Search result for

inspir

(114 entries)
(1.4818 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inspir-, *inspir*
English-Thai: Longdo Dictionary
inspiring(adj) ที่สร้างแรงบันดาลใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inspire[VT] ดลใจ, See also: ดล, บันดาลใจ, ดลบันดาลใจ, ให้กำลังใจ, กระตุ้น
inspire[VT] ทำให้เกิด
inspired[ADJ] ที่ถูกดลใจ
inspired[ADJ] ยอดเยี่ยม, See also: ฉลาด, หลักแหลม
inspirit[VT] ก่อให้จิตวิญญาณหรือชีวิตเข้าไปใน, See also: ทำให้มีชีวิต
inspiring[ADJ] จับใจ, See also: ทรงอิทธิพล
inspire in[PHRV] ทำให้เร้าใจ, See also: กระตุ้น, เร่งเร้า, Syn. infuse into
inspiration[N] การสูดลมหายใจ, See also: การสูด
inspiration[N] ความบันดาลใจ, See also: แรงบันดาลใจ, การกระตุ้น
inspiratory[ADJ] เกี่ยวกับการหายใจเข้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inspiration(อินสพะเร'เชิน) n. การดลใจ,การเร้าใจ,การกระตุ้น,การดลบันดาล,การก่อให้เกิด,สิ่งดลใจ,ผู้ดลใจ,แรงดลใจ,แรงดลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ผลของการที่ถูก ดลใจ,ภาวะที่ถูกดลใจ,การหายใจเข้า, Syn. stimulus,motive
inspirational(อินสพะเร'เชินเนิล) adj. เป็นการดลใจ,เกี่ยวกับการดลใจ, Syn. inspired
inspiratory(อินสเพอ'ระทอรี) adj. เกี่ยวกับการหายใจเข้า, Syn. inspiring
inspire(อินสไพ'เออะ) v. ดลใจ,กระตุ้น,เร้าใจ,ปลุกปั่น,ผลักดัน,ดลบันดาล,ทำให้เกิด,หายใจเข้า., See also: inspirable adj. inspirative adj. inspirer n. inspiringly adv., Syn. motivate,inhale
inspired(อินสไพ'เออร์ดฺ) adj. ดลใจ,เร้าใจ,หายใจเข้า., See also: inspiredly adv., Syn. aroused,animated
inspirit(อินสเพอ'ริท) vt. ก่อให้จิตวิญญาณหรือชีวิตเข้าไปใน,ทำให้มีชีวิต., See also: inspiritingly adv. inspiritment n., Syn. enliven

English-Thai: Nontri Dictionary
inspiration(n) การหายใจเข้า,การดลใจ
inspire(vi) หายใจเข้า
inspire(vt) ทำให้รู้สึก,ดลใจ,ดลบันดาล,กระตุ้น,ปลุกปั่น
inspirit(vt) ทำให้มีใจ,แนะนำ,ดลใจ,กระตุ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inspiration๑. การหายใจเข้า๒. ความบันดาลใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspirationความบันดาลใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
inspiratory-หายใจเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspiratory capacityความจุหายใจเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inspirationแรงบรรดาลใจ [TU Subject Heading]
Inspirationหายใจเข้า, การหายใจเข้า [การแพทย์]
Inspiration, Deepหายใจเข้าลึก ๆ [การแพทย์]
Inspiration, Earlyการสูดหายใจเข้าระยะต้น [การแพทย์]
Inspiration, Lateการสูดหายใจเข้าระยะท้าย [การแพทย์]
Inspiration, Partialกึ่งหายใจเข้า [การแพทย์]
Inspiration, Passiveพ่นอากาศเข้าไป [การแพทย์]
Inspiratory Capacityความจุหายใจเข้า [การแพทย์]
Inspiratory Centerศูนย์ควบคุมการหายใจเข้า [การแพทย์]
Inspiratory Effortแรงการหายใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You inspired his expatriation to france.คุณเป็นแรงบันดาลใจให้คุณพ่อของหนูไปอยู่ที่ฝรั่งเศส New Haven Can Wait (2008)
The whole thing was inspired.ทั้งสิ่งที่เคยเป็นแรงบันดาลใจ There Might be Blood (2008)
But your decision to stick it to the man clearly inspired Oliver Twist.แต่การตัดสินใจคุณ ทำให้คุณโตเป็นผู้ใหญ่ แรงบันดาลในจาก "โอลิเวอร์ทวิส" Emancipation (2008)
Great leaders inspire greatness in others.สตาร์วอร์ส สงครามมนุษย์โคลน ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือผู้ที่สร้างแรงบัลดาลใจให้กับผู้คน Ambush (2008)
For inspiration, look to yourself, and those beside you.หากอยากจะสร้างแรงบันดาลใจ มองดูตัวเองบ้าง รวมทั้งเพื่อนข้างๆกายด้วย Ambush (2008)
Master Skywalker seems to inspire great confidence in his men.อาจารย์สกายวอล์คเกอร์นี่ ปลุกขวัญทหารได้ดีทีเดียวนะ Shadow of Malevolence (2008)
He's gonna see that you walk from faith and divine inspiration alone!พระองค์จะทรงเห็นคุณเดินได้ ด้วยศรัทธาและแรงบันดาลใจเท่านั้น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I know Master Shifu is trying to inspire me and all but if I didn't know better, I'd say he was trying to get rid of me.ข้ารู้ว่าอาจารย์ซีฟูพยายามให้กำลังใจข้า ข้าไม่รู้ คิดว่าได้ยินว่า พยายามจะกำจัดข้า Kung Fu Panda (2008)
He moves them. Inspires them.ผู้คนประทับใจ และได้รับแรงบันดาลใจจากเขา Death Race (2008)
And it draws inspiration from your courage.และความชูใจของคุณนั้น สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา Death Race (2008)
I thought maybe you could use a little inspiration.ชั้นคิดว่าคุณควรจะมีแรงบันดาลใจสักนิด Death Race (2008)
- ...when I said I wanted to inspire people...ตอนที่ผมบอกว่าอยากเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คน ผมรู้ The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inspirAfter climbing Mt Fuji I got the inspiration for a poem.
inspirAsian religions inspire him to create splendid sculptures.
inspirGenius is one per cent inspiration and ninety-nine per cent perspiration.
inspirHe inspired me with confidence.
inspirHer courage during her illness is an inspiration to us all.
inspirHe risked his life to carry out his duty and inspired police officers everywhere.
inspirHe writes a daily journal, and that inspired me to try doing the same thing, but in English.
inspirHis speech inspired all the boys.
inspirI inspired my students to work harder.
inspirShe inspired me with confidence.
inspirSometimes the most inspired ideas seem to just come from out of the blue.
inspirSony inspires ambition among its employees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บันดาล[N] inspirer, See also: catalyst, Syn. คนบันดาล, Example: คนบางกลุ่มมีความเชื่อว่า เทพเจ้าเป็นผู้บันดาลให้พืชพันธุ์ธัญชาติงอกงาม หรือทำให้เสียหายได้, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้เป็นไป
แรงบันดาลใจ[N] inspiration, See also: stimulus, Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ, แรงผลักดัน
บันดาลใจ[V] inspire, Syn. ดล, ดลบันดาล, ดลใจ, Example: นวนิยายบันลือโลกบันดาลใจให้ เขาสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้น, Thai definition: ทำให้อยาก
จุดประกาย[V] spark, See also: inspire, provoke, stimulate, trigger (off), precipitate, Example: ครูเป็นคนจุดประกายให้เขาทำตามฝันที่เขาตั้งใจไว้, Thai definition: ทำให้เกิดความหวังหรือความคิดที่เริ่มจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แดดาล[V] inspire, See also: motivate, cause, Syn. ถึงใจ, ดลใจ, เกิดขึ้นในใจ
ชูใจ[V] encourage, See also: inspire, hearten, cheer, enhance one's spirit, Syn. ปลุกใจ, ให้กำลังใจ, Example: คำพูดของเขาช่วยชูใจเธอได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ทำให้ใจมีกำลังขึ้น
ความบันดาลใจ[N] inspiration, Syn. แรงบันดาลใจ, Example: งานศิลปะชิ้นนี้เกิดจากความบันดาลใจของศิลปิน
ดลใจ[V] inspire, See also: motivate, cause, influence, spur, Syn. บันดาลใจ, จุดประกาย, ดลบันดาล, Example: คำพูดของคุณครูดลใจลูกศิษย์ให้ประพฤติตนเป็นคนดีตลอดเวลา, Thai definition: มีเหตุอันไม่ปรากฏจูงใจให้คิดหรือให้ทำ เช่น เทวดาดลใจ กุศลดลใจ มารดลใจ
ดลบันดาล[V] inspire, See also: cause, bring forth, create, spur, urge, Syn. บันดาลใจ, ให้เป็นไป, บันดาล, Example: ขอให้ความศักดิ์สิทธิ์ของดวงพระวิญญาณของพระองค์ดลบันดาลให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง
แรงดลใจ[N] inspiration, See also: afflatus, Syn. แรงบันดาลใจ, Example: นี่เป็นโมเดลคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งที่ได้รับแรงดลใจในการออกแบบและสร้างให้เลียนแบบเซลสมองมนุษย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดดาล[v.] (daēdān) EN: inspire   
ดลใจ[v.] (donjai) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur   FR: inspirer ; susciter ; motiver
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe   FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
จรรโลงใจ[v.] (janlōngjai) FR: inspirer ; insuffler ; encourager
จุดประกาย[v. exp.] (jut prakāi) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate   
การหายใจเข้า[n. exp.] (kān hāijai khao) EN: inhalation   FR: inhalation [f] ; inspiration [m] ; aspiration [f]
คนบันดาล[n. exp.] (khon bandān) EN: inspirer   
ความบันดาล[n.] (khwām bandān) EN: inspiration   FR: inspiration [f]
ความบันดาลทางกวี[n. exp.] (khwām bandān thāng kawī) EN: poetic inspiration   FR: inspiration poétique [f]
มโนนุกูล[adj.] (manōnukūn) EN: mind-supporting ; encouraging ; heartening ; inspiring   

CMU English Pronouncing Dictionary
INSPIRE    IH2 N S P AY1 R
INSPIRED    IH2 N S P AY1 ER0 D
INSPIRES    IH2 N S P AY1 R Z
INSPIRING    IH2 N S P AY1 R IH0 NG
INSPIRING    IH2 N S P AY1 ER0 IH0 NG
INSPIRATION    IH2 N S P ER0 EY1 SH AH0 N
INSPIRATIONS    IH2 N S P ER0 EY1 SH AH0 N Z
INSPIRATIONAL    IH2 N S P ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inspire    (v) (i1 n s p ai1 @ r)
inspired    (v) (i1 n s p ai1 @ d)
inspires    (v) (i1 n s p ai1 @ z)
inspiring    (v) (i1 n s p ai1 @ r i ng)
inspiration    (n) (i2 n s p @ r ei1 sh @ n)
inspirations    (n) (i2 n s p @ r ei1 sh @ n z)
inspirational    (j) (i2 n s p @ r ei1 sh @ n l)
inspirationally    (a) (i2 n s p @ r ei1 sh @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inspiration {f}inspiration [Add to Longdo]
Inspiration {f}afflatus [Add to Longdo]
inspirativinspirational [Add to Longdo]
inspirativ {adv}inspirationally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
インスパイアー;インスパイア[, insupaia-; insupaia] (vs) (1) to inspire; (n) (2) inspiration [Add to Longdo]
インスピレーション(P);インスピレイション[, insupire-shon (P); insupireishon] (n) inspiration; (P) [Add to Longdo]
葦手[あしで, ashide] (n) (1) painting representing reeds around water with rocks, grass or birds made using characters (Heian period); (2) characters written in a way inspired from that style [Add to Longdo]
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner [Add to Longdo]
感応[かんのう;かんおう, kannou ; kan'ou] (n,vs) inspiration; divine response; sympathy; induction [Add to Longdo]
感化[かんか, kanka] (n,vs) influence; inspiration; reform; correction; (P) [Add to Longdo]
感興[かんきょう, kankyou] (n) interest; fun; inspiration [Add to Longdo]
感激[かんげき, kangeki] (n,vs) deep emotion; impression; inspiration; (P) [Add to Longdo]
感奮[かんぷん, kanpun] (n,vs) stirred up; inspired; moved to action [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令人振奋[lìng rén zhèn fèn, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄈㄣˋ, / ] inspiring; exciting; rousing [Add to Longdo]
情急智生[qíng jí zhì shēng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄓˋ ㄕㄥ, ] inspiration in a moment of desperation (成语 saw); also written 情急之下 [Add to Longdo]
感召力[gǎn zhào lì, ㄍㄢˇ ㄓㄠˋ ㄌㄧˋ, ] inspiration; the power to inspire [Add to Longdo]
感染力[gǎn rǎn lì, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄌㄧˋ, ] inspiration; infectious (enthusiasm) [Add to Longdo]
灵感[líng gǎn, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, / ] inspiration; insight; a burst of creativity in scientific or artistic endeavor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top