Search result for

literary

(78 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -literary-, *literary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
literary[ADJ] เกี่ยวกับการประพันธ์
literary[ADJ] เกี่ยวกับวรรณคดี, See also: เกี่ยวกับวรรณกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
literary(ลิท'เทอระรี) adj. เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับวรรณคดี,เกี่ยวกับผลงานประพันธ์,เกี่ยวกับผลงานวรรณคดี,มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง,อวดความรู้., See also: literarily adv. ดูliterary literariness n. ดูliterary, Syn. wellrea

English-Thai: Nontri Dictionary
literary(adj) ทางวรรณคดี,เกี่ยวกับการประพันธ์,ในเชิงอักษรศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
literary criticismวรรณคดีวิจารณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Literaryการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Literary artความสามารถทางการประพันธ์ [TU Subject Heading]
Literary awardรางวัลวรรณกรรม
รางวัลวรรณกรรม (Literary award) หมายถึง รางวัลที่มอบให้เป็นเกียรติยศแก่ผู้เขียนหรือผู้วาดภาพประกอบสำหรับการสร้างผลงานที่เฉพาะเจาะจงหรือการรับรู้ในผลงานที่โดดเด่น โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่การตัดสินใจของผู้ตัดสินที่มีคุณภาพ ผู้ได้รับรางวัลวรรณกรรมและรางวัลที่ได้รับเป็นประจำทุกปีส่วนมากจะได้รับเงินทุนจากเอกชนหรือมูลนิธิ ซึ่งรางวัลที่ได้นี้อาจรวมทั้งเหรียญรางวัล เงินทุนและ / หรือการได้รับรางวัลเงินสด การรับรู้มักจะเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายของผลงานของผู้ได้รับรางวัลให้มากขึ้น และยังหมายถึงความก้าวหน้าในการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จากสำนักพิมพ์ด้วย รางวัลวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้แก่ รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ส่วนในสหรัฐอเมริการางวัลที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดี คือ รางวัลพูลิตเซอร์ สำหรับในประเทศไทย ได้แก่ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (รางวัลซีไรต์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Literary collectionsรวมวรรณกรรมหลายรูปแบบ [TU Subject Heading]
Literary prizesรางวัลทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is my literary agent from Hollywood.นี่เป็นทีมที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ผม\ จากฮอลีวูด Frost/Nixon (2008)
"Julie Powell, once the editor of the Amherst literary magazine,"จูลี่ พาวเวลล์ เคยดำรงตำแหน่ง บก.นิตยสาร ดิ แอมเฮิร์สท์ ลิเทอรารี่" Julie & Julia (2009)
I am a literary agent.ฉันเป็นตัวแทนวรรณคดี Julie & Julia (2009)
Our intrepid literary scout, Avis De Voto, is friends with some woman who's written a huge French cookbook.เอลวิส เดอ โว โต แมวมองนักเขียนหนังสือ เป็นเพื่อนกับนักเขียนตำราอาหารฝรั่งเศส Julie & Julia (2009)
All for the sake of literary symmetry.เพื่อให้เนื้อเรื่องมันเท่าเทียมกัน The Monster at the End of This Book (2009)
Uh, no, just orientation stuff. But, uh, i did join a literary group.แต่ เอ่อ ฉันเข้าชมรมวรรณคดีแล้ว The Freshmen (2009)
As a famed literary liar once told Oprah, memory is subjective.นักประพันธ์โกหกผู้มีชื่อเสียงบอกโอปร้าว่า ต่างคนก็ต่างจำในสิ่งที่ตนเองต้องการ The Last Days of Disco Stick (2009)
Yeah, they're literary geniuses because the world's most obvious Lewis Carroll reference is in...ใช่, พวกเขาเป็นอัจฉริยะ เพราะแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนที่สุด ของลูอิส แครอลก็คือ... The Social Network (2010)
Literary Agent out of New York.นักประพันธ์ของนิวยอร์ค The Devil You Know (2010)
Never-to-be-realized literary aspirations-check.ฉันไม่เคยรู้เลยนะ ลมหายใจเข้าออกเป็นการอ่านเขียนหนังสือ The Townie (2010)
All the reporters are focusing on you, not to mention, the literary circles might strike your name out.นักข่าวทั้งหมดให้ความสนใจมาที่คุณ ไม่ต้องพูดถึง วงการวรรณกรรมที่อาจจะแบนคุณ Episode #1.18 (2010)
I'm a sister-professor at Columbia. Teach course feminist literary tradition.ผมเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่โคลัมเบียเทค วิชาวรรณกรรมสิทธิสตรี The Switch (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
literaryA criticism of literary works this year is in the paper.
literaryCan computers actually translate literary works?
literaryFrom a literary point of view, his work is a failure.
literaryHe is reading a book of literary criticism.
literaryI belong to the literary circle.
literaryIt's not as if just anybody can write a literary gem.
literaryMany people, if not most, look on literary taste as an elegant accomplishment.
literaryNo one was aware of her literary talent.
literaryNoted literary personalities gathered together last evening.
literaryReading literary criticism is very helpful to understanding literature.
literaryShe has some literary talent.
literaryShe is a woman of great literary ability.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วรรณกรรมชิ้นเอก[N] literary masterpiece, Example: วรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ปราโมช
วรรณกรรม[N] literature, See also: literary works, writings, Example: ถ้าเธอได้อ่านเรื่องราวในวรรณกรรมเยาวชนอาจจะทำให้จิตใจดีขึ้นก็ได้, Thai definition: งานหนังสือ
สำนวนโวหาร[N] literary style, See also: flowery language, Syn. โวหาร, Example: หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยม เพราะผู้เขียนใช้สำนวนโวหารที่เข้าใจง่าย, Count unit: สำนวน, Thai definition: ถ้อยคำที่เรียบเรียง
ภาษาหนังสือ[N] written language, See also: literary language, Syn. ภาษาเขียน, Ant. ภาษาพูด, Example: คำว่า อ้าย อี เป็นคำไม่สุภาพ ไม่ควรใช้ในภาษาหนังสือ ส่วนในภาษาพูดยังมีตกค้างใช้พูดกันบ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปกรณัม[n.] (pakaranam) EN: story ; book ; literary composition ; dissertation ; exposition ; treatise   
ภาษาเขียน[n. exp.] (phāsā khīen) EN: written language ; literary writing   FR: langue écrite [f] ; langue littéraire [f]
ภาษาหนังสือ[n. exp.] (phāsā nangseū) EN: literary language ; written language   FR: langue littéraire [f] ; langue écrite [f]
สำนวน[n.] (samnūan) EN: idiom ; idiomatic expression ; figure of speech ; literary style ; literary mannerism   FR: idiome [m] ; expression idiomatique [m] ; expression [f] ; tournure [f] ; figure de style [f]
สำนวนโวหาร[] (samnūan wōhān) EN: literary style   
วรรณกรรม[n.] (wannakam) EN: literary work ; writing ; literature   FR: oeuvre littéraire [f] ; littérature [f]
วรรณกรรมชิ้นเอก[n. exp.] (wannakam chin ēk) EN: literary masterpiece   FR: chef-d'oeuvre littéraire [m]
โวหาร[n.] (wōhān) EN: eloquence ; words ; diction ; rhetoric ; oratory ; language ; literary style ; claptrap ; bombast   FR: éloquence [f] ; style [m] ; diction [f] (vx)
วงวรรณกรรม[n. exp.] (wong wannakam) EN: literary circles   FR: cercle littéraire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LITERARY    L IH1 T ER0 EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
literary    (j) (l i1 t @ r @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Literaturbeilage {f}literary supplement [Add to Longdo]
Literaturhistoriker {m}; Literaturhistorikerin {f}literary historian [Add to Longdo]
Literaturkritik {f}literary criticism [Add to Longdo]
Literaturkritiker {m}; Literaturkritikerin {f}literary critic [Add to Longdo]
Literaturpreis {m}literary prize [Add to Longdo]
Literaturszene {f}literary scene [Add to Longdo]
Schriftsprache {f}literary language [Add to Longdo]
schriftstellerisch {adj} | die schriftstellerische Tätigkeitliterary | working as a writer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
ざる[, zaru] (aux) (arch) (literary form of -ない) (See ざり・1) not; un- [Add to Longdo]
だ体[だたい, datai] (n) (See である体) literary form imparting the nuance of speech (with sentences ending in "da") [Add to Longdo]
である[, dearu] (v5r-i) to be (formal, literary) [Add to Longdo]
である体[であるたい, dearutai] (n) (See だ体) literary form imparting a formal written nuance (with sentences ending in "de aru") [Add to Longdo]
ですます体[ですますたい, desumasutai] (n) (See です体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
です体[ですたい, desutai] (n) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P) [Add to Longdo]
にて[, nite] (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P) [Add to Longdo]
のみ[, nomi] (suf,prt) (literary equiv. of だけ) only; nothing but; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墨客[mò kè, ㄇㄛˋ ㄎㄜˋ, ] literary person [Add to Longdo]
才气[cái qì, ㄘㄞˊ ㄑㄧˋ, / ] literary talent [Add to Longdo]
才华[cái huá, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] literary or artistic talent [Add to Longdo]
文坛[wén tán, ㄨㄣˊ ㄊㄢˊ, / ] literary circles [Add to Longdo]
书香[shū xiāng, ㄕㄨ ㄒㄧㄤ, / ] literary reputation [Add to Longdo]
海上奇书[hǎi shàng qí shū, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, / ] literary journal published in 1892-93 by Han Bangqing 韓邦慶|韩邦庆 featuring serialized novels in classical Chinese and Jiangsu vernacular [Add to Longdo]
表字[biǎo zì, ㄅㄧㄠˇ ㄗˋ, ] literary name (an alternative name of person stressing a moral principle) [Add to Longdo]
[pián, ㄆㄧㄢˊ, / ] literary style [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Literary \Lit"er*a*ry\ (l[i^]t"[~e]r*[asl]*r[y^]), a. [L.
   litterarius, literarius, fr. littera, litera, a letter: cf.
   F. litt['e]raire. See {Letter}.]
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to letters or literature; pertaining to
    learning or learned men; as, literary fame; a literary
    history; literary conversation.
    [1913 Webster]
 
       He has long outlived his century, the term commonly
       fixed as the test of literary merit. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. Versed in, or acquainted with, literature; occupied with
    literature as a profession; connected with literature or
    with men of letters; as, a literary man.
    [1913 Webster]
 
       In the literary as well as fashionable world.
                          --Mason.
    [1913 Webster]
 
   {Literary property}.
    (a) Property which consists in written or printed
      compositions.
    (b) The exclusive right of publication as recognized and
      limited by law.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 literary
   adj 1: of or relating to or characteristic of literature;
       "literary criticism"
   2: knowledgeable about literature; "a literary style"
   3: appropriate to literature rather than everyday speech or
     writing; "when trying to impress someone she spoke in an
     affected literary style"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lit
 
 1. (kıs.) literally, literary, literature.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top