Search result for

การพัฒนาชนบท

(15 entries)
(0.6094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การพัฒนาชนบท-, *การพัฒนาชนบท*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา การพัฒนาชนบท มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *การพัฒนาชนบท*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มหาดไทยน. ชื่อกรมที่ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือในสมัยโบราณ มีสมุหนายกเป็นประธาน, ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข การพัฒนาชนบทและชุมชน การส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกันสาธารณภัย การผังเมือง การโยธา และการราชทัณฑ์.
รูปธรรมสิ่งที่สามารถแสดงออกมาให้ปรากฏเป็นจริงเป็นจังมิใช่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น, สิ่งที่สามารถปฏิบัติได้, เช่น ต้องทำโครงการพัฒนาชนบทให้เป็นรูปธรรมด้วยการจัดให้มีนํ้ากินนํ้าใช้เป็นต้น.
แรงงานน. คนงาน, ผู้ใช้แรงในการทำงาน, เช่น การพัฒนาชนบทต้องอาศัยแรงงานจากท้องถิ่น งานก่อสร้างต้องการแรงงานเพิ่ม, ประชากรในวัยทำงาน ไม่รวมถึงคนพิการ คนวิกลจริต นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน นักบวช ทหาร ผู้ต้องขัง และผู้ประกอบกิจการเพื่อหากำไร เช่น วันแรงงาน, แรงที่ใช้ในการทำงาน เช่น ถนนนี้สร้างสำเร็จด้วยแรงงานของชาวบ้าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women in rural development สตรีในการพัฒนาชนบท [TU Subject Heading]
Communication in rural developmentการสื่อสารในการพัฒนาชนบท [TU Subject Heading]
Radio in rural developmentวิทยุทางการพัฒนาชนบท [TU Subject Heading]
Rural developmentการพัฒนาชนบท [TU Subject Heading]
Rural development personnelบุคลากรทางการพัฒนาชนบท [TU Subject Heading]
Rural development projectsโครงการพัฒนาชนบท [TU Subject Heading]
ASEAN Ministers' Meeting on Rural Development and Poverty Eradicationการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน [การทูต]
Madagascar Action Planแผนปฏิบัติการมาดากัสการ์ เป็นแผนพัฒนาประเทศมาดากัสการ์ที่เป็นรูปธรรมฉบับแรก นับตั้งแต่มาดากัสการ์ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2503 รัฐบาลมาดากัสการ์ ได้รับงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) มาจากแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เป้าหมายหลักของ MAP ได้แก่ การพัฒนาระบบคมนาคม การพัฒนาชนบท การปรับปรุงระบบสาธารณสุข และการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ [การทูต]
Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradicationการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพัฒนาชนบท[n. exp.] (kān phatthanā chonnabot) EN: rural development   FR: développement rural

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top