ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

midi

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -midi-, *midi*
Possible hiragana form: みぢ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
MIDI(n) คำย่อจาก Musical Instrument Digital Interface
midiron(n) ไม้ตีกอล์ฟหัวเหล็ก
midi system(n) ระบบเครื่องเสียงแบบหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
midi(มิด'ดิ) n. =midiskirt มิดอี <คำอ่าน>ย่อมาจาก musical instrument digital interface หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้
midi- "ครึ่งน่อง","ครึ่งขาอ่อน"
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
humidify(ฮิวมิด'ดะไฟ) vt. ทำให้ชื้น., See also: humidification n.
humidity(ฮิวมิด'ดิที) n. ความชื้น, ความชื้นสัมพัทธ์, Syn. dampness, moisture

English-Thai: Nontri Dictionary
humidity(n) ความชื้น, ความเปียกชื้น, ความชื้นสัมพัทธ์
timidity(n) ความขลาด, ความกระดาก, ความอาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
MIDI (Musical Instrument Digital Interface)มิดิ (มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MIDI (Musical Instrument Digital Interface)มิดิ (มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
MIDI (Standard)มิดิ (มาตรฐานการประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล) [TU Subject Heading]
Midinterval Periodช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน [การแพทย์]

WordNet (3.0)
Midi(n) the southern part of France
midi(adj) used of women's clothing having a hemline at mid-calf, Ant. mini, maxi
midinette(n) a Parisian salesgirl
Midi-Pyrenees(n) a region in southwestern France
midiron(n) long iron with a nearly vertical face, Syn. two iron

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
midiron

n. (Golf) a long iron{ 5 } with a nearly vertical face.
Syn. -- two iron. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like "Glenn and Gary suck Ross' midi cock and drop their hairy nuts in his eager mouth".เหมือน เกรน แอนด์ แกรี่ เย็ด รอส อมจู๋ แล้วก็หย่อนไข่ลงอไปในบางมัน Zack and Miri Make a Porno (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารกลางวัน[āhān klāngwan] (n) EN: lunch ; luncheon  FR: déjeuner [ m ] ; repas de midi [ m ] ; dîner [ m ] (Belg) ; lunch [ m ]
อาหารมื้อกลางวัน[āhān meū klāngwan] (n) EN: lunch  FR: déjeuner [ m ] ; repas de midi [ m ] ; dîner [ m ] (Belg) ; lunch [ m ]
บ่าย[bāi] (n) EN: afternoon  FR: après-midi
บ่ายโมง[bāi mōng] (n, exp) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.  FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
บ่ายนี้[bāi nī] (n, exp) FR: cet après-midi
บ่ายสามโมง[bāi sām mōng] (n, exp) FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi
บ่ายสี่โมง[bāi sī mōng] (n, exp) FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
บ่ายสองโมง[bāi søng mōng] (n, exp) FR: quatorze heures ; deux heures de l'après-midi
ความอาย[khwām āi] (n) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness  FR: timidité [ f ] ; embarras [ m ]
ความชื้น[khwām cheūn] (n) EN: humidity ; moistness ; dampness  FR: humidité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
midi
midi's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
midinette
midinettes

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Midimode { f }midi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
竜(P);龍(oK)[りゅう(P);たつ;りょう, ryuu (P); tatsu ; ryou] (n) (1) (See ドラゴン) dragon (esp. a Chinese dragon); (2) naga (semidivine human-cobra chimera in Indian mythology); (3) (りゅう, りょう only) promoted rook (shogi); (P) #1,686 [Add to Longdo]
身近[みぢか, midika] (adj-na, n) near oneself; close to one; familiar; (P) #14,798 [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
アジドチミジン[ajidochimijin] (n) azidothymidine; AZT [Add to Longdo]
オボロキンチャクダイ[oborokinchakudai] (n) velvet angelfish (Chaetodontoplus dimidiatus); phanthom angelfish [Add to Longdo]
スタンダードMIDIファイル[スタンダードミディファイル, sutanda-domideifairu] (n) { comp } Standard MIDI File; SMF [Add to Longdo]
ツートンドクロミス;チョコレートディップクロミス[tsu-tondokuromisu ; chokore-todeippukuromisu] (n) chocolatedip chromis (Chromis dimidiata); half-and-half chromis; twotone chromis [Add to Longdo]
ピリミジン[pirimijin] (n) pyrimidine [Add to Longdo]
ミディ[midei] (n) (1) midi (i.e. midiskirt); (2) middy; middy blouse; blouse with a sailor collar; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
絶対湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] absolute humidity [Add to Longdo]
相対湿度[そうたいしつど, soutaishitsudo] relative humidity [Add to Longdo]
ミディ[みでい, midei] MIDI [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top