Search result for

figurative

(40 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -figurative-, *figurative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
figurative[ADJ] ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย, See also: ซึ่งเปรียบเทียบ, Syn. allegorical, symbolic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
figurativeadj. เป็นอุปมาอุปไมย,ซึ่งแสดงเป็นรูปเป็นร่าง., See also: figurativeness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
figurative(adj) เป็นอุปมาอุปไมย,เป็นรูปเป็นร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
figurative artศิลปะรูปลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
figurative languageภาษาภาพพจน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Figurative artศิลปะรูปลักษณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, figuratively speaking.รู้มั้ย ทุกวันพุธและวันอาทิตย์ Football, Feminism and You (2009)
Not exactly. I was just... That was like a figurative...ก็ไม่เชิง ฉันก็แค่ มันก็แค่อุปมาอุปไมยนะ G-Force (2009)
Screw them. They've had enough of you. Figuratively speaking.ช่างพวกเขาเถอะ พวกเขาเบื่อเธอแล้ว ช่างเจรจาอุปมาอุปไมย Easy A (2010)
Let him be in the driver's seat sometimes, literally and figuratively.เพราะว่าเขาเป็นคนขับ ทั้งโดยแท้จริงและโดยอุปมา The Glamorous Life (2010)
Well, not literally, figuratively.อย่างหาที่เปรียบเปรยไม่ได้ The X in the File (2010)
Are we speaking figuratively?เรากำลังเล่นมุขตลกๆอยู่ใช่ไหม Episode #1.6 (2010)
Figuratively and literally, and I can't find anything.ทั้งเปรียบเทียบทั้งของจริง แต่ฉันไม่เจออะไรเลย Exit Wounds (2010)
So have I! A figurative urn of ridicule.ผมก็เหมือนกัน โถแห่งความน่าอับอายไง! The Sorcerer's Apprentice (2010)
I mean literally. I'm not saying that figuratively.ชั้นหมายถึงจริงๆแล้ว ชั้นไม่ได้กำลังพูดซึ่งเปรียบเปรย Bridesmaids (2011)
Figuratively, yes.ตามบริบท ก็ใช่ Mommy Dearest (2011)
Well, figuratively.ไม่เช่นนั้นจะมีอุบัติเหตุรถบัสเกิดขึ้นอีก! แค่เปรียบเปรยน่ะครับ Regional Holiday Music (2011)
Now, the Rubber Soul album marked a turning point for the group, where they literally and figuratively let their hair down.อัลบั้ม 'รับเบอร์ โซล' เป็นจุดเปลี่ยนของวง เมื่อพวกเขาเปลี่ยนแปลงทั้งภาพลักษณ์และตัวเอง แน่นอนว่า เดอะ บีเทิลส์ นั้น Tina in the Sky with Diamonds (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
figurativeThe figurative meaning is no longer in current use.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยปริยาย[adv.] (dōi pariyāi) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense   FR: implicitement
โดยปริยายหมายถึง...[xp] (dōi pariyāi māitheung …) EN: in the figurative sense it means …   

CMU English Pronouncing Dictionary
FIGURATIVE    F IH1 G Y ER0 AH0 T IH0 V
FIGURATIVELY    F IH0 G Y UH1 R AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
figurative    (j) (f i1 g y @ r @ t i v)
figuratively    (a) (f i1 g y @ r @ t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
figurative Konstante {f} (Literale)figurative constant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はまり道[はまりみち, hamarimichi] (n) road to (figurative) addiction [Add to Longdo]
ばい菌(P);黴菌[ばいきん, baikin] (n) (1) (col) germ; germs; bacteria; mold (mould); (2) something harmful (used figuratively); vermin; (P) [Add to Longdo]
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]
ガクガクブルブル[, gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic [Add to Longdo]
ガクブル[, gakuburu] (vs) (abbr) (on-mim) (See ガクガク,ガクガクブルブル,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic [Add to Longdo]
フィギュラティフ[, figyurateifu] (n) figurative [Add to Longdo]
影を落とす[かげをおとす, kagewootosu] (exp,v5s) to cast a shadow (lit. or figurative) [Add to Longdo]
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative) [Add to Longdo]
割れ返る[われかえる, warekaeru] (v5r,vi) to break completely; to (figuratively) bring the house down [Add to Longdo]
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
表意定数[ひょういていすう, hyouiteisuu] figurative constant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Figurate \Fig"ur*ate\, a. [L. figuratus, p. p. of figurare. See
   {Figure}.]
   1. Of a definite form or figure.
    [1913 Webster]
 
       Plants are all figurate and determinate, which
       inanimate bodies are not.       --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Figurative; metaphorical. [Obs.] --Bale.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) Florid; figurative; involving passing discords by
    the freer melodic movement of one or more parts or voices
    in the harmony; as, figurate counterpoint or descant.
    [1913 Webster]
 
   {Figurate counterpoint} or {Figurate descant} (Mus.), that
    which is not simple, or in which the parts do not move
    together tone for tone, but in which freer movement of one
    or more parts mingles passing discords with the harmony;
    -- called also {figural}, {figurative}, and {figured
    counterpoint} or {descant} (although the term figured is
    more commonly applied to a bass with numerals written
    above or below to indicate the other notes of the
    harmony).
 
   {Figurate numbers} (Math.), numbers, or series of numbers,
    formed from any arithmetical progression in which the
    first term is a unit, and the difference a whole number,
    by taking the first term, and the sums of the first two,
    first three, first four, etc., as the successive terms of
    a new series, from which another may be formed in the same
    manner, and so on, the numbers in the resulting series
    being such that points representing them are capable of
    symmetrical arrangement in different geometrical figures,
    as triangles, squares, pentagons, etc.
 
   Note: In the following example, the two lower lines are
      composed of figurate numbers, those in the second line
      being triangular, and represented thus:
      . 1, 2, 3, 4, etc. . . . 1, 3, 6, 10, etc. . . . . . .
      . etc. 1, 4, 10, 20, etc . . . . . . . . . . . .
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Figurative \Fig"ur*a*tive\, a. [L. figurativus: cf. F.
   figuratif. See {Figurative}.]
   1. Representing by a figure, or by resemblance; typical;
    representative.
    [1913 Webster]
 
       This, they will say, was figurative, and served, by
       God's appointment, but for a time, to shadow out the
       true glory of a more divine sanctity. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Used in a sense that is tropical, as a metaphor; not
    literal; -- applied to words and expressions.
    [1913 Webster]
 
   3. Abounding in figures of speech; flowery; florid; as, a
    highly figurative description.
    [1913 Webster]
 
   4. Relating to the representation of form or figure by
    drawing, carving, etc. See {Figure}, n., 2.
    [1913 Webster]
 
       They belonged to a nation dedicated to the
       figurative arts, and they wrote for a public
       familiar with painted form.      --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   {Figurative counterpoint} or {Figurative descant}. See under
    {Figurate}. -- {Fig"ur*a*tive*ly}, adv. --
    {Fig"ur*a*tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 figurative
   adj 1: (used of the meanings of words or text) not literal;
       using figures of speech; "figurative language" [syn:
       {figurative}, {nonliteral}] [ant: {literal}]
   2: consisting of or forming human or animal figures; "a figural
     design"; "the figurative art of the humanistic tradition"-
     Herbert Read [syn: {figural}, {figurative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top