ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inspiration

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inspiration-, *inspiration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inspiration(n) การสูดลมหายใจ, See also: การสูด
inspiration(n) ความบันดาลใจ, See also: แรงบันดาลใจ, การกระตุ้น
inspirational(adj) เป็นการดลใจ, See also: เกี่ยวกับการดลใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inspiration(อินสพะเร'เชิน) n. การดลใจ, การเร้าใจ, การกระตุ้น, การดลบันดาล, การก่อให้เกิด, สิ่งดลใจ, ผู้ดลใจ, แรงดลใจ, แรงดลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์, ผลของการที่ถูก ดลใจ, ภาวะที่ถูกดลใจ, การหายใจเข้า, Syn. stimulus, motive
inspirational(อินสพะเร'เชินเนิล) adj. เป็นการดลใจ, เกี่ยวกับการดลใจ, Syn. inspired

English-Thai: Nontri Dictionary
inspiration(n) การหายใจเข้า, การดลใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inspiration๑. การหายใจเข้า๒. ความบันดาลใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspirationความบันดาลใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inspirationแรงบรรดาลใจ [TU Subject Heading]
Inspirationหายใจเข้า, การหายใจเข้า [การแพทย์]
Inspiration, Deepหายใจเข้าลึก ๆ [การแพทย์]
Inspiration, Earlyการสูดหายใจเข้าระยะต้น [การแพทย์]
Inspiration, Lateการสูดหายใจเข้าระยะท้าย [การแพทย์]
Inspiration, Partialกึ่งหายใจเข้า [การแพทย์]
Inspiration, Passiveพ่นอากาศเข้าไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something even inspirational.อ่า จิงๆเล้ย ตาแก่นี่จู้จี้ชะมัด Hero (1992)
Instead, I thought I'd, uh, lead you in a psalm of inspiration.ฉันสวดให้กำลังใจพวกนายได้ Cool Runnings (1993)
They kiss, why that looks so unique, inspiredเขาจูบกัน ทำไมมันช่างพิเศษสุด มีแรงบันดาลใจ The Nightmare Before Christmas (1993)
I happen to know for a fact... that your skill and dedication is an inspiration to everybody.ฉันจะบอกให้รู้นะว่าทักษะ และการอุทิศให้งานของนาย เป็นแรงบัลดาลใจให้คนอื่น Junior (1994)
Have you never met a woman who inspires you to love... until your every sense is filled with her?คุณเคยพบผู้หญิงที่ทำให้คุณรัก จนทุกอนูความรู้สึกเต็มไปด้วยเธอไหม Don Juan DeMarco (1994)
Then, passion consumed, the Professor seemed to realize his idol no longer inspired such religious fervourต่อมา, กิเลสที่บริโภค, professor seemed ที่จะเข้าใจ... ...จินตนาการของเขา .ไม่ใช่ inspired such ความอบอุ่นมากเคร่งศาสนาอีกต่อไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Observing, with equal passion and apathy, Guido and Vaccari masturbating the two bodies which belong to us inspires a number of interesting reflectionsการเฝ้าสังเกต, กับเท่ากับการไร้อารมณ์ passion and , Guido และ Vaccari ... ... masturbating สอง body which เป็นของเรา... ...ดลใจ interesting reflections จำนวนมากมาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You guys are geniuses well, you know what Edison said genius is 1% inspiration and 99% perspiration(เพลงแด่เอว่า) (ร้องด้วยอารมณ์) Full House (1987)
When you made me, didn't you feel inspiration?ขณะที่คุณกำลังปั้นฉัน... คุณไม่รู้สึกถึงแรงบันดาลใจบ้างหรือ? Mannequin (1987)
Under your inspired leadership, Illustra will reach new heights. So we--ภายใต้แผนการอันหลักแหลมของคุณ ห้างอิลลัสทราจะต้องก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุด, ดังนั้นเรา... Mannequin (1987)
Last night might have been a one-time inspiration.เมื่อคืนนี้มันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้น เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับ Mannequin (1987)
No, this is how I get my inspiration.เปล่านะ! นี่เป็นวิธีสร้างแรงบันดาลใจของผม Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inspirationAfter climbing Mt Fuji I got the inspiration for a poem.
inspirationGenius is one per cent inspiration and ninety-nine per cent perspiration.
inspirationHer courage during her illness is an inspiration to us all.
inspirationSuddenly she had a brilliant inspiration.
inspirationThey had good flashes of inspiration about this plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงบันดาลใจ(n) inspiration, See also: stimulus, Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ, แรงผลักดัน
ความบันดาลใจ(n) inspiration, Syn. แรงบันดาลใจ, Example: งานศิลปะชิ้นนี้เกิดจากความบันดาลใจของศิลปิน
แรงดลใจ(n) inspiration, See also: afflatus, Syn. แรงบันดาลใจ, Example: นี่เป็นโมเดลคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งที่ได้รับแรงดลใจในการออกแบบและสร้างให้เลียนแบบเซลสมองมนุษย์
แรงบันดาลใจ(n) inspiration, See also: stimulation, Syn. แรงดลใจ, Example: รูปทรงและแบบแผนเฉพาะเจดีย์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเจดีย์ทรงระฆังแบบหนึ่งของศิลปพุกาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหายใจเข้า[kān hāijai khao] (n, exp) EN: inhalation  FR: inhalation [ f ] ; inspiration [ m ] ; aspiration [ f ]
ความบันดาล[khwām bandān] (n) EN: inspiration  FR: inspiration [ f ]
ความบันดาลทางกวี[khwām bandān thāng kawī] (n, exp) EN: poetic inspiration  FR: inspiration poétique [ f ]
แรงบันดาลใจ[raēng bandān jai] (n) EN: inspiration  FR: inspiration [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inspiration
inspirations
inspirational

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inspiration
inspirations
inspirational
inspirationally

WordNet (3.0)
inspiration(n) arousal of the mind to special unusual activity or creativity
inspiration(n) a product of your creative thinking and work, Syn. brainchild
inspiration(n) a sudden intuition as part of solving a problem
inspiration(n) arousing to a particular emotion or action, Syn. stirring
inspirational(adj) imparting a divine influence on the mind and soul
inspirationally(adv) with inspiration; in an inspiring manner,
inhalation(n) the act of inhaling; the drawing in of air (or other gases) as in breathing, Syn. intake, inspiration, breathing in, aspiration

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Inspiration

n. [ F. inspiration, L. inspiratio. See Inspire. ] [ 1913 Webster ]

1. The act of inspiring or breathing in; breath; specif. (Physiol.), the drawing of air into the lungs, accomplished in mammals by elevation of the chest walls and flattening of the diaphragm; -- the opposite of expiration. [ 1913 Webster ]

2. The act or power of exercising an elevating or stimulating influence upon the intellect or emotions; the result of such influence which quickens or stimulates; as, the inspiration of occasion, of art, etc. [ 1913 Webster ]

Your father was ever virtuous, and holy men at their death have good inspirations. Shak. [ 1913 Webster ]

3. (Theol.) A supernatural divine influence on the prophets, apostles, or sacred writers, by which they were qualified to communicate moral or religious truth with authority; a supernatural influence which qualifies men to receive and communicate divine truth; also, the truth communicated. [ 1913 Webster ]

All Scripture is given by inspiration of God. 2 Tim. iii. 16. [ 1913 Webster ]

The age which we now live in is not an age of inspiration and impulses. Sharp. [ 1913 Webster ]


Plenary inspiration (Theol.), that kind of inspiration which excludes all defect in the utterance of the inspired message. --
Verbal inspiration (Theol.), that kind of inspiration which extends to the very words and forms of expression of the divine message.
[ 1913 Webster ]

Inspirational

a. 1. Pertaining to inspiration. [ 1913 Webster ]

2. Imparting inspiration{ 2 }; as, an inspirational sermon. [ PJC ]

Inspirationist

n. One who holds to inspiration. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灵感[líng gǎn, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄢˇ,   /  ] inspiration; insight; a burst of creativity in scientific or artistic endeavor #5,855 [Add to Longdo]
感染力[gǎn rǎn lì, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄌㄧˋ,   ] inspiration; infectious (enthusiasm) #20,486 [Add to Longdo]
感召力[gǎn zhào lì, ㄍㄢˇ ㄓㄠˋ ㄌㄧˋ,   ] inspiration; the power to inspire #43,006 [Add to Longdo]
情急智生[qíng jí zhì shēng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄓˋ ㄕㄥ,    ] inspiration in a moment of desperation (成语 saw); also written 情急之下 #194,002 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eingebung { f } | Eingebungen { pl }inspiration | inspirations [Add to Longdo]
Inspiration { f }inspiration [Add to Longdo]
Inspiration { f }afflatus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
啓発[けいはつ, keihatsu] (n, vs) enlightenment; development; edification; public awareness; illumination; education; inspiration; (P) #14,946 [Add to Longdo]
浮かぶ(P);浮ぶ;泛かぶ;泛ぶ[うかぶ, ukabu] (v5b) (1) to float; to be suspended; (2) to rise to surface; (3) to come to mind; to have inspiration; (P) #15,772 [Add to Longdo]
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations #16,086 [Add to Longdo]
吸気[きゅうき, kyuuki] (n, adj-no) inspiration #17,956 [Add to Longdo]
インスパイアー;インスパイア[insupaia-; insupaia] (vs) (1) to inspire; (n) (2) inspiration [Add to Longdo]
インスピレーション(P);インスピレイション[insupire-shon (P); insupireishon] (n) inspiration; (P) [Add to Longdo]
感応[かんのう;かんおう, kannou ; kan'ou] (n, vs) inspiration; divine response; sympathy; induction [Add to Longdo]
感化[かんか, kanka] (n, vs) influence; inspiration; reform; correction; (P) [Add to Longdo]
感興[かんきょう, kankyou] (n) interest; fun; inspiration [Add to Longdo]
感激[かんげき, kangeki] (n, vs) deep emotion; impression; inspiration; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top