ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

afflatus

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afflatus-, *afflatus*, afflatu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afflatus[N] การดลใจ, See also: การบันดาลใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afflatus(อะเฟล' ทัส) n. การดลใจ, การดลใจจากเบื้องสวรรค์ (divine communication)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงดลใจ[N] inspiration, See also: afflatus, Syn. แรงบันดาลใจ, Example: นี่เป็นโมเดลคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งที่ได้รับแรงดลใจในการออกแบบและสร้างให้เลียนแบบเซลสมองมนุษย์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
afflatus (n) ˈəflˈɛɪtəs (@1 f l ei1 t @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
霊感[れいかん, reikan] (n) (1) inspiration; afflatus; (2) ability to sense the supernatural (esp. ghosts, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Afflatus \Af*fla"tus\, n. [L., fr. afflare. See {Afflation}.]
   1. A breath or blast of wind.
    [1913 Webster]
 
   2. A divine impartation of knowledge; supernatural impulse;
    inspiration.
    [1913 Webster]
 
       A poet writing against his genius will be like a
       prophet without his afflatus.     --Spence.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 afflatus
   n 1: a strong creative impulse; divine inspiration; "divine
      afflatus"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top