Search result for

lite

(173 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lite-, *lite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liter[N] ลิตร (หน่วยวัดปริมาณ 1 ลิตรเท่ากับ 0.264 แกลลอน), Syn. litre
literal[ADJ] ตามความหมายที่แท้จริงของคำ, Syn. denotative, explicit, Ant. figurative, metaphorical
literal[ADJ] ตามตัวอักษร, See also: ตามตัวหนังสือ
literal[ADJ] ตามที่เป็นจริง, See also: แท้จริง, Syn. truthful, exact, reliable
literacy[N] ความสามารถในการอ่านและเขียน
literary[ADJ] เกี่ยวกับการประพันธ์
literary[ADJ] เกี่ยวกับวรรณคดี, See also: เกี่ยวกับวรรณกรรม
literate[ADJ] มีการศึกษา, See also: มีความรู้, Syn. well-educated
literate[ADJ] มีความรอบรู้ในเรื่องเฉพาะ
literate[ADJ] รู้หนังสือ, See also: อ่านออกเขียนได้, Syn. literary, well-written, Ant. illiterate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liter(ลิท'เทอะ) n. ลิตร., Syn. litre
literacy(ลิท'เทอระซี) n. ความสามารถอ่านออกเขียนได้, การรู้หนังสือ
literal(ลิท'เทอเริล) adj. ตามตัวอักษร,ตามตัวหนังสือ,ตามตัวพยัญชนะ,แท้จริง,ไม่เลยเถิด., See also: literalness n. ดูliteral, Syn. veritable,verbal
literary(ลิท'เทอระรี) adj. เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับวรรณคดี,เกี่ยวกับผลงานประพันธ์,เกี่ยวกับผลงานวรรณคดี,มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง,อวดความรู้., See also: literarily adv. ดูliterary literariness n. ดูliterary, Syn. wellrea
literate(ลิท'เทอเรท) adj. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,มีการศึกษา,ให้ความรู้ดี,มีความรู้ดีทางด้านวรรณคดี,เข้าใจง่าย,แจ่มแจ้ง. n. ผู้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ผู้มีความรู้ดี., Syn. schooled,educated
literature(ลิททะเร'เชอะ) n. วรรณคดี,อักษรศาสตร์,อาชีพนักอักษรศาสตร์,ผลงานประพันธ์,ผลงานวรรณคดี,สิ่งตีพิมพ์,สรรพหนังสือ, Syn. writings,letters
actinolite(แอคทิน' โนไลทฺ) n. amphibole ชนิดสีเขียว
aerolite(แอ' โรไลท) อุกกาบาตที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหิน -aerolitic adj.
agalite(แอก' กาไลท) n. หินลื่น (talc)
alliterate(อะลิท' เทอเรท) vt.,vi. สัมผัสอักษรพยางค์, ทำให้คำแรกสัมผัสอักษรกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
literacy(n) การรู้หนังสือ
literal(adj) ตามตัวอักษร,แท้จริง
literally(adv) เป็นไปตามตัวอักษร,อย่างแท้จริง
literary(adj) ทางวรรณคดี,เกี่ยวกับการประพันธ์,ในเชิงอักษรศาสตร์
literate(adj) รู้หนังสือ,มีการศึกษา,มีความรู้
literature(n) วรรณกรรม,วรรณคดี,การประพันธ์,อักษรศาสตร์
aerolite(n) ลูกอุกกาบาต
alliteration(n) การเล่นอักษร,การสัมผัสอักษร
elite(n) หัวหน้า,ยอด,หัวกะทิ,สิ่งที่เลือกแล้ว
illiteracy(n) การไม่รู้หนังสือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
literacyการรู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literacy ratioอัตราส่วนการรู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literacy statisticsสถิติการรู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literacy testการทดสอบการรู้หนังสือ (เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
literalสัญพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
literal construction; literal methodวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literal equationสมการเชิงตัวอักษร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
literal meaning of the wordsถ้อยคำสำนวนตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literal method; literal constructionวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literary criticismวรรณคดีวิจารณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Literacyการรู้หนังสือ [TU Subject Heading]
Literacyการรู้หนังสือ [การแพทย์]
Literacy programsโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ [TU Subject Heading]
Literacy Rateอัตราผู้อ่านออกเขียนได้ [การแพทย์]
Literaryการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Literary artความสามารถทางการประพันธ์ [TU Subject Heading]
Literary awardรางวัลวรรณกรรม
รางวัลวรรณกรรม (Literary award) หมายถึง รางวัลที่มอบให้เป็นเกียรติยศแก่ผู้เขียนหรือผู้วาดภาพประกอบสำหรับการสร้างผลงานที่เฉพาะเจาะจงหรือการรับรู้ในผลงานที่โดดเด่น โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่การตัดสินใจของผู้ตัดสินที่มีคุณภาพ ผู้ได้รับรางวัลวรรณกรรมและรางวัลที่ได้รับเป็นประจำทุกปีส่วนมากจะได้รับเงินทุนจากเอกชนหรือมูลนิธิ ซึ่งรางวัลที่ได้นี้อาจรวมทั้งเหรียญรางวัล เงินทุนและ / หรือการได้รับรางวัลเงินสด การรับรู้มักจะเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายของผลงานของผู้ได้รับรางวัลให้มากขึ้น และยังหมายถึงความก้าวหน้าในการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จากสำนักพิมพ์ด้วย รางวัลวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้แก่ รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ส่วนในสหรัฐอเมริการางวัลที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดี คือ รางวัลพูลิตเซอร์ สำหรับในประเทศไทย ได้แก่ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (รางวัลซีไรต์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Literary collectionsรวมวรรณกรรมหลายรูปแบบ [TU Subject Heading]
Literary prizesรางวัลทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Literatureวรรณกรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Literature Review (n phrase) การทบทวนงานวิจัย, การกล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
See also: S. Related Research,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Literally.พูดตรงๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Look, even if you're just being literal,ฟังนะ เธอไม่ต้องมาทำตัวเป็นเจ้าบทเจ้ากลอน There Might be Blood (2008)
I have a patient's daughter needs a guardian ad litem. That's it.ผมมีลูกสาวคนไข้ ต้องการผู้พิทักษ์เซ็นต์เรื่องนี้ Joy (2008)
Actually, you should read the psych literature.อันที่จริงแล้วคุณน่าจะอ่าน บทกวี Dying Changes Everything (2008)
Not quite so literally.ข้าไม่แน่ใจนัก Excalibur (2008)
Study hard the literature and artsการพร่ำฝึกฝนในสาขา อักษรศาสตร์และศิลปศาสตร์ Portrait of a Beauty (2008)
Literally, it means "resting place," as in final resting place.ตามตัวอักษรหมายถึง"ที่พักผ่อน" เป็นที่พำนักสุดท้าย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That's a V8 Rouch 5.4 liter, with a Ford Racing supercharger.นั่นก็เครื่องV8 4ลิตรพร้อมซุเปอร์ชาร์จเจอร์ Death Race (2008)
Do you have a masters in romantic Korean literature?คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในนิยายรักเกาหลีมั้ยล่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I was literally just talking about you. How did you know that I got back?ฉันมีความจริงอยากบอกคุณ คุณรู้ว่าฉันกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ The House Bunny (2008)
This is my literary agent from Hollywood.นี่เป็นทีมที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ผม\ จากฮอลีวูด Frost/Nixon (2008)
In the case of my son, these words are literally true.ในกรณีของลูกชายฉัน คำพูดนี้เป็นจริงตรงๆ ตัว Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liteI'm very interested in classical literature.
liteThe lecturer spoke generally about American literature and specifically about Faulkner.
liteLiterature flourishes best when it is half a trade and half an art.
liteThe detective questioned literally thousands of people about the incident.
liteThe author lumps all the different European literatures together.
liteShe went to Italy with a view to studying literature.
liteGasoline is sold by the liter.
liteNoted literary personalities gathered together last evening.
liteLet us consider in this connection the influence of Western ideologies on Korean literature.
liteJohn is professor of French literature at Oxford and his wife is French.
liteWhile American methods are often successful, the Japanese educational system that produces the most literate people in the world surely has some lessons to teach the U.S.
liteCan you spare me a few liters of petrol?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิตร[CLAS] liter, See also: litre, Example: รัฐบาลได้ตัดสินใจขึ้นภาษีน้ำมันเบนซินอีกลิตรละ 1 บาท, Thai definition: ชื่อหน่วยมาตราตวงตามวิธีเมตริก เท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร เทียบกับอัตราวิธีประเพณีเท่ากับ 1 ทะนานหลวง
วรรณกรรมชิ้นเอก[N] literary masterpiece, Example: วรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ปราโมช
วรรณคดี[N] literature, Example: การวิจารณ์วรรณคดีน่าจะเป็นกิจกรรมของผู้เสพวรรณคดีที่มีมาพร้อมกับการแต่ง อันเป็นกิจกรรมของผู้สร้าง, Thai definition: งานที่เขียนหรือแต่งขึ้น และเรื่องเล่าทั่วๆ ไป
วรรณกรรม[N] literature, See also: literary works, writings, Example: ถ้าเธอได้อ่านเรื่องราวในวรรณกรรมเยาวชนอาจจะทำให้จิตใจดีขึ้นก็ได้, Thai definition: งานหนังสือ
สำนวนโวหาร[N] literary style, See also: flowery language, Syn. โวหาร, Example: หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยม เพราะผู้เขียนใช้สำนวนโวหารที่เข้าใจง่าย, Count unit: สำนวน, Thai definition: ถ้อยคำที่เรียบเรียง
ภาษาหนังสือ[N] written language, See also: literary language, Syn. ภาษาเขียน, Ant. ภาษาพูด, Example: คำว่า อ้าย อี เป็นคำไม่สุภาพ ไม่ควรใช้ในภาษาหนังสือ ส่วนในภาษาพูดยังมีตกค้างใช้พูดกันบ้าง
นักวรรณคดี[N] literature, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในวรรณคดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อักษรล้วน[n.] (aksøn lūan) FR: allitération [f]
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt = aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   FR: littérature [f]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé

CMU English Pronouncing Dictionary
LITE    L AY1 T
LITEM    L AY1 T EH0 M
LITEM    L IY1 T EH0 M
LITER    L IY1 T ER0
LITES    L AY1 T S
LITERS    L IY1 T ER0 Z
LITERAL    L IH1 T ER0 AH0 L
LITERACY    L IH1 T ER0 AH0 S IY0
LITERARY    L IH1 T ER0 EH2 R IY0
LITERATE    L IH1 T ER0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liter    (n) (l ii1 t @ r)
literal    (n) (l i1 t @ r @ l)
literacy    (n) (l i1 t @ r @ s ii)
literals    (n) (l i1 t @ r @ l z)
literary    (j) (l i1 t @ r @ r ii)
literate    (n) (l i1 t @ r @ t)
literati    (n) (l i2 t @ r aa1 t ii)
literally    (a) (l i1 t @ r @ l ii)
literates    (n) (l i1 t @ r @ t s)
literature    (n) (l i1 t r @ ch @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Literatur(n) |die, meistens Sg.| วรรณคดี, วรรณกรรม, ผลงานประพันธ์, สิ่งตีพิมพ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liter {m} | Liter {pl}litre; liter [Am.] | litres; liters [Am.] [Add to Longdo]
Literatur {f} | fantastische Literaturliterature | fantasy literature [Add to Longdo]
Literaturangabe {f}; Literaturliste {f}bibliographical reference; bibliography [Add to Longdo]
Literaturangabe {f}reference [Add to Longdo]
Literaturbeilage {f}literary supplement [Add to Longdo]
Literaturhinweise {pl}literature review; references [Add to Longdo]
Literaturhinweise {pl}further reading [Add to Longdo]
Literaturhistoriker {m}; Literaturhistorikerin {f}literary historian [Add to Longdo]
Literaturkritik {f}literary criticism [Add to Longdo]
Literaturkritiker {m}; Literaturkritikerin {f}literary critic [Add to Longdo]
Literaturpreis {m}literary prize [Add to Longdo]
Literaturrecherche {f}literature research [Add to Longdo]
Literaturstelle {f}citation; reference [Add to Longdo]
Literaturszene {f}literary scene [Add to Longdo]
Literaturverzeichnis {n}bibliography [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
nationalité(n) |f| สัญชาติ

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
おじゃる[, ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula [Add to Longdo]
お願い申し上げる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please [Add to Longdo]
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome! [Add to Longdo]
お暑うございます;お暑うご座います[おあつうございます, oatsuugozaimasu] (exp) it is warm (very polite) [Add to Longdo]
お聞きいただく;お聞き頂く[おききいただく, okikiitadaku] (v5k) to ask (politely) [Add to Longdo]
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail [Add to Longdo]
ざる[, zaru] (aux) (arch) (literary form of -ない) (See ざり・1) not; un- [Add to Longdo]
だ体[だたい, datai] (n) (See である体) literary form imparting the nuance of speech (with sentences ending in "da") [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公升[gōng shēng, ㄍㄨㄥ ㄕㄥ, ] liter [Add to Longdo]
墨客[mò kè, ㄇㄛˋ ㄎㄜˋ, ] literary person [Add to Longdo]
字面[zì miàn, ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ, ] literal [Add to Longdo]
字面意义[zì miàn yì yì, ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧˋ ㄧˋ, / ] literal meaning [Add to Longdo]
字面解释[zì miàn jiě shì, ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ, / ] literal explanation [Add to Longdo]
才气[cái qì, ㄘㄞˊ ㄑㄧˋ, / ] literary talent [Add to Longdo]
才华[cái huá, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] literary or artistic talent [Add to Longdo]
按照字面[àn zhào zì miàn, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ, ] literally [Add to Longdo]
文史[wén shǐ, ㄨㄣˊ ㄕˇ, ] literature and history [Add to Longdo]
文坛[wén tán, ㄨㄣˊ ㄊㄢˊ, / ] literary circles [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
サテライトコンピューター[さてらいとこんぴゅーたー, sateraitokonpyu-ta-] satellite computer [Add to Longdo]
リテラル[りてらる, riteraru] literal [Add to Longdo]
引数表記[ひきすうひょうき, hikisuuhyouki] parameter literal [Add to Longdo]
衛星リンク[えいせいリンク, eisei rinku] satellite link [Add to Longdo]
衛星系[えいせいけい, eiseikei] satellite link [Add to Longdo]
衛星地球局[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (satellite) earth station [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
解釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] interpreted parameter literal [Add to Longdo]
字訳[じやく, jiyaku] transliteration (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
[もん, mon] Literatur, Text, -Satz [Add to Longdo]
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
文壇[ぶんだん, bundan] literarische_Welt, literarische_Kreise [Add to Longdo]
文学[ぶんがく, bungaku] Literatur [Add to Longdo]
文学史[ぶんがくし, bungakushi] Literaturgeschichte [Add to Longdo]
文学賞[ぶんがくしょう, bungakushou] Literaturpreis [Add to Longdo]
文献[ぶんけん, bunken] Literatur, Dokumente [Add to Longdo]
文芸批評[ぶんげいひひょう, bungeihihyou] Literaturkritik [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -lite \-lite\ (-l[imac]t) suff.
   See {-lith}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lite \Lite\ (l[imac]t), a., adv., & n.
   Little. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster] Liter

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -lith \-lith\ (-l[i^]th), -lite \-lite\ (-l[imac]t). suff.
   Combining forms fr. Gr. li`qos a stone; -- used chiefly in
   naming minerals and rocks.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lite
   adj 1: having relatively few calories; "diet cola"; "light (or
       lite) beer"; "lite (or light) mayonnaise"; "a low-cal
       diet" [syn: {light}, {lite}, {low-cal}, {calorie-free}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 lite
   a little; rather
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top