Search result for

motivate

(40 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motivate-, *motivate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motivate[VT] กระตุ้น, See also: ให้แรงบันดาลใจ, ดลใจ, จูงใจ, เป็นแรงกระตุ้น, Syn. stimulate, induce, move, provoke, prompt, cause, Ant. soothe, discourage
motivated[ADJ] ซึ่งมีแรงบันดาลใจ, See also: ซึ่งกระตุ้น, ซึ่งผลักดัน, Syn. driven, influenced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
motivate(โม'ทะเวท) vt. กระตุ้น,ดลใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
motivate(vt) ทำให้เคลื่อนที่,เป็นสาเหตุ,ดลใจ,กระตุ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For motivated people with abilities that fit our needs.สำหรับคนที่กระตือรือร้น ที่มีความสามารถพิเศษที่เราต้องการ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Sergeant, what we need is something that will motivate the robbers to go on air,จ่า เราจำเป็นต้องทำอะไรซักอย่าง ที่จะกระตุ้นให้พวกโจรพูดทางวิทยุ... แล้ว The Bank Job (2008)
Please get motivated. Get dressed.กระตือรือล้นหน่อย ไปแต่งตัว Nights in Rodanthe (2008)
PAD Politically motivated?พวกนักการเมือง แตกตื่นหรือเปล่า? Eagles and Angels (2008)
I need to keep you motivated.นายคงจะต้องการแรงจูงใจ Boxed In (2008)
You're quite motivated, huh?มันเรียกว่า กล่องแพนโดรา Goemon (2009)
Motivate them.จูงใจพวกเขา Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
"This attack was a cminal act motivated solely"การโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นอาชญากรรม ที่เกิดมาจากความตั้งใจ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I mean, we're here trying to run a triple game on some very smart and very motivated players.เรากำลังเปิดศึกสามด้าน กับคนที่ฉลาดเป็นกรด และเต็มไปด้วยความกระหาย Duplicity (2009)
He thinks that you're motivated by greed like the rest of the world, but I get it.ไม่เอา Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Right. So she'll be motivated to make a deal.งั้นเธอก็มีแรงจูงใจที่จะตกลงกัน A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Last January, Major Mason rescued her from a politically- motivated coup.มกราคมที่แล้ว เมเจอร์ แมนสันช่วยเธอไว้ จากการเมืองร้ายแรง Princess Protection Program (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
motivateI do not know what motivated me to come here.
motivateThe teachers are trying to motivate their students.
motivateTry to motivate kids with verbal praise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แดดาล[V] inspire, See also: motivate, cause, Syn. ถึงใจ, ดลใจ, เกิดขึ้นในใจ
ดลใจ[V] inspire, See also: motivate, cause, influence, spur, Syn. บันดาลใจ, จุดประกาย, ดลบันดาล, Example: คำพูดของคุณครูดลใจลูกศิษย์ให้ประพฤติตนเป็นคนดีตลอดเวลา, Thai definition: มีเหตุอันไม่ปรากฏจูงใจให้คิดหรือให้ทำ เช่น เทวดาดลใจ กุศลดลใจ มารดลใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดลใจ[v.] (donjai) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur   FR: inspirer ; susciter ; motiver
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTIVATE    M OW1 T AH0 V EY2 T
MOTIVATED    M OW1 T AH0 V EY2 T AH0 D
MOTIVATES    M OW1 T AH0 V EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
motivate    (v) (m ou1 t i v ei t)
motivated    (v) (m ou1 t i v ei t i d)
motivates    (v) (m ou1 t i v ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずくが無い[ずくがない, zukuganai] (n) (uk) unmotivated; unenthusiastic [Add to Longdo]
やる気十分;遣る気十分;やる気充分;遣る気充分[やるきじゅうぶん, yarukijuubun] (exp) sufficiently motivated (to do something) [Add to Longdo]
やる気満々[やるきまんまん, yarukimanman] (adj-no) totally willing; fully motivated [Add to Longdo]
モチベート[, mochibe-to] (n) motivation; motivate [Add to Longdo]
意欲的[いよくてき, iyokuteki] (adj-na) (See 意欲) ambitious; motivated; willful [Add to Longdo]
意欲満々;意欲満満[いよくまんまん(uK), iyokumanman (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) full of zeal; highly motivated; very eager [Add to Longdo]
気合を入れる;気合いを入れる;気合をいれる;気合いをいれる[きあいをいれる, kiaiwoireru] (exp,v1) (1) to fire oneself up; to give it one's all; to get psyched; to motivate oneself; (2) to fire someone up (with scolding, corporal punishment, etc.); to rouse [Add to Longdo]
消極的[しょうきょくてき, shoukyokuteki] (adj-na) negative; half-hearted; passive; unmotivated; pessimistic; (P) [Add to Longdo]
発破を掛ける;発破をかける[はっぱをかける, happawokakeru] (exp,v1) (1) to set off an explosive; (2) to start a fire under someone; to motivate someone with rough words [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motivate \Mo"ti*vate\, v. t. [imp. & p. p. {-vated}; p. pr. &
   vb. n. {-vating}.] [From {Motive}, n.]
   To provide with a motive; to move; impel; induce; incite. --
   {Mo`ti*va"tion}, n. --William James.
 
   Syn: move, prompt, incite, induce impel, drive.
     [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 motivate
   v 1: give an incentive for action; "This moved me to sacrifice
      my career" [syn: {motivate}, {actuate}, {propel}, {move},
      {prompt}, {incite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top