ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

historic

HH IH0 S T AO1 R IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -historic-, *historic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
historic(adj) ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์, See also: ซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์, Syn. historical
historic(adj) ที่สำคัญในประวัติศาสตร์
historical(adj) เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์
historical(adj) ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
historical(adj) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์, See also: อิงประวัติศาสตร์
historical(adj) ที่แสดงการพัฒนาหรือวิวัฒนาการตามลำดับเวลา เช่น ภาษา หรือสังคม, Syn. diachronic
historical geography(n) ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ, See also: ภูมิศาสตร์ประวัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
historic(ฮิสทอ'ริค) adj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์, See also: historicism n., Syn. historical
historical(ฮิสทอ'ริเคิล) adj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์, See also: historicalness n., Syn. recorded, chronicled
ahistoric(al) (อะฮิสทอ' ริค -คัล) adj. ไม่มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ (indifferent to tradition)
prehistoric(พรีฮีสทอ'ริค) adj. ก่อนประวัติศาสตร์, ก่อนที่มีากรบันทึกเป็นประวัติศาสตร์., Syn. prehistorical

English-Thai: Nontri Dictionary
historic(adj) เกี่ยวกับประวัติศาสตร์, มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์
historical(adj) อยู่ในประวัติศาสตร์, ตามประวัติศาสตร์
prehistoric(adj) ก่อนประวัติศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
historic buildingอาคารทางประวัติศาสตร์, โบราณสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical calendarปฏิทินลำดับเหตุการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
historical demographyประชากรศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
historical geologyวิชาธรณีประวัติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
historical materialismวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
historical materialismวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์, สสารนิยมทางประวัติศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical monumentsโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical novelนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical siteแหล่งประวัติศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
historicismประวัติศาสตรนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Historic buildingsอาคารประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historic parksสวนสาธารณะประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historic preservationการสงวนรักษาทางประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historic sitesอุทยานประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historic Treesต้นไม้ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Historicalยอดยกมา [การบัญชี]
Historical atlasหนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์, Example: หนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์ (Historical Atlases) เป็นหนังสือแผนที่ที่ประกอบด้วยแผนที่และแผนภูมิทางประวัติศาสตร์ที่วาดให้เห็นภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์การเมือง โดยจะแสดงอาณาเขตในสมัยโบราณ การตั้งถิ่นฐาน เส้นทางการเดินทางที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยโบราณที่นักสำรวจในอดีตเดินทางผ่าน หนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์จะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือในพัฒนาการของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ขอบเขตและขนาดของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์และวิชาประวัติศาสตร์ (เช่นการขยายตัวของจักรวรรดิโรมัน) นอกจากนั้น หนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์ยังอาจมีการจัดเรียงตามลำดับเหตุการณ์หรือบันทึกระยะเวลาและชีวประวัติบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในเนื้อหาของประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นด้วย หนังสือแผนที่ประวัติศาสตร์บางเล่มจะแสดงประวัติศาสตร์ของโลกทั้งหมด เช่น Historical Atlas of the World ในขณะที่บางเล่มจะแสดงเฉพาะประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาหนึ่งหรือในสถานที่แห่งหนึ่ง เช่น แผนที่ประวัติศาสตร์ไทยยุคต่าง ๆ จากหนังสือ "แผนที่ภูมิศาสตร์" ของ ทองใบ แตงน้อย เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Historical costราคาทุนเดิม [การบัญชี]
Historical cost principleหลักราคาทุนเดิม [การบัญชี]
Historical fiction, Thaiนวนิยายประวัติศาสตร์ไทย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
historicle(adj) ในอดีต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our beloved Phooey and I'll-Dig-a-Ditchy are seated, thrilled by this historic event.พวกสวะ ที่รักของเรา และ ผู้ชมสุดจรรไร ตื่นเต้นกับประวัติศาสตร์นี้ The Great Dictator (1940)
I'm about to make you an historic figure.ผมจะทำให้ท่านเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ Blazing Saddles (1974)
I could recommend this building for historic preservation?คุณว่าฉันจะเสนอให้ใช้ตึกนี้ เป็นที่สงวนประวัติศาสตร์ได้หรือคะ *batteries not included (1987)
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่? Akira (1988)
Today is an historic day.วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
It's a historic opportunity. The world needs... You, Ellie.มันเป็นโอกาสที่มีคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ความต้องการของโลก Contact (1997)
With full humility and utmost gratitude I accept this great honor and I promise I will do my best to represent my nation my planet and my God on this historic journey.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง เต็มรูปแบบและความกตัญญูสูงสุด ฉันยอมรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ และฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของฉัน Contact (1997)
Today the first of two historic town hall meetings will get underway in Arcata Californiaในศาลาว่าการสองครั้ง โดยวันนี้เป็นครั้งแรก (อาร์แคตา, แคลิฟอร์เนีย, ประชากร 15, 000 คน) ในเมืองอาร์เคตา รัฐแคลิฟอร์เนียมีการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ The Corporation (2003)
The location of of hidden items of historic and intrinsic value.สถานที่ของ... ...ที่ถูกซ่อนทาง ประว้ติศาสตร์ และ คุณค่าทางจิตใจ. National Treasure (2004)
We're midway through what may be an historic day for racing.เราอยู่ตรงกลางผ่านสิ่งที่อาจจะเป็น วันประวัติศาสตร์สำหรับการแข่ง Cars (2006)
As of this time, there is no word as to whether or not the president is going to call off the signing of the historic treaty agreement between the United States and Russia scheduled for just under an hour.ขณะนี้ยังไม่มีวี่แววว่าปธน.จะยกเลิก การลงนามครั้งประวัติศาสตร์หรือไม่ ซึ่งตามกำหนดการจะเกิดขึ้นในอีกไม่ถึงชั่วโมง ซึ่งตามกำหนดการจะเกิดขึ้นในอีกไม่ถึงชั่วโมง Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
As you know, terrorists have already taken innocent life in an attempt to stop this historic treaty from being signed.อย่างที่รู้ ผกก.ได้คร่าชีวิตคนบริสุทธิ์ไป เพื่อพยายามหยุดยั้งการลงนามครั้งประวัติศาสตร์นี้ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
historicA Large number of people visit the historic site.
historicAnd as with so many aspects of British life, there's a good historical reason for it.
historicA record number of shares changed hands in busy trading as prices soared to a historic high.
historicFork-users have historically been in the minority.
historicHe has a great storehouse of knowledge about historical details but I seriously doubt that's of any use in life.
historicHe looked into historical documents to solve the mystery.
historicHe set out on his historic voyage.
historicHe will be reading a historical novel.
historicI afterward sold them to enable me to buy R. Burton's Historical Collections.
historicIt is the border-line cases that are always in danger: the dignified buildings of the past which may possess no real artistic or historic value, but which people have become sentimentally attached to and have grown to love.
historicI was extremely disappointed to see our national soccer team suffer a historic loss.
historicNative American Indians have a fair historical right to claim they got a raw deal from the government.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่โบราณ(n) historic site, See also: historic spot, ancient or historical remains, archaeological site, Syn. โบราณสถาน
ภูมิศาสตร์ประวัติ(n) historical geography, Syn. ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ, Thai Definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ของดินแดนใดดินแดนหนึ่ง ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน
เกร็ดพงศาวดาร(n) historical anecdote, See also: historical frills, anecdote, unofficial histories and records, Example: บัดนี้ข้าพเจ้ารู้ตัวแล้วว่าข้าพเจ้าชอบเขียนเกร็ดพงศาวดารมากที่สุด เรื่องแรกคือเรื่องพระราชินีนาถวิกตอเรีย, Count Unit: เล่ม, ชิ้น, Thai Definition: พงศาวดารส่วนย่อย
พงศาวดาร(n) annals, See also: historical record, chronicle, history, Syn. ประวัติศาสตร์, เหตุการณ์ในอดีต, เรื่องเก่าแก่, ตำนาน, Example: เรื่องราวของพระนางสุพรรณกัลยาปรากฏในพงศาวดารของพม่าหลายฉบับ, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น
อิงประวัติศาสตร์(adj) historical, See also: based on history, Example: ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นักเขียนได้ผลิตนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ที่มุ่งปลุกเร้าจิตใจให้รักชาติบ้านเมือง
ประชุมพงศาวดาร(n) annals, See also: historical annals, chronicle, historical record, Example: เขารวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากประชุมพงศาวดาร, Thai Definition: เอกสารรวบรวมเรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณสถาน[bōrānnasathān] (n) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site  FR: ruine [ f ] ; site historique [ m ]
อิงประวัติศาสตร์[ing prawattisāt] (v, exp) EN: historical ; based on history
การบิดเบือนประวัติศาสตร์[kān bitbeūoen prawattisāt] (n, exp) EN: historical distortion  FR: distorsion de l'histoire [ f ]
ก่อนประวัติศาสตร์[køn prawattisāt] (adj) EN: prehistoric  FR: préhistorique
เกร็ดประวัติศาสตร์[kret prawattisāt] (n, exp) EN: historical anecdote  FR: anecdote historique [ f ]
มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์[manut køn prawattisāt] (n, exp) EN: prehistoric man  FR: homme préhistorique [ m ]
นิยายอิงประวัติศาสตร์[niyāi ing prawattisāt] (n, exp) EN: story based on history ; historical novel  FR: roman historique [ m ]
ภาษาศาสตร์ภาคประวัติ[phāsāsāt phāk prawat] (n, exp) EN: historical linguistics
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[phiphitthaphan prawattisāt] (n, exp) EN: history museum ; historical museum  FR: musée d'histoire [ m ]
พงศาวดาร[phongsāwadān] (n) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history  FR: histoire [ f ] ; annales [ fpl ] ; chronique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HISTORIC HH IH0 S T AO1 R IH0 K
HISTORICAL HH IH0 S T AO1 R IH0 K AH0 L
HISTORICALLY HH IH0 S T AO1 R IH0 K AH0 L IY0
HISTORICALLY HH IH0 S T AO1 R IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
historic (j) hˈɪstˈɒrɪk (h i1 s t o1 r i k)
historical (j) hˈɪstˈɒrɪkl (h i1 s t o1 r i k l)
historically (a) hˈɪstˈɒrɪkliː (h i1 s t o1 r i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
历史上[lì shǐ shàng, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄕㄤˋ, / ] historical; in history, #3,391 [Add to Longdo]
历史性[lì shǐ xìng, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] historic, #9,482 [Add to Longdo]
史料[shǐ liào, ㄕˇ ㄌㄧㄠˋ, ] historical material or data, #13,671 [Add to Longdo]
史实[shǐ shí, ㄕˇ ㄕˊ, / ] historical fact, #22,514 [Add to Longdo]
名胜古迹[míng shèng gǔ jì, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥˋ ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, / ] historical sites and scenic spots, #34,062 [Add to Longdo]
列传[liè zhuàn, ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] historical biography, #37,165 [Add to Longdo]
历史剧[lì shǐ jù, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄐㄩˋ, / ] historical drama, #41,240 [Add to Longdo]
盛京[Shèng jīng, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ, ] historical name of Shenyang 瀋陽|沈阳 in modern Liaoning province, #56,991 [Add to Longdo]
碑志[bēi zhì, ㄅㄟ ㄓˋ, / ] historical record inscribed on tablet, #171,597 [Add to Longdo]
故迹[gù jì, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] historical ruins, #239,653 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーベルタイガー[sa-berutaiga-] (n) (abbr) sabre-toothed tiger (prehistoric feline, Smilodon californicus) (wasei [Add to Longdo]
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain) [Add to Longdo]
暗穴;闇穴[あんけつ, anketsu] (n) (1) dark hole; (2) idiot; fool; (3) (abbr) (See 闇穴道) historical road [Add to Longdo]
移築[いちく, ichiku] (n, vs) dismantling an historic building and reconstructing it elsewhere [Add to Longdo]
遺跡(P);遺蹟[いせき, iseki] (n) historic ruins (remains, relics); (P) [Add to Longdo]
遺址[いし, ishi] (n) (historic) ruins [Add to Longdo]
詠史[えいし, eishi] (n) historical poem or epic [Add to Longdo]
縁切り寺[えんきりでら, enkiridera] (n) (historic) a temple in which women seeking release from marriage could take refuge [Add to Longdo]
家塾[かじゅく, kajuku] (n) (historical) government-backed school operated by a scholar out of his home [Add to Longdo]
家禄[かろく, karoku] (n) (historical) hereditary stipend [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
履歴データ[りれきデータ, rireki de-ta] historical data [Add to Longdo]
履歴情報[れきしじょうほう, rekishijouhou] historical information [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 historic \his*tor"ic\ (h[i^]s*t[o^]r"[i^]k), historical
 \his*tor"ic*al\ (h[i^]s*t[o^]r"[i^]*kal), a. [L. historicus, Gr.
   "istoriko`s: cf. F. historique. See {History}.]
   Of or pertaining to history, or the record of past events;
   as, an historical poem; the historic page. --
   {His*tor"ic*al*ness}, n. -- {His*to*ric"i*ty}, n.
   [1913 Webster]
 
      There warriors frowning in historic brass. --Pope.
   [1913 Webster]
 
   2. having once lived, existed, or taken place in the real
    world; -- contrasted with {legendary}; as, the historical
    Jesus; doubt that a historical Camelot every existed;
    actual historical events.
    [WordNet 1.5]
 
   3. Belonging to the past; as, historical (or historic) times;
    a historical character.
    [WordNet 1.5]
 
   4. Within the period of time recorded in written documents;
    as, within historic times. Opposite of {prehistoric}.
 
   Syn: diachronic.
     [WordNet 1.5]
 
   5. (Linguistics) Same as {diachronic}. {synchronic}
    [WordNet 1.5]
 
   {Historical painting}, that branch of painting which
    represents the events of history.
 
   {Historical sense}, that meaning of a passage which is
    deduced from the circumstances of time, place, etc., under
    which it was written.
 
   {The historic sense}, the capacity to conceive and represent
    the unity and significance of a past era or age.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 historic
   adj 1: belonging to the past; of what is important or famous in
       the past; "historic victories"; "historical (or historic)
       times"; "a historical character" [syn: {historic},
       {historical}]
   2: important in history; "the historic first voyage to outer
     space"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top