ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วิวัฒนาการ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิวัฒนาการ-, *วิวัฒนาการ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิวัฒนาการ(n) evolution, Example: พระราชวังสนามจันทร์เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อันแสดงถึงวิวัฒนาการการปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม, Thai Definition: กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายไปสู่ภาวะที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิวัฒนาการ(วิวัดทะนากาน) น. กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายไปสู่ภาวะที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น เช่น วิวัฒนาการแห่งมนุษยชาติ วิวัฒนาการแห่งศิลปวัฒนธรรม.
วิวัฒนาการดู วิวัฒน-, วิวัฒน์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evolutionวิวัฒนาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evolutionวิวัฒนาการ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phylogenyวิวัฒนาการชาติพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
divergent evolutionวิวัฒนาการเบนออก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
convergent evolutionวิวัฒนาการเบนเข้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parallel evolutionวิวัฒนาการแนวขนาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evolution (Biology)วิวัฒนาการ (ชีววิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evolutionวิวัฒนาการ [TU Subject Heading]
Evolution (Biology)วิวัฒนาการ (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Human evolutionวิวัฒนาการของมนุษย์ [TU Subject Heading]
Social evolutionวิวัฒนาการของสังคม [TU Subject Heading]
Evolutionวิวัฒนาการ [การแพทย์]
technology evolutionวิวัฒนาการของเทคโนโลยี, พัฒนาการของสิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ ซึ่งมีเหตุผลและปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลักษณะทางกายภาพ วัสดุ หน้าที่ใช้สอย การใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพอย่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's really a miracle of evolution.มันเป็นวิวัฒนาการที่ยอดเยื่ยม Jaws (1975)
He wondered if their power was the form the next stage of human evolution was taking, and perhaps that we'll all be able to control it some day.เขาเคยประหลาดกับพลังที่มาจาก วิวัฒนาการขั้นต่อไปของมนุษย์ และ บางทีเราอาจจะควบคุมมันได้ในวันใดวันหนึ่ง Akira (1988)
Virtual reality holds a key to the evolution of the mind... and that's my focus.ระบบโลกเสมือนนั่น กุมกุญแจแห่งวิวัฒนาการเอาไว้ นั่นคือเป้าหมายของฉัน The Lawnmower Man (1992)
I'm going back to VSI... to complete the final stage of my evolution.ผมจะกลับไปที่ วีเอสไอ เพื่อก้าวสู่ขั้นตอนสุดท้ายของวิวัฒนาการ The Lawnmower Man (1992)
How did you evolve?คุณไม่ได้มีวิวัฒนาการ? Contact (1997)
I was just hoping you might give me some insight into the evolution... of the market economy in the southern colonies.วิวัฒนาการของตลาดเศรษฐกิจใน อาณานิคมใต้ Good Will Hunting (1997)
Yeah, you crossed over...เธอได้วิวัฒนาการ.. Never Been Kissed (1999)
You see, from an evolutionary point of view Jason looks for an attractive young woman because he wants healthy kids.มันง่ายสุดๆเลยนะ เชลลี่ ฟังนะ จากทฤษฎีวิวัฒนาการ ทำให้... Valentine (2001)
He said he was on the verge of an evolutionary breakthrough.เขาบอกว่าใกล้จะค้นพบวิวัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่. Ice Age (2002)
Some breakthrough.นั่นคงเป็นวิวัฒนาการ. Ice Age (2002)
Two distinct species that have evolved.2 เผ่าพันธ์ที่มีวิวัฒนาการ The Time Machine (2002)
Who are you... to question 800, 000 years... of evolution?เจ้าเป็นใคร... ถึงมาตั้งคำถาม 8 แสนปี แห่งวิวัฒนาการ The Time Machine (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิวัฒนาการ[wiwatthanākān] (n) EN: evolution ; development  FR: évolution [ f ] ; progrès [ m ]
วิวัฒนาการ[wiwatthanākān] (v) EN: develop ; evolve  FR: évoluer ; se développer

English-Thai: Longdo Dictionary
anthropogenic(adj) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการกำเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษย์, ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เช่น The anthropogenic contribution to greenhouse gas has been established as an infinitesimally small amount., See also: anthropogenetic

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evolve from(phrv) ค่อยๆ พัฒนาจาก, See also: วิวัฒนาการมาจาก, Syn. evolve out of
evolve out of(phrv) ค่อยๆ พัฒนาจาก, See also: วิวัฒนาการมาจาก, Syn. evolve from
evolution(n) วิวัฒนาการ, Syn. development

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
development(ดิเวล'เลิพเมินทฺ) n. ความก้าวหน้า, การพัฒนา, พัฒนาการ, วิวัฒนาการ, ภาวะที่ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้น, Syn. growth, evolution
emergence(อิเมอ'เจินซฺ) n. การโผล่ออกมา, การปรากฎออกมา, การวิวัฒนาการ
evolution(เอฟวะลิว'เชิน) n. วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, การหมุนเวียน., See also: evolutionary adj. ดูevolution
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
transmute(แทรนซฺ'มิวทฺ) vt., vi. เปลี่ยนรูป, เปลี่ยนรูปแบบ, เปลี่ยนสภาพ, เปลี่ยนภาวะ, วิวัฒนาการเป็นอีกชนิดหนึ่ง (species) หนึ่ง, See also: transmutability n. transmutable adj. transmuter n. transmutation n. transmutative adj. คำที่มีความหมายเหมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
development(n) การพัฒนา, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, วิวัฒนาการ, การล้างฟิล์ม
emergence(n) การออกไป, การปรากฏออกมา, การโผล่ออกมา, วิวัฒนาการ
evolution(n) วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การพัฒนา, พัฒนาการ
evolutionary(adj) ที่มีวิวัฒนาการ, ซึ่งค่อยเป็นค่อยไป, ซึ่งค่อยๆเจริญขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
evole(n, vi, vt, modal, ver) วิวัฒนาการ

German-Thai: Longdo Dictionary
entwickeln(vt) |entwickelte, hat entwickelt| พัฒนา, วิวัฒนาการ เช่น Hast du das Gerät entwickelt? เธอพัฒนาอุปกรณ์ชี้นนี้หรือ
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top