Search result for

encode

(43 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encode-, *encode*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encode[VT] เปลี่ยน (ข้อมูล, ข่าวสาร) ให้เป็นรหัส, Syn. encipher, encrypt, Ant. decode

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encodeเข้ารหัสหมายถึง การแปลงข้อมูลเป็นรหัส เช่น ตัวเลข 2 จะเข้ารหัสบีซีดี (BCD) เป็นเลขฐานสอง 0010 เป็นต้น
encoderตัวเข้ารหัสหมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) แต่ละตัวที่มีตัวเข้ารหัสคอยแปลงรหัสที่เรากดเป็นรหัสแอสกี (ASCII) หรือเอ็บซีดิก (EBCDIC)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encodeเข้ารหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
encodeเข้ารหัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encoderตัวเข้ารหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
encoderตัวเข้ารหัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encode1. การเข้ารหัส 2. การลงรหัส
การเข้ารหัส เช่น เข้ารหัสลับข้อมูลสำหรับใช้ส่งในระบบโทรคมนาคม ในกรณนี้มีความหมายเหมือนกัน encryt การลงรหัส คือ การเปลียนรูปแบบของข้อมูลจากแบบหนึ่งเป็ีนอีกแบบหนึ่ง [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
encode (vt ) Accounting. ทำการบันทึก บันทึกข้อมูล
See also: S. Record,Save, R. Record

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Satellites picked up an encoded communication signal from the group that attacked us.ดาวเทียมได้จับการเข้ารหัสสัญญาสืีอสารจากกลุ่มที่ต่อต้านเรา Odyssey (2008)
The CIA designed it to implant intelligence directly into agents through encoded images.CIA ได้ออกแบบมันมา เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดทุกอย่างโดยตรงกับสายลับ ผ่านรหัสภาพพวกนี้ Chuck Versus the Suburbs (2009)
Chevron one encoded.รหัส หมายเลขหนึ่ง เข้าที่ Air: Part 1 (2009)
Chevron six encoded.รหัสที่ 6 เชื่อมต่อ Air: Part 1 (2009)
Chevron seven encoded. [clanking] Chevron seven locked.รหัสที่ 7 เชื่อมต่อ ีรหัสที่ 7 ล๊อค รหัสที่ 8 เชื่อมต่อ Air: Part 1 (2009)
Chevron nine encoded. [electricity sparking] W-what's going on?รหัสที่ 9 เชื่อมต่อ เกิดอะไรขึ้น? Air: Part 1 (2009)
Chevron four encoded...รหัสที่ 4 เชื่อมต่อ Air: Part 1 (2009)
Then encoded a phone number for you to find.แล้วเข้ารหัสมือถือให้นาย ตามหาตัวเขาเจอ Let No Man Put Asunder (2010)
But notebook would undoubtedly be encoded, So how then to break the code?But notebook was, no doubt, encrypted. How to guess the code? Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Blake probably encoded them to protect his dive sites.เบลคคงเข้ารหัสไว้ เพื่อป้องกันแหล่งดำน้ำของเขา Mea Makamae (2011)
I sent that message to Washington this morning, of course it was encoded.ผมส่งข่าวนั้นไปวอชิงตันแล้วเมื่อเช้า แน่นอน มันถูกส่งเป็นรหัส Captain America: The First Avenger (2011)
Movie Encoded By cool guyภาพยนตร์เข้ารหัสโดยผู้ชายที่เย็น Killing Them Softly (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encodeIs it true that the iTunes' MP3 encoder has poor sound quality?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้ารหัส[V] encoded, Syn. ใส่รหัส, Ant. ถอดรหัส, Example: พวกสายลับกำลังเข้ารหัสเอกสารสำคัญอยู่, Thai definition: เปลี่ยนข้อความหรือเครื่องหมายธรรมดา ให้เป็นข้อความหรือเครื่องหมายลับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้ารหัส[v.] (khao rahat) EN: encode   FR: coder ; encoder

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCODE    EH0 N K OW1 D
ENCODED    EH0 N K OW1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encode    (v) (i1 n k ou1 d)
encoded    (v) (i1 n k ou1 d i d)
encodes    (v) (i1 n k ou1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンコーダ;エンコーダー[, enko-da ; enko-da-] (n) {comp} encoder [Add to Longdo]
エンコード[, enko-do] (n) encode [Add to Longdo]
ユーユーエンコード[, yu-yu-enko-do] (n) {comp} uuencode [Add to Longdo]
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] (n) {comp} original encoded information types indication [Add to Longdo]
符号化情報種別[ふごうかじょうほうしゅべつ, fugoukajouhoushubetsu] (n) {comp} Encoded Information Type; EIT [Add to Longdo]
符号器[ふごうき, fugouki] (n) encoder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンコーダ[えんこーだ, enko-da] encoder [Add to Longdo]
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication [Add to Longdo]
符号化情報種別[ふごうかじょうほうしゅべつ, fugoukajouhoushubetsu] Encoded Information Type, EIT [Add to Longdo]
符号器[ふごうき, fugouki] encoder [Add to Longdo]
ユーユーエンコード[ゆーゆーえんこーど, yu-yu-enko-do] uuencode [Add to Longdo]
エンコード[えんこーど, enko-do] encode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 encode \en*code"\ ([e^]n*k[=o]d"), v. t.
   To convert (a text, data) into a series of secret symbols by
   means of a {code}[5]; to encrypt.
 
   Syn: encrypt, code, encipher, cipher, cypher, inscribe, write
     in code.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encode
   v 1: convert information into code; "encode pictures digitally"
      [ant: {decipher}, {decode}, {decrypt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top