ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

予防

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -予防-, *予防*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
予防[よぼう, yobou] (vt) ป้องกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
予防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] การซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันปัญหา

Japanese-English: EDICT Dictionary
予防[よぼう, yobou] (n,vs,adj-no) prevention; precaution; protection against; (P) [Add to Longdo]
予防医学[よぼういがく, yobouigaku] (n) preventive medicine; prophylactic [Add to Longdo]
予防医療[よぼういりょう, yobouiryou] (n) preventive medicine [Add to Longdo]
予防[よぼうさく, yobousaku] (n) precautionary measures [Add to Longdo]
予防接種[よぼうせっしゅ, yobousesshu] (n,adj-no) immunization; immunisation; vaccination; inoculation; (P) [Add to Longdo]
予防接種法[よぼうせっしゅほう, yobousesshuhou] (n) Preventive Vaccination Law [Add to Longdo]
予防戦争[よぼうせんそう, yobousensou] (n) preventive war [Add to Longdo]
予防[よぼうせん, yobousen] (n) guard (against attack) [Add to Longdo]
予防注射[よぼうちゅうしゃ, yobouchuusha] (n) immunization; immunisation; shots; inoculation; preventive injection [Add to Longdo]
予防的ケア[よぼうてきケア, yobouteki kea] (n) preventive care [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He didn't have MMR shots in Japan.MMRの予防接種は日本で受けていません。
I had a flu shot.インフルエンザの予防接種をしました。
It is a disease that can't be prevented.それは予防できない病気だ。
She needs another DPT shot.もういちど三種混合の予防接種をしなければならないのです。
If you have a certificate of immunization, please bring it when you come.もし予防接種証明書があったらお待ちください。
This is Fire Prevention Week.今週は火災予防週間です。
Prevention is better than cure.治療よりも予防
A prompt action prevents troubles in the future.迅速な行動をとれば、将来起こる問題の予防になる。
The government didn't take appropriate measures to prevent the infection from spreading.政府は感染が広がることを予防する適切な措置を取らなかった。
She had three DPT shots before.前に三種混合の予防接種を3回やりました。
Out of the four policies that were suggested, I think the most effective one would be the "Improvement of Preventive Care and Health Promotion" policy.提示された4つの抑制策のうち最も効果があると思われるのが、「予防医療・健康増進活動の大充実」であろう。
Are we able to prevent disease?病気を予防することはできますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The wire to the hydraulic lock's been cut in two, meaning the next time this door closed, it'd lock tight.[JA] 固着予防の ワイアが切られてる だから一旦閉まると 開けられないんだ Go (2015)
He vaccinates anyone he doesn't want infected first.[JA] 感染させないように 最初に予防接種か Resident Evil: Vendetta (2017)
Well, you may have to get a tetanus shot.[JA] 破傷風の予防注射を お勧めします Party with the Zeros (2015)
I hope you guys got your flu shots.[JA] 予防接種は受けただろうな Pilot (2015)
It is imperative that he be transported alive to the Centers for Disease Control Lab in California.[JA] 重要なのは、彼が生きたまま カリフォルニアの 疾病管理予防センターへ運ぶ事 The Collector (2015)
The third gives you the option of choosing who your target will be.[JA] 3 ・ ターゲット以外への予防 Resident Evil: Vendetta (2017)
We think maybe somebody put precautions in place in case of a military event.[JA] 私たちは多分誰かと思う 予防措置を講ずる 軍事的な出来事の場合。 The Belko Experiment (2016)
It is purely a precaution, Brooks.[JA] それは、純粋にブルックス予防策です。 Kong: Skull Island (2017)
Are we all up to date on our yellow fever inoculations?[JA] みんな黄熱病の最新の予防接種はしただろうね? The Bachelor Party Corrosion (2015)
No, I got my flu shot.[JA] 予防接種は受けたわ Pilot (2015)
Next time, I'm gonna use actual mint instead of mouthwash.[JA] - いいわ このミントを口臭予防にも使おう The Boo (2015)
I promise to tease you about precautionary principles all night.[JA] あなたの予防原理について いじめるてあげる 一晩中 Skip (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] preventive maintenance [Add to Longdo]
予防保全[よぼうほぜん, yobouhozen] preventive maintenance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
予防[よぼう, yobou] Vorbeugung, Verhuetung, Vorsicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top