขากรรไกร, รีเฟล็กซ์ขากรรไกร [การแพทย์]
Jaw Neoplasmsขากรรไกร, เนื้องอก [การแพทย์]
Jaw Toneความตึงของกล้ามเนื้อขากรรไกร [การแพทย์]
Jaw, Angle ofมุมคาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How's your jaw? .หวานใจของเจ้าเป็นไง? Outlander (2008)
Your jaw!หวานใจเจ้า? Outlander (2008)
- Jawohl.-โว่ว Marley & Me (2008)
I seen you pull somebody's jawbone off. I seen it.ฉันเคยเห็นนายบิด ขากรรไกรคนหักมาแล้ว Pineapple Express (2008)
Last Time, Sara had a broken jaw.ครั้งล่าสุด ซาร่าขากรรไกรหัก Safe and Sound (2008)
Did you picture yourself coming in here, chest out, jaw squared, ready to demand answers?ได้นึกภาพว่าตัวเองกำลังมาที่นี่หรือเปล่า จัดมาเลย พร้อมจะตอบคำถามหรือยัง Five the Hard Way (2008)
[SONG: The Jaws Theme COMPOSER: John Williams]เพลง The Jaws Theme ผู้แต่ง John Williams Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I'm having muscle contractions on my throat. And my jaws tightening up.ฉันมีบางอย่างติดที่กล้ามเนื้อคอ มันทำให้หายใจไม่คล่อง Prison Break: The Final Break (2009)
While she was there, there was a boy who fell with scissors in his hand and accidentally stabbed himself through the jaw.ตอนที่เธออยู่ที่โรงเรียนนั้นน่ะ มีเด็กผู้ชาย หกล้มตอนที่ถือกรรไกรอยู่ บังเอิญมันแทงเข้าที่ขากรรไกรพอดี Orphan (2009)
It says here you had oral surgery to remove a cyst from your jaw.มันกล่าวว่าคุณได้มียุ่งเกี่ยวกับ การผ่าตัดช่องปากที่ขากรรไกรล่าง Saw VI (2009)
With the jaws of life.- แล้วให้เขาหนีบไว้ทั้งชีวิตได้หรอก You've Got Yale! (2009)
His jaws do not correspond to the bites on the victim.ขากรรไกรไม่ตรง \ รอยกัดบนเหยื่อ Dogtooth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jawHe got a broken jaw and lost some teeth.
jawI was laughing so hard I nearly dislocated my jaw.
jawHe received a tremendous punch on the jaw from his opponent.
jawI saw a bright red Ferrari parked at the campus gates and my jaw just dropped.
jawThe punch on the jaw brought me to my knees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขากรรไกร[N] jaw, See also: jawbone, Example: นักมวยคนนั้นถูกต่อยจนขากรรไกรหัก, Count unit: ข้าง, Thai definition: กระดูกต้นคางที่อ้าขึ้นลงได้มีลักษณะอย่างกรรไกร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขากรรไกร[n.] (khākankrai) EN: jaw ; jawbone   FR: mâchoire [f]
ขากรรไกรบน[n. exp.] (khākankrai bon) EN: maxilla ; upper jaw   FR: maxillaire supérieur [m] ; mâchoire supérieure [f]
ขากรรไกรล่าง[n. exp.] (khākankrai lāng) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior   FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]
กระดูกขากรรไกร[n. exp.] (kradūk khākankrai) EN: jawbones   FR: maxillaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAW    JH AO1
JAWS    JH AO1 Z
JAWAD    JH AH0 W AA1 D
JAWED    JH AO1 D
JAWBONE    JH AO1 B OW2 N
JAWORSKI    JH AH0 W AO1 R S K IY0
JAWBONING    JH AO1 B OW2 N IH0 NG
JAWOROWSKI    Y AH0 W ER0 AO1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jaw    (v) (jh oo1)
jaws    (v) (jh oo1 z)
jawed    (v) (jh oo1 d)
jawing    (v) (jh oo1 i ng)
jawbone    (n) (jh oo1 b ou n)
jawbones    (n) (jh oo1 b ou n z)
jawbreaker    (n) (jh oo1 b r ei k @ r)
jawbreakers    (n) (jh oo1 b r ei k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jawort {n} | Jaworte {pl}word of consent | words of consent [Add to Longdo]
Kieferknochen {m}jaw bone [Add to Longdo]
jawohlyes; yes Sir [Add to Longdo]
jawohl; ganz rechtthat's right [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
グラスジョー[, gurasujo-] (n) glass jaw [Add to Longdo]
ジャワ[, jawa] (n) (1) Java; (2) java (coffee) [Add to Longdo]
ジャワ語[ジャワご, jawa go] (n) Javanese (language) [Add to Longdo]
ジャワ犀[ジャワさい;ジャワサイ, jawa sai ; jawasai] (n) Javan rhinoceros (Rhinoceros sondaicus) [Add to Longdo]
ジャンジャウィード[, janjaui-do] (n) Janjaweed (militia in Sudan) [Add to Longdo]
ジョー[, jo-] (n) (1) {comp} joe; (n,adj-f) (2) jaw [Add to Longdo]
ジョークラッシャー[, jo-kurassha-] (n) jaw crusher [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有颌[yǒu hé, ㄧㄡˇ ㄏㄜˊ, / ] jawed (fish) [Add to Longdo]
无颌[wú hé, ˊ ㄏㄜˊ, / ] jawless (primitive fish) [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, / ] jaw; palate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jaw \Jaw\, v. i. [imp. & p. p. {Jawed}; p. pr. & vb. n.
   {Jawing}.]
   1. To scold; to clamor. [Law] --Smollett.
    [1913 Webster]
 
   2. To talk idly, long-windedly, or without special purpose.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jaw \Jaw\ (j[add]), n. [A modification of chaw, formed under the
   influence of F. joue the cheek. See {Chaw}, {Chew}.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.)
    (a) One of the bones, usually bearing teeth, which form
      the framework of the mouth.
    (b) Hence, also, the bone itself with the teeth and
      covering.
    (c) In the plural, the mouth.
      [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Anything resembling the jaw of an animal in form or
    action; esp., pl., the mouth or way of entrance; as, the
    jaws of a pass; the jaws of darkness; the jaws of death.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.)
    (a) A notch or opening.
    (b) A notched or forked part, adapted for holding an
      object in place; as, the jaw of a railway-car
      pedestal. See {Axle guard}.
    (b) One of a pair of opposing parts which are movable
      towards or from each other, for grasping or crushing
      anything between them, as, the jaws of a vise, or the
      jaws of a stone-crushing machine.
      [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) The inner end of a boom or gaff, hollowed in a
    half circle so as to move freely on a mast.
    [1913 Webster]
 
   5. Impudent or abusive talk. [Slang] --H. Kingsley.
 
   Syn: lip.
     [1913 Webster]
 
   {Jaw bit} (Railroad), a bar across the jaws of a pedestal
    underneath an axle box.
 
   {Jaw breaker}, a word difficult to pronounce. [Obs.]
 
   {Jaw rope} (Naut.), a rope which holds the jaws of a gaff to
    the mast.
 
   {Jaw tooth}, a molar or grinder; a back tooth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jaw \Jaw\, v. t.
   To assail or abuse by scolding. [Law]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jaw
   n 1: the part of the skull of a vertebrate that frames the mouth
      and holds the teeth
   2: the bones of the skull that frame the mouth and serve to open
     it; the bones that hold the teeth
   3: holding device consisting of one or both of the opposing
     parts of a tool that close to hold an object
   v 1: talk socially without exchanging too much information; "the
      men were sitting in the cafe and shooting the breeze" [syn:
      {chew the fat}, {shoot the breeze}, {chat}, {confabulate},
      {confab}, {chitchat}, {chit-chat}, {chatter}, {chaffer},
      {natter}, {gossip}, {jaw}, {claver}, {visit}]
   2: talk incessantly and tiresomely [syn: {yack}, {jaw}, {yack
     away}, {rattle on}, {yap away}]
   3: chew (food); to bite and grind with the teeth; "He jawed his
     bubble gum"; "Chew your food and don't swallow it!"; "The
     cows were masticating the grass" [syn: {chew}, {masticate},
     {manducate}, {jaw}]
   4: censure severely or angrily; "The mother scolded the child
     for entering a stranger's car"; "The deputy ragged the Prime
     Minister"; "The customer dressed down the waiter for bringing
     cold soup" [syn: {call on the carpet}, {take to task},
     {rebuke}, {rag}, {trounce}, {reproof}, {lecture},
     {reprimand}, {jaw}, {dress down}, {call down}, {scold},
     {chide}, {berate}, {bawl out}, {remonstrate}, {chew out},
     {chew up}, {have words}, {lambaste}, {lambast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top