Search result for

historian

(41 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -historian-, *historian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
historian[N] นักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
historian[N] นักประวัติศาสตร์, See also: ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
historian(ฮิสทอ'เรียน) n. นักประวัติศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
historian(n) นักประวัติศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Historiansนักประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's been said that I am the greatest historian in history.มีคนพูดว่าฉันเป็นนักประวัติศาสตร์ ที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ The Little Prince (1974)
I like making things up. That's my job, making things up. I'm an historian.ฉันชอบกุเรื่อง นั่นเป็นงานของฉัน ฉันเป็นนักประวัติศาสตร์ The Little Prince (1974)
Maybe that's for historians to do sometime later.ประวัติศาสตร์ที่จะทำบางครั้ง ในภายหลัง 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm not a historian.ฉันไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You just got finished readin' some Marxian historian-Pete Garrison, probably-แกคงเพิ่งเรียนมาแค่ประวัติของมาร์เซี่ยน หรือไม่ก็พีท แกรริสัน Good Will Hunting (1997)
Upon the King's passing, Court Historians edited these exhaustive records for posterity, including succeeding Kings.เมื่อสิ้นรัชกาล เหล่าราชเลขาก็จะรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์เก็บไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ The King and the Clown (2005)
I do know a Grail historian, absolutely obsessed with Priory myth.ผมเจอนักประวัติศาสตร์ผู้คลั่งไคล้ ศึกษาเกรล ตำนานไพเออรี่อย่างสุดหัวใจ The Da Vinci Code (2006)
Every Greek historian and every scribe shall have their eyes put out and their tongues cut from their mouths.โลกจักไม่รู้เลย ว่าเคยมีเจ้าอยู่ แล้วโลกจะรู้ว่ามีเสรีชน ยืนเผชิญหน้าเผด็จการ 300 (2006)
Some historian claims the Spencer Landmark Hotel was used for Klan meetings in the late 1800s.นักประวัติศาสตร์บางคนบอกว่า โรงแรม สเปนเซอร์ แลนมาร์ก เป็นที่ชุมนุมในปลายศควรรษที่ 18 National Treasure: Book of Secrets (2007)
But you, veteran warriors, wouldn't be interested in such a hazardous journey as that taken by an old Greek historian.แต่เจ้า นักรบที่เจนศึก กลับไม่กล้าผจญภัยเสี่ยงตาย เหมือนนักประวัติศาตร์ชาวกรีกแก่ๆคนนึง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
And these interviews are always gonna be around for future generations of academics and political historians.ไม่มีใครเลยสามารถทำได้แบบนั้น แล้วการสัมภาษณ์แบบนี้ ก็จะปรากฎอยู่กับคนรุ่นหน้า ไม่ว่านักวิชาการและ นักประวัติศาสตร์การเมือง Frost/Nixon (2008)
I'm also a historian.ผมเป็นนักประวัติศาสตร์ Children of the Damned (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
historianAll of us have some interest in history. In a sense, we are all historians.
historianAll of us have us interest in history. In a sense, we are all historians.
historianAn expert historian.
historianGeorge 3 has been unfairly maligned by historians.
historianThe role of the historian is less to discover and catalog documents than to interpret and explain them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักประวัติศาสตร์[N] historian, Example: นักประวัติศาสตร์ยังคงถกเถียงกันเรื่องศิลาจารึกหลักที่ 1, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในวิชาประวัติศาสตร์

CMU English Pronouncing Dictionary
HISTORIAN    HH IH2 S T AO1 R IY0 AH0 N
HISTORIANS    HH IH2 S T AO1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
historian    (n) (h i1 s t oo1 r i@ n)
historians    (n) (h i1 s t oo1 r i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
历史学家[lì shǐ xué jiā, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] historian, #23,807 [Add to Longdo]
史学家[shǐ xué jiā, ㄕˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] historian, #38,861 [Add to Longdo]
范晔[Fàn Yè, ㄈㄢˋ ㄧㄝˋ, / ] historian from Song of the Southern Dynasties 南朝宋, author of History of Eastern Han 後漢書|后汉书, #64,709 [Add to Longdo]
史家[shǐ jiā, ㄕˇ ㄐㄧㄚ, ] historian [Add to Longdo]
历史家[lì shǐ jiā, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄐㄧㄚ, / ] historian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
科学史家[かがくしか, kagakushika] (n) historian of science; science historian [Add to Longdo]
[ふひと;ふびと;ふみひと, fuhito ; fubito ; fumihito] (n) (arch) court historian [Add to Longdo]
史家[しか, shika] (n) historian; (P) [Add to Longdo]
史学家[しがっか, shigakka] (n) historian [Add to Longdo]
史学者[しがくしゃ, shigakusha] (n) historian [Add to Longdo]
美術史家[びじゅつしか, bijutsushika] (n) art historian [Add to Longdo]
歴史家[れきしか, rekishika] (n) historian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Historian \His*to"ri*an\, n. [F. historien.]
   1. A writer of history; a chronicler; an annalist.
    [1913 Webster]
 
       Even the historian takes great liberties with facts.
                          --Sir J.
                          Reynolds.
    [1913 Webster]
 
   2. One versed or well informed in history.
    [1913 Webster]
 
       Great captains should be good historians. --South.
    [1913 Webster] historic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 historian
   n 1: a person who is an authority on history and who studies it
      and writes about it [syn: {historian}, {historiographer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top