ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supremacy

S AH0 P R EH1 M AH0 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supremacy-, *supremacy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supremacy(n) ความยิ่งใหญ่, See also: ความอยู่สูงสุด, Syn. superiority, preponderance
supremacy(n) อำนาจสูงสุด, See also: การมีอำนาจเหนือ, Syn. domination, mastery, sovereignty, supreme power

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supremacy(ซะเพรม'มะซี) n. ความอยู่สูงสุด, อำนาจสูงสุด., Syn. predominance, primacy

English-Thai: Nontri Dictionary
supremacy(n) อำนาจสูงสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supremacyความสูงสุด, ความใหญ่ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supremacyความใหญ่ยิ่ง, ความสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supremacy, legislativeอำนาจสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He envisioned a steamer so grand in scale... and so luxurious in its appointments that its supremacy would never be challenged.ท่านเห็นภาพเรือลำใหญ่หรูหราโอ่อ่า ความเยี่ยมยอดไม่มีวันถูกท้าทายได้ Titanic (1997)
I'm not alone in believing in the supremacy of NASCAR.ผมไม่ได้เป็นคนเดียวที่เชื่อ ในความสนุกของการแข่งนาสคาร์ Episode #18.2 (2012)
And the only thing you're really protecting is the supremacy of your government.และสิ่งเดียวที่คุณปกป้อง... คือ... อำนาจสูงสุดของรัฐบาลสหรัฐ Snowden (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มไหศวรรย์(n) greatness, See also: supremacy, sovereignty, Thai Definition: ความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUPREMACY S AH0 P R EH1 M AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supremacy (n) sˈuprˈɛməsiː (s u1 p r e1 m @ s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P) #6,631 [Add to Longdo]
主権[しゅけん, shuken] (n) sovereignty; supremacy; dominion; (P) #10,116 [Add to Longdo]
制圧[せいあつ, seiatsu] (n, vs) gaining total control (of people or counties); suppression; oppression; control; mastery; ascendancy; supremacy; (P) #10,233 [Add to Longdo]
至上[しじょう, shijou] (n) supremacy; (P) #16,295 [Add to Longdo]
軍事的優位[ぐんじてきゆうい, gunjitekiyuui] (n) military superiority; military supremacy [Add to Longdo]
支配権[しはいけん, shihaiken] (n) right of control; supremacy; sovereignty [Add to Longdo]
至高[しこう, shikou] (adj-na, n, adj-no) supreme; supremacy [Add to Longdo]
至上権[しじょうけん, shijouken] (n) supremacy; sovereignty [Add to Longdo]
女性上位[じょせいじょうい, joseijoui] (n, adj-no) female dominance; female supremacy [Add to Longdo]
商権[しょうけん, shouken] (n) commercial supremacy; commercial rights [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supremacy \Su*prem"a*cy\, n. [Cf. F. supr['e]matie. See
   {Supreme}.]
   The state of being supreme, or in the highest station of
   power; highest or supreme authority or power; as, the
   supremacy of a king or a parliament.
   [1913 Webster]
 
      The usurped power of the pope being destroyed, the
      crown was restored to its supremacy over spiritual men
      and causes.               --Blackstone.
   [1913 Webster]
 
   {Oath supremacy}, an oath which acknowledges the supremacy of
    the sovereign in spiritual affairs, and renounced or
    abjures the supremacy of the pope in ecclesiastical or
    temporal affairs. [Eng.] --Brande & C.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supremacy
   n 1: power to dominate or defeat; "mastery of the seas" [syn:
      {domination}, {mastery}, {supremacy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top