Search result for

catalyst

(47 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catalyst-, *catalyst*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catalyst[N] คนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง, Syn. spur, impetus, instigator
catalyst[N] ตัวเร่งปฎิกิริยา, Syn. accelerator, chemical reactor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catalyst(แคท'ทะลิสทฺ) n. ตัวเร่งปฏิกิริยา,ตัวเร่ง, Syn. katalyst

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalyst คะตะลิสต์
สารที่ไปเปลี่ยนอัตราปฏิกริยาโดยตัวเองไม่ เปลี่ยนแปลง คะตะลิสต์ อาจเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพได้ [สิ่งแวดล้อม]
catalystตัวเร่งปฏิกิริยา, สารเคมีที่เติมลงไปในปฏิกิริยาเคมีหนึ่งแล้วทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น และเมื่อปฏิกิริยาเคมีสิ้นสุด  สารนั้นก็ยังคงมีสมบัติทางเคมีและมีปริมาณคงเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Catalyst suppotsตัวนำตัวเร่งปฏิกิริยา [TU Subject Heading]
Catalyst, Negativeคะตาลิสต์ลบ [การแพทย์]
Catalystsตัวเร่งปฏิกิริยา [TU Subject Heading]
Catalystsตัวเร่ง,ตัวเร่งปฏิกิริยา,ตัวกระตุ้น,แคตตะลิสท์ [การแพทย์]
Catalysts, Inorganicตัวเร่งปฏิกิริยาอนินทรีย์ [การแพทย์]
Catalysts, Positiveตัวเร่งที่ช่วยให้สารทำปฏิกิริยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the catalyst is stomach acid.กรดในกระเพาะอาหารจะเป็นตัวเร่ง Bound (2009)
Is there, um... any particular trick to purging the catalyst bed?- หือ มี เอ่อ... เคล็ดลับพิเศษอะไร Full Measure (2010)
Thorium oxide... for a catalyst bed.ทอเรียมออกไซด์ สำหรับสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นตัวเร่งปฏิกิริยา Más (2010)
Killing the Ash is just the catalyst.ฆ่าดิแอชก็แค่กระตุ้นเฉยๆ Original Skin (2011)
It could have been the catalyst for the separation.มันอาจเป็นตัวกระตุ้น การแยกตัวของเขา Dorado Falls (2011)
The devil gene acts like a catalyst.ปีศาจจีนส์จะเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยา Tekken: Blood Vengeance (2011)
What if it's the catalyst to the losses?ถ้ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้สูญเสียล่ะ Closing Time (2012)
Yeah, the heat, coupled with the bacteria and lipids, combined to create a catalyst which hardened the plastic.ใช่,ความร้อนจับคู่กับแบคทีเรียและไขมัน การรวมกันกระตุ้นให้พลาสติกแข็งขึ้น The Bod in the Pod (2012)
Yeah, this is Catalyst. Passphrase "Indigo."อืม นั่นมันตัวกระตุ้น \ ใช้ชื่อว่า อินดิโก้ Relevance (2013)
If I run the hydrazine over an iridium catalyst... it'll separate into N2 and H2.ถ้าฉันทำงานไฮดราซีน บนตัวเร่งปฏิกิริยาอิริเดียมที่ มันจะแยกออกคือ n2 และ h2 The Martian (2015)
Adrenaline acts as a catalyst for the serum... so we're going to have to make you suffer.อะดรีนาลีนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้กับเซรุ่ม เราจึงต้องทำให้คุณทรมาน Deadpool (2016)
The catalyst for the recent dramatic events -สาเหตุของความปั่นป่วนตอนนี้ ก็คือพ่อของทรูแมน เคิร์ก The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
catalystIt would be difficult to improve the device when there is no effective catalyst.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บันดาล[N] inspirer, See also: catalyst, Syn. คนบันดาล, Example: คนบางกลุ่มมีความเชื่อว่า เทพเจ้าเป็นผู้บันดาลให้พืชพันธุ์ธัญชาติงอกงาม หรือทำให้เสียหายได้, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้เป็นไป
ตัวเร่ง[N] catalyst, Syn. ตัวกระตุ้น, Example: วิตามินบางชนิดทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในการเผาผลาญสารอาหารทำให้ระบบประสาทของเราทำงานได้ปกติ, Thai definition: ตัวกระตุ้นหรือบังคับให้เกิดความเร็วมากขึ้น
ตัวเร่ง[N] catalyst, Syn. ตัวกระตุ้น, Example: วิตามินบางชนิดทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในการเผาผลาญสารอาหารทำให้ระบบประสาทของเราทำงานได้ปกติ, Thai definition: ตัวกระตุ้นหรือบังคับให้เกิดความเร็วมากขึ้น
แรงกระตุ้น[N] stimulant, See also: catalyst, impulse, motivation, push, Example: การสอบเป็นแรงกระตุ้นให้พร้อมที่จะดูหนังสือมากกว่าปกติ
แรงกระตุ้น[N] stimulant, See also: catalyst, impulse, motivation, push, Example: การสอบเป็นแรงกระตุ้นให้พร้อมที่จะดูหนังสือมากกว่าปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวเร่ง[n.] (tūareng) EN: accelerator ; catalyst   FR: catalyseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATALYST    K AE1 T AH0 L AH0 S T
CATALYSTS    K AE1 T AH0 L AH0 S T S
CATALYSTS    K AE1 T AH0 L AH0 S S
CATALYSTS    K AE1 T AH0 L AH0 S
CATALYST'S    K AE1 T AH0 L AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catalyst    (n) (k a1 t @ l i s t)
catalysts    (n) (k a1 t @ l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschleuniger {m}; Katalysator {m} | Beschleuniger {pl}; Katalysatoren {pl}catalyst | catalysts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
光触媒[ひかりしょくばい, hikarishokubai] (n) (abbr) (See 光触媒作用) photocatalyst; photocatalysis [Add to Longdo]
触媒[しょくばい, shokubai] (n,adj-no) catalyst; (P) [Add to Longdo]
正触媒[せいしょくばい, seishokubai] (n) (See 負触媒) positive catalyst [Add to Longdo]
熱硬化剤[ねつこうかざい, netsukoukazai] (n) hardener (catalyst in hardening thermosetting materials) [Add to Longdo]
白金黒[はっきんこく, hakkinkoku] (n) platinum black (black powdered platinum, often used as a catalyst) [Add to Longdo]
負触媒[ふしょくばい, fushokubai] (n) (See 正触媒) negative catalyst [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催化剂[cuī huà jì, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] catalyst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 catalyst \catalyst\ n.
   1. (Chem.) a substance that initiates or accelerates a
    chemical reaction without itself being affected; as,
    thousands of enzymes serve in concert as calaysts to
    produce the sequence of reactions we call "life"; the
    industrial production of cheap ammonia depended on finding
    a good catalyst.
    [WordNet 1.5]
 
   2. something that serves as a precipitating occasion for an
    event; as, the invasion acted as a catalyst to unite the
    country.
 
   Note: A catalyst is never the main cause of an event, but may
      serve to hasten events for which the underlying causes
      are present prior to the appearance or occurrence of
      the catalyst.
      [WordNet 1.5 +PJC]
 
   3. something or someone that causes events to happen with
    itself being changed.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catalyst
   n 1: (chemistry) a substance that initiates or accelerates a
      chemical reaction without itself being affected [syn:
      {catalyst}, {accelerator}] [ant: {anticatalyst}]
   2: something that causes an important event to happen; "the
     invasion acted as a catalyst to unite the country"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top