ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

literal

L IH1 T ER0 AH0 L   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -literal-, *literal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
literal[ADJ] ตามความหมายที่แท้จริงของคำ, Syn. denotative, explicit, Ant. figurative, metaphorical
literal[ADJ] ตามตัวอักษร, See also: ตามตัวหนังสือ
literal[ADJ] ตามที่เป็นจริง, See also: แท้จริง, Syn. truthful, exact, reliable
literally[ADJ] อย่างตามตัวอักษร, See also: ตามตัวหนังสือ
literally[ADV] อย่างแท้จริง, See also: อย่างตามจริง, อย่างตรงกับความจริง, Syn. virtually, actually
literalism[N] การยึดถือตามตัวอักษร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
literal(ลิท'เทอเริล) adj. ตามตัวอักษร,ตามตัวหนังสือ,ตามตัวพยัญชนะ,แท้จริง,ไม่เลยเถิด., See also: literalness n. ดูliteral, Syn. veritable,verbal

English-Thai: Nontri Dictionary
literal(adj) ตามตัวอักษร,แท้จริง
literally(adv) เป็นไปตามตัวอักษร,อย่างแท้จริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
literalสัญพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
literal construction; literal methodวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literal equationสมการเชิงตัวอักษร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
literal meaning of the wordsถ้อยคำสำนวนตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literal method; literal constructionวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In this case, it's the literal truth.ในกรณีนี้, มันอย่างนั้นจริงๆ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
In Latin, sub rosa. Literal translation..ภาษาละติน ซัป โรซา ความหมายตรงตัวแปลได้ว่า... The Da Vinci Code (2006)
Oh, guys look, this isn't a literal adaptation hereคือ พวกนาย ฟังนะ นี่ไม่ใช่การดัดแปลงบทมาตรงๆอะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
But you actually said that this wasn't literal translation so that means, Lester's character could have sex with Miri's character.แต่คุณเพิ่งบอกว่า นี่ไม่ได้ดัดแปลงมาตรงๆ เพราะฉะนั้น หมายความว่า ตัวละครของเลสเตอร์ ก็มีอะไรกับตัวละครของมิริได้ Zack and Miri Make a Porno (2008)
Its literal translation?มันไม่ใช่แค่ความหมายตามตัวอักษรนะ Masterpiece (2008)
Sometimes I feel... in a very literal sense,บางครั้งพ่อรู้สึกเหมือนในคัมภีร์ Lucifer Rising (2009)
That's not literal enough, Sweets.มันก็ยังไม่เป็นความจริงใน ทางโลกพอน่ะ สวีทส์ Harbingers in a Fountain (2009)
As a literal deadweight, yes.ตอบอย่างกำปั้นทุบดิน คือ ใช่ The Dwarf in the Dirt (2009)
Too literal. Far too literal again!ตามหลักเกินไป คิดตามหลักเกินไปอีกแล้ว Frankie & Alice (2010)
I mean a literal deadline.- ผมหมายถึงเส้นตายตามคำของมันจริงๆ น่ะ Countdown (2011)
I guess there's no literal translation, but it helps to read a book you already know in English.รู้สึกจะไม่มีเวอร์ชันแปล แต่มันคงช่วยเธออ่านได้ดีขึ้น เธอรู้เวอร์ชันภาษาอังกฤษนี่นา Je Suis Une Amie (2011)
You mean that in a literal sense?คุณหมายถึง ตามความเป็นจริงหรอ? Falling Ash (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
literalDon't take his remarks too literally.
literalDon't take it literally. He is inclined to exaggerate.
literalDon't take that too literally.
literalHe explained the literal meaning of the phrase.
literalHe explained the literal meaning of the sentences.
literalHe is literally stupid.
literalI foolishly interpreted the idiom according to its literal sense.
literalIt goes without saying military discipline is literally rigid.
literalI took it in a literal sense.
literalI took what she said literally.
literalMilitary discipline is literally rigid.
literalThe detective questioned literally thousands of people about the incident.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยพยัญชนะ[adv.] (dōi phayanchana) EN: literally ; word for word   FR: littéralement
มณโฑ[X] (Monthō) EN: literaly character   FR: géant du Ramayana [m]
แปลตามพยัญชนะ[n. exp.] (plaē tām phayanchana) EN: word-for-word translation ; literal translation   
ตามตัวอักษร[adv.] (tām tūa-aksøn) EN: literally   FR: à la lettre

CMU English Pronouncing Dictionary
LITERAL L IH1 T ER0 AH0 L
LITERALLY L IH1 T ER0 AH0 L IY0
LITERALLY L IH1 T R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
literal (n) lˈɪtərəl (l i1 t @ r @ l)
literals (n) lˈɪtərəlz (l i1 t @ r @ l z)
literally (a) lˈɪtərəliː (l i1 t @ r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
字面[zì miàn, ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ, ] literal, #39,861 [Add to Longdo]
[, , ] literal-minded, #56,928 [Add to Longdo]
逐字逐句[zhú zì zhú jù, ㄓㄨˊ ㄗˋ ㄓㄨˊ ㄐㄩˋ, ] literal; word by word and phrase by phrase, #73,746 [Add to Longdo]
字面意义[zì miàn yì yì, ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧˋ ㄧˋ, / ] literal meaning [Add to Longdo]
字面解释[zì miàn jiě shì, ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ, / ] literal explanation [Add to Longdo]
按照字面[àn zhào zì miàn, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ, ] literally [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wortsinn {m}literal sense [Add to Longdo]
wörtlich {adj} | etw. wörtlich nehmenliteral | to take sth. in literal sense [Add to Longdo]
wortgetreu {adj} | wortgetreuer | am wortgetreustenliteral | more literal | most literal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] (n) {comp} address constant literal [Add to Longdo]
リテラル[, riteraru] (n) literal [Add to Longdo]
引数表記[ひきすうひょうき, hikisuuhyouki] (n) {comp} parameter literal [Add to Longdo]
解釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] (n) {comp} interpreted parameter literal [Add to Longdo]
空桶[からおけ, karaoke] (n) (See カラオケ) pun on karaoke (literally, empty bucket) [Add to Longdo]
写実主義[しゃじつしゅぎ, shajitsushugi] (n,adj-no) realism; literalism [Add to Longdo]
数字定数[すうじていすう, suujiteisuu] (n) {comp} numeric literal [Add to Longdo]
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] (n) {comp} attribute value literal [Add to Longdo]
逐語訳[ちくごやく, chikugoyaku] (n,vs) literal translation [Add to Longdo]
逐字訳[ちくじやく, chikujiyaku] (n) verbatim or literal translation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
リテラル[りてらる, riteraru] literal [Add to Longdo]
引数表記[ひきすうひょうき, hikisuuhyouki] parameter literal [Add to Longdo]
解釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] interpreted parameter literal [Add to Longdo]
数字定数[すうじていすう, suujiteisuu] numeric literal [Add to Longdo]
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] attribute value literal [Add to Longdo]
直定数[ちょくていすう, chokuteisuu] literal [Add to Longdo]
定数[ていすう, teisuu] constant, literal [Add to Longdo]
定数表現[ていすうひょうげん, teisuuhyougen] literal constant [Add to Longdo]
文字定数[もじていすう, mojiteisuu] nonnumeric literal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Literal \Lit"er*al\ (l[i^]t"[~e]r*al), a. [F. lit['e]ral,
   litt['e]ral, L. litteralis, literalis, fr. littera, litera, a
   letter. See {Letter}.]
   1. According to the letter or verbal expression; real; not
    figurative or metaphorical; as, the literal meaning of a
    phrase.
    [1913 Webster]
 
       It hath but one simple literal sense whose light the
       owls can not abide.          --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   2. Following the letter or exact words; not free.
    [1913 Webster]
 
       A middle course between the rigor of literal
       translations and the liberty of paraphrasts.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. Consisting of, or expressed by, letters.
    [1913 Webster]
 
       The literal notation of numbers was known to
       Europeans before the ciphers.     --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   4. Giving a strict or literal construction; unimaginative;
    matter-of-fact; -- applied to persons.
    [1913 Webster]
 
   {Literal contract} (Law), a contract of which the whole
    evidence is given in writing. --Bouvier.
 
   {Literal equation} (Math.), an equation in which known
    quantities are expressed either wholly or in part by means
    of letters; -- distinguished from a {numerical equation}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Literal \Lit"er*al\, n.
   Literal meaning. [Obs.] --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 literal
   adj 1: being or reflecting the essential or genuine character of
       something; "her actual motive"; "a literal solitude like
       a desert"- G.K.Chesterton; "a genuine dilemma" [syn:
       {actual}, {genuine}, {literal}, {real}]
   2: without interpretation or embellishment; "a literal depiction
     of the scene before him"
   3: limited to the explicit meaning of a word or text; "a literal
     translation" [ant: {figurative}, {nonliteral}]
   4: avoiding embellishment or exaggeration (used for emphasis);
     "it's the literal truth"
   n 1: a mistake in printed matter resulting from mechanical
      failures of some kind [syn: {misprint}, {erratum},
      {typographical error}, {typo}, {literal error}, {literal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top