ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inspiration

IH2 N S P ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inspiration-, *inspiration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inspiration(n) การสูดลมหายใจ, See also: การสูด
inspiration(n) ความบันดาลใจ, See also: แรงบันดาลใจ, การกระตุ้น
inspirational(adj) เป็นการดลใจ, See also: เกี่ยวกับการดลใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inspiration(อินสพะเร'เชิน) n. การดลใจ, การเร้าใจ, การกระตุ้น, การดลบันดาล, การก่อให้เกิด, สิ่งดลใจ, ผู้ดลใจ, แรงดลใจ, แรงดลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์, ผลของการที่ถูก ดลใจ, ภาวะที่ถูกดลใจ, การหายใจเข้า, Syn. stimulus, motive
inspirational(อินสพะเร'เชินเนิล) adj. เป็นการดลใจ, เกี่ยวกับการดลใจ, Syn. inspired

English-Thai: Nontri Dictionary
inspiration(n) การหายใจเข้า, การดลใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inspiration๑. การหายใจเข้า๒. ความบันดาลใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inspirationความบันดาลใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inspirationแรงบรรดาลใจ [TU Subject Heading]
Inspirationหายใจเข้า, การหายใจเข้า [การแพทย์]
Inspiration, Deepหายใจเข้าลึก ๆ [การแพทย์]
Inspiration, Earlyการสูดหายใจเข้าระยะต้น [การแพทย์]
Inspiration, Lateการสูดหายใจเข้าระยะท้าย [การแพทย์]
Inspiration, Partialกึ่งหายใจเข้า [การแพทย์]
Inspiration, Passiveพ่นอากาศเข้าไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You guys are geniuses well, you know what Edison said genius is 1% inspiration and 99% perspiration(เพลงแด่เอว่า) (ร้องด้วยอารมณ์) Full House (1987)
I happen to know for a fact... that your skill and dedication is an inspiration to everybody.ฉันจะบอกให้รู้นะว่าทักษะ และการอุทิศให้งานของนาย เป็นแรงบัลดาลใจให้คนอื่น Junior (1994)
It gives hope and inspiration to millions.ที่ให้ความหวังพลังใจคนนับล้าน The Truman Show (1998)
You need a lot more than inspiration to play the violin.เธอต้องใช้มากกว่าแรงบันดาลใจในการเล่นไวโอลิน The Red Violin (1998)
- I had mutual inspiration in mind.-ผมกำลังคิดถึงแรงบันดาลใจของเราทั้งสอง The Red Violin (1998)
Now, you know that my inspiration for these stories... come, of course, from my personal life.ตอนนี้ คุณรู้แล้วว่า / แรงบันดาลใจของฉันสำหรับเรื่องนี้ มาจากที่ไหน แน่นอน / ต้องมาจากเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของฉัน Never Been Kissed (1999)
My young Matthew, inspiration is like a baby.หนูแมทธิวของป๊า แรงบันดาลใจ ก็เหมือนกับเด็กทารก The Dreamers (2003)
Besides, you've never had any problems finding inspiration for the Dorwell series.อีกอย่าง.. คุณไม่เคยมีปัญหา เรื่องหมดอารมณ์ เขียนนิยายเรื่องดอร์เวลอยู่แล้ว Swimming Pool (2003)
Have you found inspiration up in that room of yours?พบอะไรที่พอจะเป็นแรงบันดาลใจบ้างรึยัง? Girl with a Pearl Earring (2003)
It was Paul Hawkins book The Ecology of Commerce and I began to read The Ecology of Commerce, really desperate for inspiration and very quickly into that bookหนังสือของ พอล ฮอคินส์ ชื่อ นิเวศวิทยาของการค้า ผมเริ่มอ่าน เพราะกำลังควานหาแรงบันดาลใจอยู่พอดี The Corporation (2003)
Their inspiration their brand image is the all American family.แรงบันดาลใจและภาพพจน์ของเครื่องหมายการค้า คือครอบครัวแบบอเมริกันแท้ The Corporation (2003)
"I travelled the world for inspiration and found it in a man...ฉันเดินทางรอบโลกค้นหาแรงบันดาลใจ Around the World in 80 Days (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inspirationAfter climbing Mt Fuji I got the inspiration for a poem.
inspirationGenius is one per cent inspiration and ninety-nine per cent perspiration.
inspirationHer courage during her illness is an inspiration to us all.
inspirationSuddenly she had a brilliant inspiration.
inspirationThey had good flashes of inspiration about this plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงบันดาลใจ(n) inspiration, See also: stimulus, Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ, แรงผลักดัน
ความบันดาลใจ(n) inspiration, Syn. แรงบันดาลใจ, Example: งานศิลปะชิ้นนี้เกิดจากความบันดาลใจของศิลปิน
แรงดลใจ(n) inspiration, See also: afflatus, Syn. แรงบันดาลใจ, Example: นี่เป็นโมเดลคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งที่ได้รับแรงดลใจในการออกแบบและสร้างให้เลียนแบบเซลสมองมนุษย์
แรงบันดาลใจ(n) inspiration, See also: stimulation, Syn. แรงดลใจ, Example: รูปทรงและแบบแผนเฉพาะเจดีย์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเจดีย์ทรงระฆังแบบหนึ่งของศิลปพุกาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหายใจเข้า[kān hāijai khao] (n, exp) EN: inhalation  FR: inhalation [ f ] ; inspiration [ m ] ; aspiration [ f ]
ความบันดาล[khwām bandān] (n) EN: inspiration  FR: inspiration [ f ]
ความบันดาลทางกวี[khwām bandān thāng kawī] (n, exp) EN: poetic inspiration  FR: inspiration poétique [ f ]
แรงบันดาลใจ[raēng bandān jai] (n) EN: inspiration  FR: inspiration [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSPIRATION IH2 N S P ER0 EY1 SH AH0 N
INSPIRATIONS IH2 N S P ER0 EY1 SH AH0 N Z
INSPIRATIONAL IH2 N S P ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inspiration (n) ˌɪnspərˈɛɪʃən (i2 n s p @ r ei1 sh @ n)
inspirations (n) ˌɪnspərˈɛɪʃənz (i2 n s p @ r ei1 sh @ n z)
inspirational (j) ˌɪnspərˈɛɪʃənl (i2 n s p @ r ei1 sh @ n l)
inspirationally (a) ˌɪnspərˈɛɪʃənəliː (i2 n s p @ r ei1 sh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灵感[líng gǎn, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, / ] inspiration; insight; a burst of creativity in scientific or artistic endeavor, #5,855 [Add to Longdo]
感染力[gǎn rǎn lì, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄌㄧˋ, ] inspiration; infectious (enthusiasm), #20,486 [Add to Longdo]
感召力[gǎn zhào lì, ㄍㄢˇ ㄓㄠˋ ㄌㄧˋ, ] inspiration; the power to inspire, #43,006 [Add to Longdo]
情急智生[qíng jí zhì shēng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄓˋ ㄕㄥ, ] inspiration in a moment of desperation (成语 saw); also written 情急之下, #194,002 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eingebung { f } | Eingebungen { pl }inspiration | inspirations [Add to Longdo]
Inspiration { f }inspiration [Add to Longdo]
Inspiration { f }afflatus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
インスパイアー;インスパイア[insupaia-; insupaia] (vs) (1) to inspire; (n) (2) inspiration [Add to Longdo]
インスピレーション(P);インスピレイション[insupire-shon (P); insupireishon] (n) inspiration; (P) [Add to Longdo]
感応[かんのう;かんおう, kannou ; kan'ou] (n, vs) inspiration; divine response; sympathy; induction [Add to Longdo]
感化[かんか, kanka] (n, vs) influence; inspiration; reform; correction; (P) [Add to Longdo]
感興[かんきょう, kankyou] (n) interest; fun; inspiration [Add to Longdo]
感激[かんげき, kangeki] (n, vs) deep emotion; impression; inspiration; (P) [Add to Longdo]
吸気[きゅうき, kyuuki] (n, adj-no) inspiration [Add to Longdo]
啓発[けいはつ, keihatsu] (n, vs) enlightenment; development; edification; public awareness; illumination; education; inspiration; (P) [Add to Longdo]
元ネタ[もとネタ, moto neta] (n) inspiration (for); source (of); parody; mimicry; fake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inspiration \In`spi*ra"tion\, n. [F. inspiration, L. inspiratio.
   See {Inspire}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of inspiring or breathing in; breath; specif.
    (Physiol.), the drawing of air into the lungs,
    accomplished in mammals by elevation of the chest walls
    and flattening of the diaphragm; -- the opposite of
    expiration.
    [1913 Webster]
 
   2. The act or power of exercising an elevating or stimulating
    influence upon the intellect or emotions; the result of
    such influence which quickens or stimulates; as, the
    inspiration of occasion, of art, etc.
    [1913 Webster]
 
       Your father was ever virtuous, and holy men at their
       death have good inspirations.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Theol.) A supernatural divine influence on the prophets,
    apostles, or sacred writers, by which they were qualified
    to communicate moral or religious truth with authority; a
    supernatural influence which qualifies men to receive and
    communicate divine truth; also, the truth communicated.
    [1913 Webster]
 
       All Scripture is given by inspiration of God. --2
                          Tim. iii. 16.
    [1913 Webster]
 
       The age which we now live in is not an age of
       inspiration and impulses.       --Sharp.
    [1913 Webster]
 
   {Plenary inspiration} (Theol.), that kind of inspiration
    which excludes all defect in the utterance of the inspired
    message.
 
   {Verbal inspiration} (Theol.), that kind of inspiration which
    extends to the very words and forms of expression of the
    divine message.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inspiration
   n 1: arousal of the mind to special unusual activity or
      creativity
   2: a product of your creative thinking and work; "he had little
     respect for the inspirations of other artists"; "after years
     of work his brainchild was a tangible reality" [syn:
     {inspiration}, {brainchild}]
   3: a sudden intuition as part of solving a problem
   4: (theology) a special influence of a divinity on the minds of
     human beings; "they believe that the books of Scripture were
     written under divine guidance" [syn: {divine guidance},
     {inspiration}]
   5: arousing to a particular emotion or action [syn:
     {inspiration}, {stirring}]
   6: the act of inhaling; the drawing in of air (or other gases)
     as in breathing [syn: {inhalation}, {inspiration},
     {aspiration}, {intake}, {breathing in}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Inspiration /inspiːratsiːoːn/ 
  afflatus

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top