ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anecdote

AE1 N IH0 K D OW2 T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anecdote-, *anecdote*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anecdote[N] เรื่องราว, Syn. story, tale, episode

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anecdote(แอน' นิโดท) n. ประวัติหรือเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ , เกร็ดประวัติ. -anecdotic, anecdotical adj. -anecdotal adj., Syn. story, tale, yarn)

English-Thai: Nontri Dictionary
anecdote(n) เกร็ด(พงศาวดาร),เรื่องเล็กๆน้อยๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anecdoteเกร็ด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anecdotesเกร็ดประวัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Any stories? No news, no little anecdotes to share with the folks?มีเรื่องรึเปล่า ข่าวเล็กๆน้อยๆ หรือยาถอนพิษก็ได้ เราให้เราฟังทีสิ The One with the Sonogram at the End (1994)
I'm here to test the mailer anecdote for your actual date tomorrow night?ฉันอยู่ที่นี่เพื่อNorman Mailer แต่คุณไปงานเลี้ยงคืนวันพรุ่งนี้อะนะ? It's a Wonderful Lie (2008)
And it's just the sort of banal anecdote that would distract a talk...แล้วมันก็เป็นแค่เรื่องราว ที่น่าเบื่อ ยังทำให้การคุยไขว้เขว Frost/Nixon (2008)
So thirty years from now you can be at some cocktail party, and tell an inspiring anecdote about your third patient ever, and how you coached him into feeling normal right before he died?เพื่อให้ 30 ปี หลังจากนี้.. คุณไปออกงานค็อกเทล.. แล้วบอกเล่าเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ.. 50/50 (2011)
They'll be great anecdotes for the Jimmy Kimmel show.จนกว่าชั้นจะสามารถทำให้ ความฝันทั้งหมดเป็นจริง นั่นจะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ดี/Nสำหรับ จิมมี่ คิมเมล โชว์ The Spanish Teacher (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anecdoteHe began his lecture with a humorous anecdote.
anecdoteHer anecdotes amuse us all.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกร็ด[n.] (kret) EN: anecdote   FR: anecdote [f]
เกร็ดประวัติศาสตร์[n. exp.] (kret prawattisāt) EN: historical anecdote   FR: anecdote historique [f]
นิทาน[n.] (nithān) EN: tale ; story ; yarn ; fable   FR: histoire [f] ; récit [m] ; fable [f] ; conte [m] ; anecdote [f]
เรื่องขำ[n. exp.] (reūang kham) FR: anecdote [f] ; histoire [f]
เรื่องราว[n.] (reūangrāo) EN: story ; tale ; matter ; account ; narrative ; yarn   FR: histoire [f] ; récit [m] ; sujet [m] ; affaire [f] ; propos [m] ; rapport [m] ; compte rendu [m] ; narration [f] ; anecdote [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANECDOTE AE1 N IH0 K D OW2 T
ANECDOTES AE1 N IH0 K D OW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anecdote (n) ˈænɪkdout (a1 n i k d ou t)
anecdotes (n) ˈænɪkdouts (a1 n i k d ou t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇闻[qí wén, ㄑㄧˊ ㄨㄣˊ, / ] anecdote, #39,561 [Add to Longdo]
轶事[yì shì, ㄧˋ ㄕˋ, / ] anecdote, #48,324 [Add to Longdo]
逸事[yì shì, ㄧˋ ㄕˋ, ] anecdote (esp. about celebrities), #76,292 [Add to Longdo]
逸闻[yì wén, ㄧˋ ㄨㄣˊ, / ] anecdote; rumor; canard, #108,951 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アネクドート[, anekudo-to] (n) anecdote [Add to Longdo]
一つ話[ひとつばなし, hitotsubanashi] (n) anecdote; common talk [Add to Longdo]
一口話[ひとくちばなし, hitokuchibanashi] (n) joke; anecdote [Add to Longdo]
逸事[いつじ, itsuji] (n) anecdote; unknown fact [Add to Longdo]
逸話[いつわ, itsuwa] (n,adj-no) anecdote; (P) [Add to Longdo]
艶笑小話[えんしょうこばなし, enshoukobanashi] (n) amorous anecdote [Add to Longdo]
外伝[がいでん, gaiden] (n) (1) (See 本伝) supplementary biography; (2) anecdote; side story; spin-off [Add to Longdo]
小話;小咄[こばなし;しょうわ(小話), kobanashi ; shouwa ( kobanashi )] (n) (1) anecdote; (2) brief (comic) story [Add to Longdo]
場繋ぎ;場つなぎ[ばつなぎ, batsunagi] (n) filling in (e.g. between speakers at a meeting, acts at a show); material used to fill in (between speeches at a meeting, etc.); anecdote [Add to Longdo]
珍談[ちんだん, chindan] (n) funny story; anecdote; gossip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anecdote \An"ec*dote\, n. [F. anecdote, fr. Gr. ? not published;
   'an priv. + ? given out, ? to give out, to publish; ? out + ?
   to give. See {Dose}, n.]
   1. pl. Unpublished narratives. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. A particular or detached incident or fact of an
    interesting nature; a biographical incident or fragment; a
    single passage of private life.
    [1913 Webster] Anecdotic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anecdote
   n 1: short account of an incident (especially a biographical
      one)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 anecdote /anɛkdɔt/ 
  anecdote

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top