ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maximum

M AE1 K S AH0 M AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maximum-, *maximum*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maximum(n) จำนวนสูงสุด, See also: จำนวนมากที่สุด, จุดที่สูงสุด, ค่าสูงสุด, ค่ามากที่สุด, Syn. supremacy, height
maximum(adj) สูงสุด, See also: มากที่สุด, ใหญ่สุด, Syn. supreme, highest, most
maximum-security(adj) ซึ่งมีการคุ้มกันเข้มงวด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maximum(แมค'ซะมัม) n.จำนวนที่มากที่สุด, ค่าสูงสุด, ค่ามากที่สุด. adj. มากสุด, สูงสุด, ใหญ่สุด, เกี่ยวกับจำนวนหรือค่าที่สูดสุด. pl. maximums, maxima
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
maximum(adj) มากที่สุด, ขั้นสูง, สูงสุด, ใหญ่สุด
maximum(n) จำนวนมากที่สุด, ค่าสูงสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maximum๑. สูงสุด๒. ค่าสูงสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
maximum continuous hand-welding currentกระแสเชื่อมต่อเนื่องสูงสุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
maximum doseขนาดสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maximum likelihoodความควรจะเป็นสูงสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
maximum populationจำนวนประชากรสูงสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maximum possible lossความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximum potential densityความหนาแน่นที่มีศักยภาพสูงสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
maximum probable lossความเสียหายสูงสุดที่น่าจะเป็น มีความหมายเหมือนกับ estimated maximum loss และ probable maximum loss [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximum value insuranceการประกันภัยแบบกำหนดมูลค่าสูงสุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximum welding currentกระแสเชื่อมสูงสุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maximumสูงสุด [การแพทย์]
maximum floodmaximum flood, น้ำหลากสูงสุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Maximum gust lapse (l m)ค่าแตกต่างของลม กระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Maximum gust lapse interval (t m)ช่วงระหว่างค่าแตก ต่างของลมกระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Maximum gust lapse time (t l)ระยะเวลาระหว่างค่า แตกต่างของลมกระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Maximum Outputเพิ่มเร็วมากและระดับสูงมาก [การแพทย์]
maximum probable floodmaximum probable flood, ปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
maximum probable precipitationmaximum probable precipitation, ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
maximum probable rainfallmaximum probable rainfall, ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Maximum Residue Limitปริมาณตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์, Example: ปริมาณตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์เป็นมิลลิกรัม ต่อน้ำหนักอาหารหรือสินค้า 1 กิโลกรัม ระดับของสารตกค้างที่เกิดจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ภายใต้สภาพการใช้เพื่อป้องกันอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารจากการทำลายของศัตรูพืช [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What wing? - Maximum wing, Block 9.ส่วนอะไร ส่วนสูงสุด-ตอน9 The Blues Brothers (1980)
He is currently serving time in a maximum security state camp in Massachusetts.ตอนนี้เขาอยู่ที่เรือนจำในแมสซาชูเซ็ต The Jackal (1997)
Jews will be allowed to keep a maximum of 2, 000 zlotys in their homes. "ชาวยิวได้รับอนุญาต ให้มีเงินในบ้านได้ไม่เกิน 2, 000 ซโลทิส The Pianist (2002)
Maximum strength.ออกฤทธิ์เต็มที่ . Shrek 2 (2004)
Maximum response.การตอบรับสูงสุด Resident Evil: Apocalypse (2004)
The atmospheric pressure at the center is 950hPa, the maximum wind speed near the center is 40 meters, and within the parameters 110 kilometers southeast and... 70 kilometers northwest...ความกดอากาศที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ 950hPa ความแรงลม ใกล้จุดศูนย์กลางที่ 40 เมตร และพารามิเตอร์ 110 กิโลเมตร ตะวันออกเฉียงใต้ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
A maximum of 5 years in prison or a $10, 000 fine.โทษสูงสุดจำคุก 5ปี ปรับ 10, 000 Sweet 18 (2004)
To do that. You're gonna have to take maximum points from your next games.งั้นนัดที่เหลือ คุณต้องเก็บ 3 แต้มให้ได้ทุกนัดเลยนะ Goal! The Dream Begins (2005)
So maximum points shouldn't be a problem.เรื่องเก็บแต้มเต็มไม่น่าเป็นปัญหา Goal! The Dream Begins (2005)
- Lieutenant. lt's maximum ugly.- หมวด สภาพสยองสุด Four Brothers (2005)
It doesn't have maximum grip.ทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ยามกดคันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว Initial D (2005)
Inflict the maximum amount of pain, so a guy wishes he'd just die, you know, and get it over with, but just can't quite get there.ลงโทษแบบเจ็บปวดสุดๆ จนร้องขอความตาย และเกือบตาย แต่ก็ไม่ถึงตาย Cell Test (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maximumI got 80 marks out of a maximum of 100.
maximumLittering in this facility is subject to a maximum fine of $500.
maximumMake maximum efforts.
maximumMark your maximum efforts.
maximumMaximum length: 200 words.
maximumThanks to the innovation, the maximum output of the factory has doubled.
maximumThe bus can carry a maximum of 40 people.
maximumThis hall holds a maximum of 1, 000 people.
maximumWhat is the maximum dosage for an adult?
maximumYou may spend a maximum of 100 dollars.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีดสุด(n) peak, See also: maximum, Syn. จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, จุดสุดยอด, Example: ราคาหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นพุ่งขึ้นถึงขีดสุดในรอบปีที่ผ่านมา, Thai Definition: ส่วนสูงสุดที่เต็มที่เต็มกำลังหรือมีปริมาณมากที่สุด
ค่าสูงสุด(n) maximum score, See also: maximum value
ที่สุด(adj) most, See also: maximum, greatest, largest, utmost

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนจุผู้โดยสาร[jamnūan ju phū dōisān] (n, exp) FR: nombre maximum de passagers [ m ] ; capacité maximale d'accueil [ f ]
สูงสุด[sūngsut] (adj) EN: supreme; most excellent ; utmost ; maximum ; peak  FR: suprême ; culminant ; ultra- ; maximum ; maximal
เต็มที[temthī] (adv) EN: to the fullest ; very ; all-out ; to the utmost; with all one's might or capability ; to the full ; with full speed ahead  FR: au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; autant qu'on veut ; sans réserve ; sans restriction ; tout à fait ; profondément ; intensément ; complètement ; entièreme
...ที่สุด[... thīsut] (adv) EN: most ; maximum ; greatest ; largest ; utmost ; maximally  FR: le plus ... ; extrêmement ...
อย่างมาก[yāng māk] (adv) EN: at most ; maximum ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably  FR: au plus ; tout au plus

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MAXIMUM M AE1 K S AH0 M AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maximum (n) mˈæksɪməm (m a1 k s i m @ m)
maximums (n) mˈæksɪməmz (m a1 k s i m @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极大[jí dà, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ,   /  ] maximum; enormous #2,722 [Add to Longdo]
极大值[jí dà zhí, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ ㄓˊ,    /   ] maximum value #77,957 [Add to Longdo]
最大能力[zuì dà néng lì, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ,    ] maximum capacity [Add to Longdo]
最大速率[zuì dà sù lǜ, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ,    ] maximum speed; maximum velocity [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belastungsgrenze { f }maximum load [Add to Longdo]
Höchstgeschwindigkeit { f } | mit Höchstgeschwindigkeitmaximum speed; top speed | at full speed; at top speed [Add to Longdo]
Höchstleistung { f }maximum performance; supreme performance [Add to Longdo]
Höchstpreis { m }maximum price; ceiling price; price limit [Add to Longdo]
Höchststrafe { f }maximum penalty [Add to Longdo]
Maximalwert { m }maximum value; peak value [Add to Longdo]
Maximum { n } | Maxima { pl } | lokales Maximum [ math. ] | globales Maximum [ math. ]maximum | maxima; maximums | local maximum | global maximum [Add to Longdo]
Höchstbelastung { f } beim Startmaximum take-off weight [Add to Longdo]
maximale Betriebsmaße { f }maximum tyre dimensions in service [Add to Longdo]
maximaler Betriebsdurchmessermaximum overall tyre; diameter in service [Add to Longdo]
maximal zulässiger Luftdruckmaximum permissible inflation pressure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
最大[さいだい, saidai] (n, adj-no) greatest; largest; maximum; (P) #909 [Add to Longdo]
[ほど, hodo] (n-adv, n) (1) degree; extent; bounds; limit; (prt) (2) (uk) indicates approx. amount or maximum; upper limit; (P) #2,732 [Add to Longdo]
マックス[makkusu] (n) (1) (abbr) (See マキシマム) maximum; max; (2) (See マルチプレクサ) mux (multiplexor); (P) #6,892 [Add to Longdo]
上限[じょうげん, jougen] (n, adj-no) { math } upper limit; maximum; (P) #9,805 [Add to Longdo]
極度[きょくど, kyokudo] (adj-na, n) maximum; extreme; utmost; curvature; (P) #16,177 [Add to Longdo]
最大限[さいだいげん, saidaigen] (n) maximum; (P) #16,571 [Add to Longdo]
カウンターストップ[kaunta-sutoppu] (n) (See カンスト) maximum value in games (e.g. 99, 255, etc.) (wasei [Add to Longdo]
ストップ安[ストップやす, sutoppu yasu] (n) (See ストップ高) maximum allowable single-day loss (stock exchange, etc.) [Add to Longdo]
ストップ高[ストップだか, sutoppu daka] (n) (See ストップ安・ストップやす) maximum allowable single-day gain (stock exchange, etc.) [Add to Longdo]
スペクトル半値幅[スペクトルはんねはば, supekutoru hannehaba] (n) { comp } FWHM; full width half maximum; spectral width [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
最大バーストサイズ[さいだいバーストサイズ, saidai ba-sutosaizu] maximum burst size [Add to Longdo]
最大ビット長[さいだいビットちょう, saidai bitto chou] maximum bit length [Add to Longdo]
最大フレームサイズ[さいだいフレームサイズ, saidai fure-musaizu] maximum frame size [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage [Add to Longdo]
最大正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
最大[さいだい, saidai] Maximum, groesste, hoechste [Add to Longdo]
最高[さいこう, saikou] Maximum, hoechste, oberste, beste [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maximum \Max"i*mum\, n.; pl. {Maxima}. [L., neut. from maximus
   the greatest. See {Maxim}.]
   The greatest quantity or value attainable in a given case;
   or, the greatest value attained by a quantity which first
   increases and then begins to decrease; the highest point or
   degree; -- opposed to {minimum}.
   [1913 Webster]
 
      Good legislation is the art of conducting a nation to
      the maximum of happiness, and the minimum of misery.
                          --P.
                          Colquhoun.
   [1913 Webster]
 
   {Maximum thermometer}, a thermometer that registers the
    highest degree of temperature attained in a given time, or
    since its last adjustment.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maximum \Max"i*mum\, a.
   Greatest in quantity or highest in degree attainable or
   attained; as, a maximum consumption of fuel; maximum
   pressure; maximum heat.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maximum
   adj 1: the greatest or most complete or best possible; "maximal
       expansion"; "maximum pressure" [syn: {maximal},
       {maximum}] [ant: {minimal}, {minimum}]
   n 1: the largest possible quantity [syn: {maximum}, {upper
      limit}] [ant: {lower limit}, {minimum}]
   2: the greatest possible degree; "he tried his utmost" [syn:
     {utmost}, {uttermost}, {maximum}, {level best}]
   3: the point on a curve where the tangent changes from positive
     on the left to negative on the right [ant: {minimum}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 maximum /maksimɔm/ 
  maximum

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Maximum /maksiːmum/ 
  local / global; maximum

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 maximum‐
  maximum

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 maximum /mɑksimɵm/
  maximum

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top