Search result for

climax

(51 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -climax-, *climax*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
climax[N] จุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์, Syn. peak, apex, highest point
climax[VT] ทำให้ถึงจุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์
climax[VI] มาถึงจุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
climax(ไคล'แมคซฺ) {climaxed,climaxing,climaxs} n. จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดตื่นเต้นเร้าใจvt.,vi. ถึงจุดสุดยอด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. apex
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-

English-Thai: Nontri Dictionary
climax(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
climaxจุดสุดยอด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
climax communityชุมชีพขั้นสุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Climaxจุดสุดยอด,ความรู้สึกทางเพศถึงจุดสุดยอด,ไคลแม็กซ์ [การแพทย์]
climax communityสังคมสมบูรณ์, กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่รวมกันในระบบนิเวศอย่างสมดุลไม่ถูกแทนที่อย่างรวดเร็วโดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Young man, there are no questions until I've reached the climax of my lecture.หนุ่มน้อย, อย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ จนกว่าจะถึง จุดสุดยอดของการบรรยาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Strangely enough, scientific records do support the fact that we are heading for the biggest solar climax in recorded history.มันก็น่าแปลก ที่บันทึกทางวิทยาศาสตร์ ก็รายงานข้อเท็จจริงที่ว่า จะเกิดปรากฏการณ์แสงอาทิตย์ที่แรงที่สุด อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในประวัติศาสตร์ 2012 (2009)
Shall we go straight for the climax?เราค่อยๆนำไปช้าๆจนกว่าจะถึงฉากไคลแม็กซ์ดีมั้ย Episode #1.16 (2009)
Just as the piece in E flat major reached it's climax...แค่เพลงบทหนึ่งใน E flat major ก็ถึงจุดไคลแม็กซ์... Episode #1.5 (2009)
George is what you name your teddy bear not the name you wanna scream out during climax.จอร์ช น่าจะเป็นชื่อของอะไรซักอย่าง ชื่อของหมีเท็ดดี้... ...ไม่ใช่ชื่อที่เธออยากจะ ร้องออกมาตอนกำลังจะถึง Easy A (2010)
Not every adventure ends in a climax.มันไม่น่าตื่นเต้นทุกครั้งหรอกน่า Sacramentum Gladiatorum (2010)
Now, this is the climax.นี่ นี่คือตอนสำคัญเลย Episode #1.7 (2010)
Suffering is a certain Produce the illusion of climax is worthรับความเจ็บปวด ที่สามารถสร้างความหรรษาเหมือนดังการขึ้รสวรรค์ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
So I got ten times the climax Dongmeiข้าต้องการเลือดของDongmei ขึ้นสวรรค์10 หนซ้อน 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
It was beautiful. We climaxed at the same time.มันสวยงามออก เราหลั่งพร้อมกันเลยนะ The Hangover Part II (2011)
What a most delicious climax to my anticipation.ช่างเป็นเซอร์ไพสที่หอมหวาน It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
But the souls of the little ones must have weighed heavily upon them, as their reign of terror climaxed in a shocking finale in 1926.แต่ว่าดวงวิญญาณของพวกเด็กพวกนั้น มันคงหนักอืึ้ง เรื่องน่าสะพรึงกลัวนั่นทำให้ประหวั่นพรั่นพรึงกันมากในปี 1926 Murder House (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
climaxThe audience sobbed throughout the climax of the movie.
climaxThe game came to a climax.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไคลแมกซ์[N] climax, Syn. จุดสำคัญ, จุดสุดยอด, จุดไคลแมกซ์, Example: ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ไคลแมกซ์ของเรื่อง ลองมาดูข้อมูลเบื้องต้นกันก่อน, Notes: (อังกฤษ)
จุดสุดยอด[N] climax, See also: orgasm, Example: เพศหญิงจะถึงจุดสุดยอดได้นานกว่าเพศชาย 4-5 วินาที, Count unit: จุด, Thai definition: ความรู้สึกเสียวกระสันสูงสุดของอารมณ์ทางเพศ
ตอนสำคัญ[N] climax, See also: culmination, Syn. จุดสำคัญ, Example: ตอนสำคัญของภาพยนตร์ส่วนใหญ่มักอยู่ในตอนท้ายของเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดงดิบ[n. exp.] (dongdip) EN: virgin forest ; primary forest ; climax forest   FR: forêt vierge [f]
จุดไคลแมกซ์[n. exp.] (jut khlaimaēk) EN: climax   
จุดสุดยอด[n. exp.] (jut sutyøt) EN: climax ; peak   
ป่าดงดิบ[n.] (pādongdip) EN: primary forest ; climax forest ; tropical rain forest   FR: forêt primaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLIMAX    K L AY1 M AE2 K S
CLIMAXED    K L AY1 M AE2 K S T
CLIMAXES    K L IH1 M AE0 K S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
climax    (v) (k l ai1 m a k s)
climaxed    (v) (k l ai1 m a k s t)
climaxes    (v) (k l ai1 m a k s i z)
climaxing    (v) (k l ai1 m a k s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höhepunkt {m}; Klimax {f} | Höhepunkte {pl} | Höhepunkt erreichend | erreichte einen Höhepunktclimax | climaxes | climaxing | climaxed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチクライマックス[, anchikuraimakkusu] (n) anticlimax [Add to Longdo]
クライマックス[, kuraimakkusu] (n) climax; (P) [Add to Longdo]
佳境[かきょう, kakyou] (n) climax (story); best part; most interesting part; (P) [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] (n) (1) pole; (2) climax; extreme; extremity; culmination; height; zenith; nadir [Add to Longdo]
極相[きょくそう, kyokusou] (n) climax [Add to Longdo]
極点[きょくてん, kyokuten] (n) pole (north, south); climax; extreme (point) [Add to Longdo]
高潮[たかしお, takashio] (n,vs) (1) (See 低潮) high tide; high water; (2) climax; high point [Add to Longdo]
最高潮[さいこうちょう, saikouchou] (n) climax [Add to Longdo]
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) [Add to Longdo]
山場[やまば, yamaba] (n) climax; turning point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Climax \Cli"max\, n. [L., from Gr. ? ladder, staircase, fr. ? to
   make to bend, to lean. See {Ladder}, {Lean}, v. i.]
   1. Upward movement; steady increase; gradation; ascent.
    --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rhet.) A figure in which the parts of a sentence or
    paragraph are so arranged that each succeeding one rises
    above its predecessor in impressiveness.
    [1913 Webster]
 
       "Tribulation worketh patience, patience experience,
       and experience hope" -- a happy climax. --J. D.
                          Forbes.
    [1913 Webster]
 
   3. The highest point; the greatest degree.
    [1913 Webster]
 
       We must look higher for the climax of earthly good.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {To cap the climax}, to surpass everything, as in excellence
    or in absurdity. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 climax
   n 1: the highest point of anything conceived of as growing or
      developing or unfolding; "the climax of the artist's
      career"; "in the flood tide of his success" [syn: {climax},
      {flood tide}]
   2: the decisive moment in a novel or play; "the deathbed scene
     is the climax of the play" [syn: {climax}, {culmination}]
   3: the moment of most intense pleasure in sexual intercourse
     [syn: {orgasm}, {climax}, {sexual climax}, {coming}]
   4: the most severe stage of a disease
   5: arrangement of clauses in ascending order of forcefulness
   v 1: end, especially to reach a final or climactic stage; "The
      meeting culminated in a tearful embrace" [syn: {culminate},
      {climax}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top