ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

语文

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -语文-, *语文*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
语文[yǔ wén, ㄩˇ ㄨㄣˊ, / ] literature and language, #4,723 [Add to Longdo]
语文老师[yǔ wén lǎo shī, ㄩˇ ㄨㄣˊ ㄌㄠˇ ㄕ, / ] language and literature teacher [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Majesty, you choose the language.[CN] 陛下,你选择语文 Amadeus (1984)
He should have gone to grammar school.[CN] 他应该要去语文小学的。 How I Won the War (1967)
Verbal ability is overrated in guys. Our need for it leads to trouble.[CN] 语文能力被过分重视 多要求是自寻苦恼 Sleepless in Seattle (1993)
I also taught you geography, Japanese and arithmetic.[CN] 还教大家的地理、语文、算术,是吧? Apostasy (1948)
No, my dear fellow, the language is not finally the point.[CN] 亲爱的朋友 语文已经不是重点了 Amadeus (1984)
- Grammar school boy?[CN] - 语文小学男孩? How I Won the War (1967)
I took care to talk as far back in the mouth as possible, being a grammar school lad...[CN] 我小心说话的 当遥远地支持之时 在嘴中的 如可能的, 身为一个语文小学青年。 。 How I Won the War (1967)
Gee, Mr. Paisley, we think you're okay even if you are the English teacher.[CN] 哇 佩斯利先生 我们想您没问题 虽然您是语文老师 Bye Bye Birdie (1963)
Italian is the proper language for opera.[CN] 意大利文才是得体的歌剧语文 Amadeus (1984)
With words, we can only imagine.[CN] 凭言语文字 我们只能想象 Premiers désirs (1983)
I was just exhausted, cramming for my English exam.[CN] 我只是应付语文考试背得精疲力尽 Bye Bye Birdie (1963)
And how you taught her English.[CN] 还有你如何教她语文 Dead Reckoning (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top