Search result for

hold up

(43 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hold up-, *hold up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hold up[PHRV] ยกขึ้น, See also: ยก, พยุง, Syn. be up, keep up, remain up, stay up, stop up

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See if they hold up.มาดูกันว่ามันจริงไม๊ Chuck in Real Life (2008)
Rhino, hold up!เรโน, รอก่อน! Bolt (2008)
Hold up!รอเดี๋ยวสิ! Bolt (2008)
I'm gonna hold up my hand ...and I want you to tell me, how many fingers I have at, ok?ฉันจะยกมือขึ้น แล้วลองบอกฉันว่าฉันยกกี่นิ้ว โอเคนะ The Eye (2008)
Hold up the douchebag! Hold up the douchebag, sir.โชว์ถ้วยรางวัลถุงล้างช่องคลอดหน่อยครับ Superhero Movie (2008)
Hold up!หยุดก่อน ! Outlander (2008)
How will it hold up against dogs?แล้วมันป้องกันหมาได้แค่ไหน The Dark Knight (2008)
Hold up a second.ขอเวลาเดี๋ยวนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Hold up.- เดี๋ยวนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Wait. Wait. Hold up.เดี๋ยวก่อนๆ อย่าเพิ่งไป Pilot (2008)
Hold up. If it's about me, then can I have my ball back? Please?เดี่ยวก่อน ถ้ามันเกี่ยวกับผม ขอบอลผมคืนได้มั้ย? High School Musical 3: Senior Year (2008)
Hold up, Miss D.เดี๋ยวครับ มิสดี High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hold upHold up your hands!
hold upHold up your head, and look at me.
hold upI can't hold up my head before him.
hold up"Mmmmn ... maybe I'll have a hair of the dog." "Whoa, hold up a mo! Here, I cooked roast fish for this morning. You ought to be able to eat this OK."
hold upYou must hold up your hands.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถกผ้า[V] roll up (clothing), See also: hold up, Example: ในแถบนี้น้ำท่วมเสียจนชาวบ้านต้องถกผ้าเดินลุยน้ำ, Thai definition: ดึงผ้านุ่งให้สูงพ้นเข่า
ดักรอ[V] hold up and wait for, Example: ชายหนุ่มมาดักรอหญิงสาวก่อนที่จะเข้าบ้าน เพียงเพราะอยากจะเห็นหน้าเท่านั้น
ถก[V] roll up, See also: hold up, pull up, Example: เขาถกกางเกงของเขาขึ้นมาแล้วจึงถกแขนเสื้อขึ้น, Thai definition: ดึงรั้งให้สูงขึ้นอย่างถกผ้านุ่ง ถกแขนเสื้อ, ดึงให้หลุดออกมา
โจง[V] hold up, See also: pull up, Syn. โยงขึ้น, รั้งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up   FR: lever ; relever ; tenir haut
จี้[v.] (jī) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up   FR: voler ; dérober ; dévaliser ; piller
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain   FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
หน่วง[v.] (nūang) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down   FR: retenir ; arrêter ; empêcher
หนุน[v.] (nun) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster   FR: supporter ; soutenir
ยกขึ้น[v.] (yokkheun) EN: elevate ; raise ; hoist ; heave ; levitate ; lift ; pick up ; hold up ; uplift   FR: soulever ; enlever
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up   FR: dérober ; cambrioler

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage, #3,997 [Add to Longdo]
竖起[shù qi, ㄕㄨˋ ㄑㄧ˙, / ] hold up (high); raise up, #15,425 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホールドアップ[, ho-rudoappu] (int) (1) Hold up!; Hands up!; (vs) (2) to hold up [Add to Longdo]
下げ渋る[さげしぶる, sageshiburu] (v5r) to hold up; to be steady [Add to Longdo]
差し上げる(P);差上げる(io)[さしあげる, sashiageru] (aux-v,v1,vt) (1) (hum) to give; to offer; (v1,vt) (2) (hum) to lift up; to hold up; to raise; (P) [Add to Longdo]
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P) [Add to Longdo]
支える[ささえる, sasaeru] (v1,vt) (1) to support; to prop; to sustain; to underlay; to hold up; (2) to hold at bay; to stem; to check; (P) [Add to Longdo]
槍玉に挙げる;槍玉にあげる;槍玉に上げる(iK)[やりだまにあげる, yaridamaniageru] (exp,v1,vt) to make an example of; to make a victim of; to hold up somebody (something) to ridicule; to single out someone for criticism [Add to Longdo]
透かす[すかす, sukasu] (v5s,vt) (1) to look through; (2) to hold up to the light; (3) to make an opening; to leave space; to space (lines); to prune (trees); (4) to fart without making a sound [Add to Longdo]
抱き上げる[だきあげる, dakiageru] (v1,vt) to hold up in one's arms [Add to Longdo]
翳す[かざす, kazasu] (v5s,vt) (1) to hold up over one's head; to hold aloft; (2) to hold one's hands out (e.g. towards a fire); (3) to shade one's eyes, face, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hold \Hold\, v. i.
   In general, to keep one's self in a given position or
   condition; to remain fixed. Hence:
   [1913 Webster]
 
   1. Not to move; to halt; to stop; -- mostly in the
    imperative.
    [1913 Webster]
 
       And damned be him that first cries, "Hold, enough!"
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Not to give way; not to part or become separated; to
    remain unbroken or unsubdued.
    [1913 Webster]
 
       Our force by land hath nobly held.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Not to fail or be found wanting; to continue; to last; to
    endure a test or trial; to abide; to persist.
    [1913 Webster]
 
       While our obedience holds.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The rule holds in land as all other commodities.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. Not to fall away, desert, or prove recreant; to remain
    attached; to cleave; -- often with with, to, or for.
    [1913 Webster]
 
       He will hold to the one and despise the other.
                          --Matt. vi. 24
    [1913 Webster]
 
   5. To restrain one's self; to refrain.
    [1913 Webster]
 
       His dauntless heart would fain have held
       From weeping, but his eyes rebelled. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To derive right or title; -- generally with of.
    [1913 Webster]
 
       My crown is absolute, and holds of none. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       His imagination holds immediately from nature.
                          --Hazlitt.
    [1913 Webster]
 
   {Hold on!} {Hold up!} wait; stop; forbear. [Collog] -- {To
   hold forth}, to speak in public; to harangue; to preach.
    --L'Estrange.
 
   {To hold in}, to restrain one's self; as, he wanted to laugh
    and could hardly hold in.
 
   {To hold off}, to keep at a distance.
 
   {To hold on}, to keep fast hold; to continue; to go on. "The
    trade held on for many years," --Swift.
 
   {To hold out}, to last; to endure; to continue; to maintain
    one's self; not to yield or give way.
 
   {To hold over}, to remain in office, possession, etc., beyond
    a certain date.
 
   {To hold to} or {To hold with}, to take sides with, as a
    person or opinion.
 
   {To hold together}, to be joined; not to separate; to remain
    in union. --Dryden. --Locke.
 
   {To hold up}.
    (a) To support one's self; to remain unbent or unbroken;
      as, to hold up under misfortunes.
    (b) To cease raining; to cease to stop; as, it holds up.
      --Hudibras.
    (c) To keep up; not to fall behind; not to lose ground.
      --Collier.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hold up \Hold up\ (h[=o]ld [u^]p"), v. t.
   1. To rob, usually at gunpoint or knifepoint.
    [PJC]
 
   2. To delay; as, bad weather held up the satellite launch for
    two days.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hold up
   v 1: be the physical support of; carry the weight of; "The beam
      holds up the roof"; "He supported me with one hand while I
      balanced on the beam"; "What's holding that mirror?" [syn:
      {hold}, {support}, {sustain}, {hold up}]
   2: hold up something as an example; hold up one's achievements
     for admiration
   3: cause to be slowed down or delayed; "Traffic was delayed by
     the bad weather"; "she delayed the work that she didn't want
     to perform" [syn: {delay}, {detain}, {hold up}] [ant:
     {hurry}, {rush}]
   4: rob at gunpoint or by means of some other threat [syn: {hold
     up}, {stick up}]
   5: continue to live through hardship or adversity; "We went
     without water and food for 3 days"; "These superstitions
     survive in the backwaters of America"; "The race car driver
     lived through several very serious accidents"; "how long can
     a person last without food and water?" [syn: {survive},
     {last}, {live}, {live on}, {go}, {endure}, {hold up}, {hold
     out}]
   6: resist or confront with resistance; "The politician defied
     public opinion"; "The new material withstands even the
     greatest wear and tear"; "The bridge held" [syn: {defy},
     {withstand}, {hold}, {hold up}]
   7: resist or withstand wear, criticism, etc.; "Her shoes won't
     hold up"; "This theory won't hold water" [syn: {stand up},
     {hold up}, {hold water}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top