ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

historian

HH IH0 S T AO1 R IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -historian-, *historian*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
historian(n) นักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
historian(n) นักประวัติศาสตร์, See also: ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
historian(ฮิสทอ'เรียน) n. นักประวัติศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
historian(n) นักประวัติศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Historiansนักประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's been said that I am the greatest historian in history.มีคนพูดว่าฉันเป็นนักประวัติศาสตร์ ที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ The Little Prince (1974)
Maybe that's for historians to do sometime later.ประวัติศาสตร์ที่จะทำบางครั้ง ในภายหลัง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Upon the King's passing, Court Historians edited these exhaustive records for posterity, including succeeding Kings.เมื่อสิ้นรัชกาล เหล่าราชเลขาก็จะรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์เก็บไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ The King and the Clown (2005)
Every Greek historian and every scribe shall have their eyes put out and their tongues cut from their mouths.โลกจักไม่รู้เลย ว่าเคยมีเจ้าอยู่ แล้วโลกจะรู้ว่ามีเสรีชน ยืนเผชิญหน้าเผด็จการ 300 (2006)
Some historian claims the Spencer Landmark Hotel was used for Klan meetings in the late 1800s.นักประวัติศาสตร์บางคนบอกว่า โรงแรม สเปนเซอร์ แลนมาร์ก เป็นที่ชุมนุมในปลายศควรรษที่ 18 National Treasure: Book of Secrets (2007)
I'm guessing that future historians will condemn us for not taking this opportunity to kill Sheldon.ชั้นเดาว่า มนุษยชนในอนาคต คงจะไม่อนุญาติเรา ให้ฆ่าเชลด้อนได้นะ The Robotic Manipulation (2010)
Who? My god, boy. She is only the most... celebrated magical historian of the last century....เธอเป็นนักประวัติศาสตร์เวทมนต์ชื่อดังที่สุด เพียงคนเดียวในช่วง 100 ปีล่ะ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
I think you'll find that most historians would argue that as a failure of leadership.ฉันคิดว่าเธอคงจะได้เจอ ว่าส่วนใหญ่ประวัติศาสตร์จะว่าด้วยเรื่อง ผู้นำที่ล้มเหลว Co-Captain (2011)
One day, a historian is going to come to you and say:สมมตินะ ถ้ามีนักประวัติศาสตร์คนนึงมาถามนายว่า The Russian Rocket Reaction (2011)
What'd the law do... for Felix fuckin' Finch? Ordinarily, I begin by asking prisoners to recall their earliest memories... to provide a context for the corpocratic historians of the future.Wеll, аѕ yоur рublіѕhеr, оbvіоuѕly nоthіng wоuld mаkе mе hарріеr. Βut ѕаdly, fоr whаtеvеr rеаѕоn, "Κnuсklе Ѕаndwісh" hаѕ yеt tо соnnесt tо іtѕ аudіеnсе. Cloud Atlas (2012)
Chief Historian of the Lima Locomotive Museum, Chief Historian of The Lima Locomotive Musuem Thanksgiving (2012)
There are some historians who believe that the widespread use of lead was a major cause in the decline and fall of the Roman Empire.มีนักประวัติศาสตร์บางคนที่เชื่อว่าเป็น ที่ใช้อย่างแพร่หลายของ ตะกั่วเป็นสาเหตุสำคัญ ในการลดลงและการล่มสลาย ของจักรวรรดิโรมัน The Clean Room (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
historianAll of us have some interest in history. In a sense, we are all historians.
historianAll of us have us interest in history. In a sense, we are all historians.
historianAn expert historian.
historianGeorge 3 has been unfairly maligned by historians.
historianThe role of the historian is less to discover and catalog documents than to interpret and explain them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักประวัติศาสตร์(n) historian, Example: นักประวัติศาสตร์ยังคงถกเถียงกันเรื่องศิลาจารึกหลักที่ 1, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญในวิชาประวัติศาสตร์

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HISTORIAN HH IH0 S T AO1 R IY0 AH0 N
HISTORIANS HH IH0 S T AO1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
historian (n) hˈɪstˈɔːrɪəʳn (h i1 s t oo1 r i@ n)
historians (n) hˈɪstˈɔːrɪəʳnz (h i1 s t oo1 r i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
历史学家[lì shǐ xué jiā, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] historian, #23,807 [Add to Longdo]
史学家[shǐ xué jiā, ㄕˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] historian, #38,861 [Add to Longdo]
范晔[Fàn Yè, ㄈㄢˋ ㄧㄝˋ, / ] historian from Song of the Southern Dynasties 南朝宋, author of History of Eastern Han 後漢書|后汉书, #64,709 [Add to Longdo]
史家[shǐ jiā, ㄕˇ ㄐㄧㄚ, ] historian [Add to Longdo]
历史家[lì shǐ jiā, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄐㄧㄚ, / ] historian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
科学史家[かがくしか, kagakushika] (n) historian of science; science historian [Add to Longdo]
[ふひと;ふびと;ふみひと, fuhito ; fubito ; fumihito] (n) (arch) court historian [Add to Longdo]
史家[しか, shika] (n) historian; (P) [Add to Longdo]
史学家[しがっか, shigakka] (n) historian [Add to Longdo]
史学者[しがくしゃ, shigakusha] (n) historian [Add to Longdo]
美術史家[びじゅつしか, bijutsushika] (n) art historian [Add to Longdo]
歴史家[れきしか, rekishika] (n) historian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Historian \His*to"ri*an\, n. [F. historien.]
   1. A writer of history; a chronicler; an annalist.
    [1913 Webster]
 
       Even the historian takes great liberties with facts.
                          --Sir J.
                          Reynolds.
    [1913 Webster]
 
   2. One versed or well informed in history.
    [1913 Webster]
 
       Great captains should be good historians. --South.
    [1913 Webster] historic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 historian
   n 1: a person who is an authority on history and who studies it
      and writes about it [syn: {historian}, {historiographer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top