ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กฎเกณฑ์

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กฎเกณฑ์-, *กฎเกณฑ์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กฎเกณฑ์(n) regulation, See also: set of regulations, edict, guideline, code of conduct, Syn. กฎ, ระเบียบ, กฎระเบียบ, หลักเกณฑ์, Example: การทำงานต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กฎเกณฑ์น. ข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักให้ปฏิบัติ, หลักเกณฑ์.
กฎหมายเหตุกฎเกณฑ์การปฏิบัติที่ตราขึ้นหรือเนื่องจากประเพณีซึ่งมีค่าบังคับ.
บังคับกฎเกณฑ์ของการประพันธ์ที่บัญญัติใช้ในฉันทลักษณ์ เช่น บังคับครุลหุ บังคับเอกโท บังคับสัมผัส.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Musical Instrument Digital Interfaceกฎเกณฑ์สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องดนตรีกับคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Anglo-American cataloging rulesกฎเกณฑ์การทำรายการแบบแองโกลอเมริกัน [TU Subject Heading]
Rulesกฎเกณฑ์ [TU Subject Heading]
jus cogensกฎเกณฑ์ทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่มีลักษณะ เป็นกฎหมายเด็ดขาดซึ่งจะละเมิดมิได้ [การทูต]
Criteria, Exclusionกฎเกณฑ์การตัดตัวอย่างที่เลือกมาออกไป [การแพทย์]
Criteria, Inclusionกฎเกณฑ์คัดเลือกเข้ามาศึกษา [การแพทย์]
protocolโพรโทคอล, กฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมา เพื่อเป็นข้อตกลงในการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้รับและผู้ส่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe I can get your medical opinion on this though.เช่นกันกับงานส่วนใหญ่ของผม กฎเกณฑ์ทางฟิสิกซ์ ยากที่จะประยุกต์ Deep Throat (1993)
I want him to read the boating regulations, the rules, before he goes out on his own.ผมอยากให้เขาอ่านกฎเกณฑ์การเดินเรือ ก่อนที่เขาจะออกเรือเอง Jaws (1975)
Look, our company has certain policies, which--บ.เรามีกฎเกณฑ์ที่คุณต้องปฏิบัติตาม Oh, God! (1977)
Do you know the rules of protocol concerning my son?คุณรู้กฎเกณฑ์การปฏิบัติตัว ต่อหน้าลูกชายของฉันหรือเปล่า Seven Years in Tibet (1997)
But, Max, as soon as you discard scientific rigour, you are no longer a mathematician, you're a numerologist.แต่แมกซ์... . เมื่อใดก็ตามที่เธอละทิ้ง กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ Pi (1998)
It was on the tip of everyone's tongue.ทุกๆอาทิตย์ ไทเลอร์จะบอกกฎ กฎเกณฑ์ซึ่งผมและเขาร่วมกันตั้งขึ้น Fight Club (1999)
See, disguise changes all the rules.เห็นมั้ย.. การปลอมตัวเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทั้งหมด Never Been Kissed (1999)
I have a few start-of-term notices I wish to announce.มีกฎเกณฑ์ก่อนเริ่มเทอมใหม่ จะประกาศให้ทราบ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I have no rules, Clark.ฉันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรอีกแล้ว, คล้าก Metamorphosis (2001)
They were protected by tradition and public regulation.โดยได้รับการคุ้มครองจากจารีตประเพณี และกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม ปัญหาว่าด้วยขอบเขต The Corporation (2003)
They're selling themselves they're selling their domination they're selling their rule and they're creating an image for themselves as just regular folks down the block.พวกเขาขายตัวเอง พวกเขาขายอิทธิพล พวกเขาขายกฎเกณฑ์ The Corporation (2003)
That's the only way were going tore design re think re-constitute what capital and property can doนั่นคือหนทางเดียวที่เราจะออกแบบใหม่ คิดใหม่ วางกฎเกณฑ์ใหม่ว่าทุนและทรัพย์สินควรทำอะไรได้บ้าง The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe I can get your medical opinion on this though.เช่นกันกับงานส่วนใหญ่ของผม กฎเกณฑ์ทางฟิสิกซ์ ยากที่จะประยุกต์ Deep Throat (1993)
I want him to read the boating regulations, the rules, before he goes out on his own.ผมอยากให้เขาอ่านกฎเกณฑ์การเดินเรือ ก่อนที่เขาจะออกเรือเอง Jaws (1975)
Look, our company has certain policies, which--บ.เรามีกฎเกณฑ์ที่คุณต้องปฏิบัติตาม Oh, God! (1977)
Do you know the rules of protocol concerning my son?คุณรู้กฎเกณฑ์การปฏิบัติตัว ต่อหน้าลูกชายของฉันหรือเปล่า Seven Years in Tibet (1997)
But, Max, as soon as you discard scientific rigour, you are no longer a mathematician, you're a numerologist.แต่แมกซ์... . เมื่อใดก็ตามที่เธอละทิ้ง กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ Pi (1998)
It was on the tip of everyone's tongue.ทุกๆอาทิตย์ ไทเลอร์จะบอกกฎ กฎเกณฑ์ซึ่งผมและเขาร่วมกันตั้งขึ้น Fight Club (1999)
See, disguise changes all the rules.เห็นมั้ย.. การปลอมตัวเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทั้งหมด Never Been Kissed (1999)
I have a few start-of-term notices I wish to announce.มีกฎเกณฑ์ก่อนเริ่มเทอมใหม่ จะประกาศให้ทราบ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I have no rules, Clark.ฉันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรอีกแล้ว, คล้าก Metamorphosis (2001)
They were protected by tradition and public regulation.โดยได้รับการคุ้มครองจากจารีตประเพณี และกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม ปัญหาว่าด้วยขอบเขต The Corporation (2003)
They're selling themselves they're selling their domination they're selling their rule and they're creating an image for themselves as just regular folks down the block.พวกเขาขายตัวเอง พวกเขาขายอิทธิพล พวกเขาขายกฎเกณฑ์ The Corporation (2003)
That's the only way were going tore design re think re-constitute what capital and property can doนั่นคือหนทางเดียวที่เราจะออกแบบใหม่ คิดใหม่ วางกฎเกณฑ์ใหม่ว่าทุนและทรัพย์สินควรทำอะไรได้บ้าง The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎเกณฑ์[kotkēn] (n) EN: regulation ; set of regulations ; edict ; guideline ; code of conduct ; principle ; order ; rule ; measure ; standard ; criterion ; method ; system  FR: décret [ m ] ; arrêté [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
axiom(n) กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป, See also: หลักการที่เป็นที่ยอมรับ, Syn. maxim, saying, adage
code(n) มาตรการ, See also: กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Syn. regulations, principles, law, rule
generality(n) กฎเกณฑ์ทั่วไป, See also: หลักการทั่วไป
red tape(idm) ข้อบังคับที่เข้มงวด, See also: กฎเกณฑ์
limitation(n) กฎเกณฑ์, See also: ข้อกำหนด, ความจำกัด, Syn. restriction
regimen(n) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
regimen(n) กฎเกณฑ์, See also: หลัก, หลักเกณฑ์, Syn. regulation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
amoral(อะมอ' เริล) adj. ไร้ศีลธรรม, ไร้หรือไม่ยึดในกฎเกณฑ์. -amorality n.
anomalistic(อะนอม' มะลิสทิค) adj. ซึ่งผิดปกติวิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, ผิดหลัก, ผิดที่
anomalous(อะนอม' มะเลิส) adj. ผิดปกติ, ผิดหลัก, ผิดที่, ผิดปกติ, วิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์. -anamalousness n., Syn. irregular, abnormal, Ant. regular, normal
antipope(แอน' ทิโพพ) n. ผู้ที่อ้างเป็นสันตะปาปา, การเลือกสันตะปาปาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
classicismn. ลัทธิคลาสซิค, กฎเกณฑ์และลักษณะของคลาสซิค, Syn. classicalism
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
dogma(ดอก'มะ) n. หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์, คำสอนของศาสนา, ลัทธิแบบศาสนา, คำสอนแบบกำปั้นทุบดิน, ความเชื่อ, สิทธันต์, Syn. tenet, doctrine
dogmatist(ดอก'มะทิสทฺ) n. ผู้ถือหลักโดยไม่ดูความจริง, ผู้วางหลักหรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์
erratic(อิแรท'ทิค) adj., n. (คนที่) เบี่ยงเบน, เอาแน่ไม่ได้, ไม่มีกฎเกณฑ์, ไม่มั่นคง, See also: erraticism n. ดูerratic

English-Thai: Nontri Dictionary
basis(n) มูลฐาน, หลักฐาน, รากฐาน, ส่วนสำคัญ, กฎเกณฑ์
dogma(n) กฎเกณฑ์, หลักเกฎท์, ความเชื่อ, คำสอน, ลัทธิศาสนา
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์, ดันทุรัง, ดื้อรั้น, ไม่มีข้อพิสูจน์, ไม่มีเหตุผล
generality(n) คุณลักษณะทั่วๆไป, หลักกว้างๆ, กฎเกณฑ์ทั่วไป, ส่วนใหญ่
imperative(n) คำสั่ง, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ความจำเป็น
law(n) กฎหมาย, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ศีล, คำสั่ง
quota(n) ส่วน, โควต้า, กฎเกณฑ์, ส่วนแบ่ง
regimen(n) กฎเกณฑ์, หลัก, ระเบียบบริหาร, การปกครอง
regulation(n) กฎเกณฑ์, การวางระเบียบ, บัญญัติ, กฎข้อบังคับ, การควบคุม
systematic(adj) ตามระบบ, มีแนวการ, มีระเบียบ, มีกฎเกณฑ์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top