Search result for

การระวัง

(18 entries)
(0.0064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การระวัง-, *การระวัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การระวังรักษา    [N] carefulness, See also: watchfulness, guardedness, caution, Syn. การระวัง, การรักษา, การป้องกัน, Example: โรงพยาบาลเปิดอบรมการระวังรักษาสุขภาพให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preservationการระวังรักษาทรัพยากรห้องสมุด
Preservation หมายถึง การระวังรักษาทรัพยากรห้องสมุด ได้แก่ วัสดุสิ่งพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ให้ปลอดภัยจากศัตรู เช่น ปลวก แมลง การทำลายของสภาพแวดล้อม ตลอดจนการใช้ของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุให้หนังสือชำรุด โดยการดูแลรักษาและการทำให้ทรัพยากรห้องสมุดอยู่ในสภาพเรียบร้อย แข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้นาน และไม่ชำรุดก่อนถึงเวลาอันควร

ในด้านทรัพยากรห้องสมุดประเภทวัสดุสิ่งพิมพ์ เนื่องจากหนังสือเป็นวัสดุสารนิเทศสำคัญยิ่งของห้องสมุด ดังนั้น ห้องสมุดจำเป็นต้องรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพที่ดีและสมบูรณ์ที่สุด โดยทั่วไปหนังสือมักจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และเมื่อมีการให้บริการหนังสือ การชำรุดเสียหายก็ย่อมเกิดขึ้นก่อนเวลาอันสมควร ดังนั้น การระวังรักษาหนังสือจึงเป็นหน้าที่ของบรรณารักษ์ที่จะต้องให้ความสำคัญดูแลแก้ไข ตลอดจนศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อหาวิธีป้องกัน และสามารถซ่อมแซมสิ่งพิมพ์ที่ชำรุดได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้หนังสือไปได้ยาวนาน การระวังรักษาหนังสือ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

1. การป้องกัน อาจทำได้ดังนี้

1.1 แนะนำการใช้หนังสืออย่างถูกวิธีแก่ผู้ใช้

1.2 เลือกหนังสือที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ และเข้าเล่มแข็งแรง ทนทาน

1.3 หนังสือจัดหามาใหม่ควรเสริมให้แข็งแรงก่อนนำออกบริการด้วยการเย็บสัน หุ้มสัน หุ้มปกพลาสติก หนังสือปกอ่อนควรทำปกแข็ง โดยเฉพาะหนังสืออ้างอิง หรือหนังสือที่มีคุณค่า ราคาแพง

2. การซ่อมแซม เป็นการซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย สามารถนำออกบริการได้อีก หนังสือที่ชำรุดเล็กน้อยควรรีบซ่อมก่อนให้บริการ

การระวังรักษาวัสดุไม่ตีพิมพ์ ห้องสมุดต้องมีวิธีบำรุงรักษาด้วยการจัดเก็บและจัดระบบบริการให้เหมาะสมสำหรับวัสดุแต่ละชนิด เพื่อให้มีความปลอดภัย คงทน ถาวร อาจทำได้ดังนี้

1. วัสดุไม่ตีพิมพ์จำเป็นต้องจัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสม

2. ควรจัดเก็บวัสดุไม่ตีพิมพ์ให้ห่างจากแสงแดดและแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น เครื่องเสียง

3. ควรอ่านคู่มือการใช้ หรือศึกษาวิธีการใช้วัสดุไม่ตีพิมพ์แต่ละประเภทให้เข้าใจก่อนการใช้ทุกครั้ง เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง และถนอมรักษาวัสดุนั้นๆ ให้มีอายุการใช้งานยืนยาวต่อไป

4. ควรใช้วัสดุทุกประเภทด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่จับต้องส่วนที่บันทึกข้อมูล เพื่อป้องกันการเสียหาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Balances, Protectingการระวังรักษาเครื่องชั่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All units, stay on high alert.ทุกหน่วย เพิ่มการระวังภัย Duel of the Droids (2008)
How does a money-grubbing worm like Gunray rate all this security?แค่หนอนละโมบอย่างกันเรย์คนเดียว ทำไมถึงต้องมีการระวังภัยมากขนาดนี้ด้วยล่ะ Cloak of Darkness (2008)
Reid: "security is mostly a superstition.การระวังภัยเหมือนการคาดเดาหรือมีลางสังหรณ์ Amplification (2009)
On high alert place the temple.เพิ่มการระวังภัยวิหารในระดับสูงสุด Holocron Heist (2009)
We brought him in as a precaution.เราพาตัวเขามาเป็นการระวังไว้ก่อน Exit Wounds (2010)
A sense of security...สัญชาติญาณการระวังภัย.. And Lots of Security... (2011)
But the danger of a sense of security is that it may prove... to be false.แต่อันตรายยของสัญชาติญาณการระวังภัยคือ นั่นมันอาจพิสูจน์ว่า.. มันเป็นเท็จ And Lots of Security... (2011)
I'm aware precautions need to be taken, but don't you think this is a little extreme?ผมรู้ว่าต้องมีการระวังไว้ก่อน แต่คุณไม่คิดว่ามันเป็นการทำเกินไปหน่อยเหรอ? Free (2011)
Our flight is being redirected to Andrews Air Force Base in Maryland only as a safety precaution.เที่ยวบินของเราจะถูกเปลี่ยนเส้นทาง ไปที่ฐานทัพอากาศแอนดรูว์ในแมรี่แลนด์ แค่การระวังความปลอดภัย Us or Them (2011)
We must... we will be vigilant.เราต้องทำ และจะทำการระวังป้องกัน Clean Skin (2011)
We must... and we will remain vigilant.เราต้องทำ และจะทำการระวังป้องกัน Semper I (2011)
More like insurance.เหมือนการระวังตัวมากกว่า All In (2012)

English-Thai: Nontri Dictionary
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
watch(n) การอยู่ยาม,การเฝ้าดู,นาฬิกาพก,การระวังระไว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top