ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inspired

IH2 N S P AY1 ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inspired-, *inspired*, inspir, inspire
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inspired(adj) ที่ถูกดลใจ
inspired(adj) ยอดเยี่ยม, See also: ฉลาด, หลักแหลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inspired(อินสไพ'เออร์ดฺ) adj. ดลใจ, เร้าใจ, หายใจเข้า., See also: inspiredly adv., Syn. aroused, animated

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then, passion consumed, the Professor seemed to realize his idol no longer inspired such religious fervourต่อมา, กิเลสที่บริโภค, professor seemed ที่จะเข้าใจ... ...จินตนาการของเขา .ไม่ใช่ inspired such ความอบอุ่นมากเคร่งศาสนาอีกต่อไป Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Under your inspired leadership, Illustra will reach new heights. So we--ภายใต้แผนการอันหลักแหลมของคุณ ห้างอิลลัสทราจะต้องก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุด, ดังนั้นเรา... Mannequin (1987)
The author was inspired by certain opinions of a British publisher concerning world peace.ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดเห็นบางอย่างของสำนักพิมพ์อังกฤษ เกี่ยวกับสันติภาพของโลก The Russia House (1990)
He is inspired by the new openness here.เขาเป็นแรงบันดาลใจจากการเปิดกว้างใหม่ที่นี่ The Russia House (1990)
It's inspired the work we do.มันเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับงานที่เราทำอยู่ Pi (1998)
You two have inspired me.ยังไงพวกนายก็เหมือนเป็นแรงผลักดันให้ฉันก็แล้วกันนะ Hothead (2001)
Noble visionary majestic that people can believe in and be inspired by that creates such a lift that it soars.สูงส่ง, มีวิสัยทัศน์, สง่างาม, น่าศรัทธา และเป็นแรงบันดาลใจ หนุนให้โบยบินขึ้นไปจนสูงลิบ The Corporation (2003)
You inspired us to follow our hearts, and we repay you by ruining your relationship.เจ้าเป็นแรงดลใจ ให้พวกเราเลือกทำตามที่หัวใจเรียกร้อง แต่เรากลับตอบแทนเจ้า ด้วยการทำลายมิตรภาพของเจ้ากับชาง Mulan 2: The Final War (2004)
I'm inspired to get us back on schedule.ผมจะทำให้เราเดินทางตามตารางเวลาเดิม Around the World in 80 Days (2004)
It's an inspired idea. It's groovy.ความสัมพันธ์จะกลับคืนมา เบอร์นาร์ด I Heart Huckabees (2004)
Although this film was inspired by actual events that took place in Tokyo, the details and characters portrayed in this film are entirely fictionalแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ จะได้แรงบรรดาลใจจาก เหตุการณ์และสถานที่จริงในโตเกียว แต่รายละเอียดและตัวละคร ได้ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการทั้งหมด Nobody Knows (2004)
Sixteen pages of inspired guesswork.ก็แค่ 16 หน้าของการเดาไปเรื่อยเปื่อย The Constant Gardener (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inspiredHe inspired me with confidence.
inspiredHe risked his life to carry out his duty and inspired police officers everywhere.
inspiredHe writes a daily journal, and that inspired me to try doing the same thing, but in English.
inspiredHis speech inspired all the boys.
inspiredI inspired my students to work harder.
inspiredShe inspired me with confidence.
inspiredSometimes the most inspired ideas seem to just come from out of the blue.
inspiredThe desire to fly in the sky like a bird inspired the invention of the airplane.
inspiredThe minister inspired us with a marvelous sermon.
inspiredThe officer inspired his men to be brave.
inspiredThe student, who failed in a test in English, was inspired by his friend's words.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSPIRED IH2 N S P AY1 ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inspired (v) ˈɪnspˈaɪəd (i1 n s p ai1 @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
葦手[あしで, ashide] (n) (1) painting representing reeds around water with rocks, grass or birds made using characters (Heian period); (2) characters written in a way inspired from that style [Add to Longdo]
感奮[かんぷん, kanpun] (n, vs) stirred up; inspired; moved to action [Add to Longdo]
神品[しんぴん, shinpin] (n) an inspired work [Add to Longdo]
天来[てんらい, tenrai] (n, adj-no) heavenly; divine; inspired; heaven sent [Add to Longdo]
発憤;発奮[はっぷん, happun] (n, vs) inspired; stimulated; roused [Add to Longdo]
反閇;返閉;反陪[へんばい, henbai] (n) (1) (See 禹歩・1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) dance steps inspired by this ceremony [Add to Longdo]
奮起一番[ふんきいちばん, funkiichiban] (n) bracing oneself up to action, being inspired by something; getting down to work, putting heart and soul into it; tackling (a job) with gusto [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inspire \In*spire"\, v. i. [imp. & p. p. {Inspired}; p. pr. &
   vb. n. {Inspiring}.]
   [1913 Webster]
   1. To draw in breath; to inhale air into the lungs; --
    opposed to {expire}.
    [1913 Webster]
 
   2. To breathe; to blow gently. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And when the wind amongst them did inspire,
       They wav[`e]d like a penon wide dispread. --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inspired \In*spired"\, a.
   1. Breathed in; inhaled.
    [1913 Webster]
 
   2. Moved or animated by, or as by, a supernatural influence;
    affected by divine inspiration; as, the inspired prophets;
    the inspired writers.
    [1913 Webster]
 
   3. Communicated or given as by supernatural or divine
    inspiration; having divine authority; hence, sacred, holy;
    -- opposed to {uninspired}, {profane}, or {secular}; as,
    the inspired writings, that is, the Scriptures.
    [1913 Webster]
 
   4. Moved to a higher level of thought, creativity, or
    motivation.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inspired
   adj 1: being of such surpassing excellence as to suggest
       inspiration by the gods; "her pies were simply divine";
       "the divine Shakespeare"; "an elysian meal"; "an inspired
       performance" [syn: {divine}, {elysian}, {inspired}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top