Search result for

ภาคภูมิ

(28 entries)
(0.0385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาคภูมิ-, *ภาคภูมิ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาคภูมิ[V] be proud of, See also: have a sense of pride in, have self-esteem, Syn. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ, Example: คนไทยควรภาคภูมิด้วยรัก หวงแหน และช่วยกันธำรงคุณค่าภาษาไทยตามแนวทางที่พึงจะกระทำ
ภาคภูมิ[ADJ] proud of, Syn. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ, Example: คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นั้นจะต้องมีสง่า มีท่าทางภาคภูมิสมกับตำแหน่ง
ภาคภูมิ[ADV] proudly, Syn. สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ, Example: หลายต่อหลายประเทศได้กล่าวอ้างอย่างภาคภูมิว่าตนเองสามารถจัดระบบการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาคภูมิใจ[ADV] proudly, Syn. ภูมิใจ, ชื่นชม, Ant. ละอาย, อาย, Example: บรรพบุรุษของไทยสามารถต่อสู้และปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจในอดีตกาล
ภาคภูมิใจ[V] take pride in, See also: be proud of, have a sense of pride, Syn. ภูมิใจ, ชื่นชม, Ant. ละอาย, อาย, Example: ชาวจีนต่างภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีมายาวนานถึง 5,000 ปี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาคภูมิ(พากพูม) ว. มีสง่า, ผึ่งผาย, เช่น เขาแต่งตัวภาคภูมิ ท่าทางเขาภาคภูมิ.
ภาคภูมิใจก. กระหยิ่มใจ, รู้สึกว่ามีเกียรติยศ, เช่น เขาภาคภูมิใจในความสำเร็จ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Keeping your pride and getting nothing or taking a riskเก็บความภาคภูมิใจ และเหมือนไม่ได้รับอะไร หรือ จะเสี่ยง Pret-a-Poor-J (2008)
- I only wish to serve with honour.ผมต้องการแค่ได้รับใช้ด้วยความภาคภูมิ Lancelot (2008)
You can thank her, and tell her I shall wear it with pride,ฝากขอบคุณนาง และบอกนางว่าข้าจะสวมมันไว้ด้วยความภาคภูมิ Excalibur (2008)
You can't let yourselves grow a heart with no pride.พวกคุณไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปได้หรอก ถ้ายังไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง Beethoven Virus (2008)
If it's such a proud thing to do, then why do it in secrecy?ถ้าทำในสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ แล้วทำไมต้องปิดเป็นความลับด้วย? Beethoven Virus (2008)
- A proud day for you.- วันแห่งความภาคภูมิใจของท่าน The Other Boleyn Girl (2008)
And I could give myself to you fully give you everything you desire.และหม่อมชั้นก็สามารถจะมอบตัวให้ฝ่าบาทได้เต็มภาคภูมิ... .... ให้ฝ่าบาททุกสิ่งที่ฝ่าบาทปรารถนา The Other Boleyn Girl (2008)
I guess your dad would have been real proud, huh?ผมคิดว่าพ่อของคุณจะได้รับความภาคภูมิใจที่แท้จริงฮะ? Revolutionary Road (2008)
- Wear it proudly.- จงใส่มันอย่างภาคภูมิใจล่ะ City of Ember (2008)
But to hear that song in the voices of people from all over our planet made me proud to be South African.แต่พอมาได้ยินเสียงเพลง.. ที่ร้องด้วยเสียงของผู้คนทั่วโลก มันทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจ ที่เป็นชาวแอฟริกาใต้ Invictus (2009)
As americans, we should stand together proud of what we have achieved.ในฐานะประชาชนชาวอเมริกัน เราควรที่จะภาคภูมิใจ ในชัยชนะ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Well, they're prideful people.เอ่อ พวกเขาภาคภูมิใจในตนเองสูง Peekaboo (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาคภูมิ[v.] (phākphūm) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity   FR: être fier de ; s'enorgueillir
ภาคภูมิ[adj.] (phākphūm) EN: proud of ; dignified   FR: solennel ; pompeux
ภาคภูมิใจ[v.] (phākphūmjai) EN: take pride in; be proud of ; have a sense of pride   FR: être fier de ; s'enorgueillir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stand tall[SL] ภาคภูมิใจ
walk tall[SL] ภาคภูมิใจในความสำเร็จ, See also: ภูมิใจในตัวเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elitism(อีลิท'ทิสซึม) n. วิธีการปกครองของบุคคลชั้นหัวกะทิ,ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นคนชั้นยอด, See also: elitist n. ดูelitism, Syn. elitism.
magnificence(แมกนิฟ'ฟิเซินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความโอ่อ่า,ความงดงาม,ความสง่า,ความภาคภูมิ,ความผึ่งผาย (splendour,grandeur)
magnificent(แมกนิฟ'ฟิเซินทฺ) adj. โอ่อ่า,งดงาม,สง่า,ดีเลิศ,ภาคภูมิ,ผึ่งผาย,สูงส่ง, See also: magnificentness n., Syn. grand,
preen(พรีน) vt. (นก) ใช้ขนด้วยปาก,เสยขนด้วยปาก,แต่งตัว (ตัวเอง) สวยงาม. vi. แต่งตัว,ภาคภูมิใจ (ตัวเอง), See also: preener n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top