ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encrypt

EH0 N K R IH1 P T   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encrypt-, *encrypt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encryption[N] เปลี่ยนข้อความให้เป็นรหัส, See also: การนำข้อความมาทำให้เป็นรหัส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encryption(เอน' สคริพเชิน) n. การสร้างรหัสลับ, การนำข้อความมาเข้ารหัส
data encryption standardsมาตรฐานการเข้ารหัสใช้ตัวย่อว่า DES หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัส ผ่าน (password) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encryptionการเข้ารหัสลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
encryptionการเข้ารหัสลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encryptionการเข้ารหัสลับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Encryptionการเข้ารหัสลับ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
no. sent through an encrypt server from Ukraine.ไม่ได้ ส่งมาจากเซิฟเวอร์เข้ารหัสในยูเครน The Big Wheel (2009)
Use 128 bit link keys To encrypt communication.ใช้128บิตเชื่อมต่อเข้าสู่รหัสการสื่อสาร The Guardian (2010)
- I encrypt them while he watches me.ฉันเข้ารหัสมัน ในขณะที่เขาเฝ้าดูฉัน Glass Houses (2011)
When it's complete, I'll encrypt the OS so completely that no computer on earth will ever crack it.เมื่อมันทำงานอย่างสมบูรณ์ ผมจะ เข้ารหัสที่สมบูรณ์สำหรับระบบปฏิบัติการของมัน ซึ่งจะไม่มีคอมพิวเตอร์ตัวใดในโลก สามารถแกะมันได้ Super (2012)
He or she is using TOR to encrypt their TCP streams and cover their tracks, but I've been following the gaps between incoming and outgoing packets and they're narrowing.พวกเขาใช้ รหัส TOR ในข้อมูล และมันครอบคลุมช่องสื่อสาร แต่ช่องว่างให้ฉันรับได้ ระหว่าง ข้อมูลที่รับเข้า และส่งออกไป Fast Times (2012)
He should take better care to encrypt its IP address.เขาน่าจะระมัดระวังกว่านี้ ที่จะซ่อน IP address C.O.D. (2012)
A program that could differentiate between foreign and domestic, encrypt every signal we weren't targeting, so it would remain private.โปรแกรมที่แยกความต่าง ระหว่างต่างประเทศและในประเทศ เข้ารหัสทุกสัญญาณที่ไม่ใช่เป้าหมาย มันยังเป็นความลับ Snowden (2016)
You can't encrypt during a Deep Dive.รหัสคุณจะไม่ปลอดภัยขณะดำดิ่ง Ghost in the Shell (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encryptEncryption technology has advanced to the point where it's pretty reliable.
encryptPlease don't encrypt your file.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเข้ารหัส[n.] (kān khao rahat) EN: coding ; encoding ; encryption   FR: codage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCRYPT EH0 N K R IH1 P T
ENCRYPT IH0 N K R IH1 P T
ENCRYPTED EH0 N K R IH1 P T IH0 D
ENCRYPTED IH0 N K R IH1 P T IH0 D
ENCRYPTION EH0 N K R IH1 P SH AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加密后的[jiā mì hòu de, ㄐㄧㄚ ㄇㄧˋ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙, / ] encrypted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンクリプト[, enkuriputo] (n) {comp} encrypt [Add to Longdo]
キーリング[, ki-ringu] (n) {comp} key ring (encryption) [Add to Longdo]
データ暗号化規格[データあんごうかきかく, de-ta angoukakikaku] (n) {comp} Data Encryption Standard; DES [Add to Longdo]
暗号キー[あんごうキー, angou ki-] (n) {comp} encryption key [Add to Longdo]
暗号メール[あんごうメール, angou me-ru] (n) {comp} encrypted mail; cyphermail [Add to Longdo]
暗号化[あんごうか, angouka] (n,vs) (1) encryption; encipherment; (2) password protection [Add to Longdo]
暗号化ファイルシステム[あんごうかファイルシステム, angouka fairushisutemu] (n) {comp} Encrypting File System [Add to Longdo]
暗号化技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] (n) {comp} encryption technology [Add to Longdo]
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] (n) {comp} cryptography; encryption technology [Add to Longdo]
暗証化[あんしょうか, anshouka] (n,vs) encryption; coding; password [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーホルダー[きーほるだー, ki-horuda-] key ring (encryption) [Add to Longdo]
キーリング[きーりんぐ, ki-ringu] key ring (encryption) [Add to Longdo]
データ暗号化規格[でえたあんごうかきく, deetaangoukakiku] data encryption standard (DES) [Add to Longdo]
暗号キー[あんごうキー, angou ki-] encryption key [Add to Longdo]
暗号メール[あんごうメール, angou me-ru] encrypted mail, cyphermail [Add to Longdo]
暗号化技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] encryption technology [Add to Longdo]
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] cryptography, encryption technology [Add to Longdo]
公開鍵暗号[こうかいかぎあんごう, koukaikagiangou] public key encryption [Add to Longdo]
本体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] body part encryption indication [Add to Longdo]
エンクリプト[えんくりぷと, enkuriputo] encrypt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 encrypt \encrypt\ v. t.
   To convert ordinary language or other data into code; to hide
   the meaning of a message by converting it into a form that
   cannot be interpreted without knowing the secret method for
   interpretation, called the key; to encode.
 
   Syn: encode, code, encipher, cipher, cypher, inscribe, write
     in code.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encrypt
   v 1: convert ordinary language into code; "We should encode the
      message for security reasons" [syn: {code}, {encipher},
      {cipher}, {cypher}, {encrypt}, {inscribe}, {write in code}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top