ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aggrieve

AH0 G R IY1 V   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aggrieve-, *aggrieve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggrieve[VT] ทำให้เศร้าโศก
aggrieved[ADJ] ซึ่งเสียใจ, See also: เศร้าโศก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggrieved(อะกรีฟวดฺ') adj. เสียใจ, ได้รับอันตราย, ได้รับบาดเจ็บ, ถูกรุกราน -aggrievedness n., Syn. sorrowful

English-Thai: Nontri Dictionary
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggrieved partyคู่กรณีฝ่ายที่เสียหาย [ดู party aggrieved] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aggrieveIt aggrieved her much that she could not go.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียดแทง[V] hurt, See also: aggrieve, Syn. ทิ่มแทง, Example: เธอยังจำสายตาหม่นเศร้าของยายเฒ่าได้ มันเสียดแทงจนจำต้องหลบตาและเดินจาก, Thai definition: สะเทือนความรู้สึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle   FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGRIEVE AH0 G R IY1 V
AGGRIEVED AH0 G R IY1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggrieve (v) ˈəgrˈiːv (@1 g r ii1 v)
aggrieved (v) ˈəgrˈiːvd (@1 g r ii1 v d)
aggrieves (v) ˈəgrˈiːvz (@1 g r ii1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心外千万[しんがいせんばん, shingaisenban] (n,adj-na) being totally upset (by); being completely nonplused (by); being mortified (at); feeling aggrieved (at); finding (it) highly regrettable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aggrieve \Ag*grieve"\, v. t. [imp. & p. p. {Aggrieved}; p. pr. &
   vb. n. {Aggrieving}.] [OE. agreven, OF. agrever; a (L. ad) +
   grever to burden, injure, L. gravare to weigh down, fr.
   gravis heavy. See {Grieve}, and cf. {Aggravate}.]
   To give pain or sorrow to; to afflict; hence, to oppress or
   injure in one's rights; to bear heavily upon; -- now commonly
   used in the passive TO be aggrieved.
   [1913 Webster]
 
      Aggrieved by oppression and extortion.  --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aggrieve \Ag*grieve"\, v. i.
   To grieve; to lament. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aggrieve
   v 1: infringe on the rights of
   2: cause to feel sorrow; "his behavior grieves his mother" [syn:
     {grieve}, {aggrieve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top