ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

历史上

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -历史上-, *历史上*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
历史上[lì shǐ shàng, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄕㄤˋ, / ] historical; in history, #3,391 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is no doubt, most popular is the champion In boxing history[CN] 毫无疑问,这是最受欢迎的冠军... ...在拳击历史上 Champion (1949)
There is no doubt, most popular is the champion In the history of boxing.[CN] 毫无疑问,这是最受欢迎的冠军... ...在拳击历史上 Champion (1949)
He was an eminent economist of the historical school.[CN] 他是历史上杰出的经济学家 Late Spring (1949)
You know, it's remarkable how many great men began with their father -[CN] 你知道的 历史上的伟人都有好父亲 The Lady Vanishes (1938)
Police, who have issued a 10-state alarm described it as the biggest train robbery in American history and by the apparent speed with which it was executed, the best-planned.[CN] 警察, 已经发出了十级警报... ...称其为美国历史上最大的抢劫案... ...从行动的执行来看,也是最佳的计划. Plunder Road (1957)
Oh, Phillip, this party really deserves to go down in history.[CN] 哦 菲利普 这宴会真该记载在历史上 Rope (1948)
You know, there's history slathered over every square foot of this country of ours.[CN] 你知道在我们这个国家的历史上 每一平方米都布满了足迹 The Prowler (1951)
For they left tracks in history that will never be eroded by wind or rain...[CN] 他们在历史上留下痕迹 从未被风雨侵袭消失... How the West Was Won (1962)
But more than joy, this is a most crucial moment... in the history of our country.[CN] 但更是... 我国历史上 一个至关重要的时刻 The Ugly American (1963)
Never in the history of jurisprudence have such deeds been brought to light.[CN] 在历史上从来就没有 没有发现过这种事情 Monsieur Verdoux (1947)
Jesus would have made the best little all-American quarterback in history.[CN] 耶稣本可以造出全美历史上最棒的四分街 Elmer Gantry (1960)
Let us not forget that in TV we have the greatest instrument for mass persuasion in the history of the world.[CN] 我们别忘了,我们有电视这个 世界历史上 -说服大众的最好工具 - A Face in the Crowd (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top