ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

開発

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -開発-, *開発*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
開発[かいはつ, kaihatsu] (n) พัฒนา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
開発途上国[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] (n) ประเทศกำลังพัฒนา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
開発[かいはつ, kaihatsu] TH: พัฒนาให้เจริญ  EN: development

Japanese-English: EDICT Dictionary
開発[かいはつ(P);かいほつ(ok), kaihatsu (P); kaihotsu (ok)] (n, adj-no, vs) development; exploitation; (P) #357 [Add to Longdo]
開発[かいはつもと, kaihatsumoto] (n) { comp } (See 発売元) developer; (software) development agency; (P) #15,991 [Add to Longdo]
開発キット[かいはつキット, kaihatsu kitto] (n) { comp } development kit [Add to Longdo]
開発グループ[かいはつグループ, kaihatsu guru-pu] (n) { comp } development group [Add to Longdo]
開発コード名[かいはつコードめい, kaihatsu ko-do mei] (n) { comp } codename [Add to Longdo]
開発コスト[かいはつコスト, kaihatsu kosuto] (n) { comp } development cost [Add to Longdo]
開発ツール[かいはつツール, kaihatsu tsu-ru] (n) { comp } development tool [Add to Longdo]
開発プロセス[かいはつプロセス, kaihatsu purosesu] (n) { comp } development process [Add to Longdo]
開発環境[かいはつかんきょう, kaihatsukankyou] (n) { comp } development environment [Add to Longdo]
開発基本線[かいはつきほんせん, kaihatsukihonsen] (n) { comp } developmental baseline [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They're some developers who aim to make a fast buck!あぶく銭を稼ごうとする開発業者たちよ。
Localities imposed bans on development.いくつかの地方自治体では開発を禁止した。
Our new product development efforts must be done from the end user's viewpoint.エンドユーザーの視野にたった商品開発が必須。
The three organizations are the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, and the General Agreement on Tariffs and Trade.この三つの機関とは国際通貨基金、国際復興開発銀行、関税・貿易一般協定である。
The company develops new products every other month.その会社は1か月おきに新製品を開発している。
The success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.その実現もユーザーニーズを考えたアプリケーションの開発と行政による規制緩和が大きなポイントとなると考えられる。
It seems the rural area will be developed on a large scale.その地方は大規模に開発されるだろう。
Our country must develops its natural resources.我が国は自国の天然資源を開発しなければならない。
We are exploring new sources, such as solar and atomic energy.我々は太陽エネルギーや原子エネルギーのような新しい資源を開発しつつある。
Please advise us, if possible, of the company which has developed graphic handling software.画像処理のソフトウエアを開発した会社をご存知でしたら教えてください。
Improved medical technology has been one of the spin-offs of the space program.改良された医療技術は、宇宙開発計画の副産物として派生したものの一つである。
We want to explore an underwater oil field.海底油田の開発をしたい。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are plus-skilful new developments. Let me give you my address.[JP] 上達のための開発がある 私の住所を教えよう 1984 (1984)
Trixie. Section: Research and Development.[JP] 研究開発部門 The Crazies (1973)
Now that you mention it, here's something we developed only yesterday.[JP] そういえば、これは昨日開発したばかりだ The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
Still working on it.[JP] まだ開発中です He Walked by Night (1948)
We don't have time to work it out.[JP] 開発の時間が足りないんだ Tucker: The Man and His Dream (1988)
Research and Development.[JP] 研究開発のことだ Sorcerer (1977)
I'd like to see you devote yourself entirely to experimental electronics.[JP] 実験的な電子機器の開発に 専念すべきだよ He Walked by Night (1948)
They invented some kind of new weapon.. one of the most famous professors of the university..[JP] 新しい武器か 何かそのようなものを ポーキョーで開発したようなんです ある有名な大学教授によると... Cat City (1986)
A great triumph for this determined American driver and Izo Yamura of Japan whose cars have challenged and conquered the might of Formula 1 teams in spite of all the years of experience and development behind them.[JP] この偉大なる栄光は、 果敢なアメリカ人ドライバーと... 日本のヤムラ・イゾウによって 成し遂げられました F1チームの中では、経験や開発力が 後発であったにも関わらず Grand Prix (1966)
In 1936, Mr. Tucker saw the war clouds looming on the horizon and began working on a high-speed combat car.[JP] 1936年タッカー氏は 戦雲急な情勢をキャッチし 高速装甲車の開発を始めました Tucker: The Man and His Dream (1988)
A well-run corporation doesn't waste money to research innovations, unless, of course, keeping up with the competition demands it.[JP] 健全な会社は ムダな開発費を使いません 強力なライバルでも あれば別ですが Tucker: The Man and His Dream (1988)
I'm one of the developers of the goddamn thing![JP] この開発に関わっていたんだ The Crazies (1973)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
開発キット[かいはつキット, kaihatsu kitto] development kit [Add to Longdo]
開発グループ[かいはつグループ, kaihatsu guru-pu] development group [Add to Longdo]
開発コスト[かいはつコスト, kaihatsu kosuto] development cost [Add to Longdo]
開発ツール[かいはつツール, kaihatsu tsu-ru] development tool [Add to Longdo]
開発プロセス[かいはつプロセス, kaihatsu purosesu] development process [Add to Longdo]
開発環境[かいはつかんきょう, kaihatsukankyou] development environment [Add to Longdo]
開発基本線[かいはつきほんせん, kaihatsukihonsen] developmental baseline [Add to Longdo]
開発言語[かいはつげんご, kaihatsugengo] development language [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
開発[かいはつしゃ, kaihatsusha] developer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
開発[かいはつ, kaihatsu] Urbarmachung, Kultivierung, Entwicklung, Aufklaerung [Add to Longdo]
開発途上国[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] Entwicklungsland [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top