ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การป้องกัน

   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การป้องกัน-, *การป้องกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การป้องกัน[N] prevention, See also: precaution, safeguard, avoidance, Example: การระบายน้ำหน้าฝนในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม, Thai definition: การกั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วรณะการป้องกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preventionการป้องกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraceptionการป้องกันการตั้งครรภ์ [มีความหมายเหมือนกับ control, birth] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraceptionการป้องกันการตั้งครรภ์, การคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
write protectionการป้องกันการเขียนทับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freeze protectionการป้องกันการเยือกแข็ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
self-defenceการป้องกันตน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-defenceการป้องกันตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defence, self-การป้องกันตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defence, nationalการป้องกันประเทศ, การป้องกันชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
defence, nationalการป้องกันประเทศ, การป้องกันชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hedgingการป้องกันความเสี่ยง
การป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสิ่งของที่อยู่ในความครอบครอง ด้วยการทำสัญญาซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า สิ่งของนั้นอาจเป็นสิ้นค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน หรือหลักทรัพย์ เงินตราสกุลต่างๆก็ได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Accident preventionการป้องกันอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Hedgingการป้องกันความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Data protectionการป้องกันข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Securityการป้องกัน, มาตรการป้องกันการสูญหาย การลักขโมยวัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงการขนย้ายและการเข้าถึงวัสดุดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต (ดู physical protection ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radiation safetyความปลอดภัยจากรังสี, การป้องกันหรือลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากต้นกำเนิดรังสี หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยมีมาตรการบรรเทาผลแก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ประชาชน และสิ่งแวดล้อมภายหลังจากที่เกิดเหตุขึ้น
[นิวเคลียร์]
Radiation protectionการป้องกันรังสี, การดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และวิธีปฏิบัติ ซึ่งกำหนดขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไปได้รับรังสีชนิดก่อไอออนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ (ALARA: as low as reasonably achievable) [นิวเคลียร์]
Air defensesการป้องกันภัยทางอากาศ [TU Subject Heading]
Ballistic missile defensesการป้องกันขีปนาวุธ [TU Subject Heading]
Burglary protectionการป้องกันการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I felt that the defence wasn't conducting a thorough enough cross-examination.ผมรู้สึกว่าการป้องกันไม่ได้ดำเนินการอย่างละเอียดพอที่ข้ามการตรวจสอบ 12 Angry Men (1957)
Dial 999. We need protection.เราจำคือต้องมีการป้องกัน Help! (1965)
Get me protection.ได้รับฉันการป้องกันที่คุณจะ Help! (1965)
So the police are extended giving the famous protection, for which we are justly proud in this country, for a finger, eh?การป้องกันที่เรามีความยุติธรรม ความภาคภูมิใจในประเทศนี้สำหรับ นิ้วใช่มั้ย? Help! (1965)
So I receive 30% for finance, political influence and legal protection?ดังนั้นผมจึงได้รับ 30% สำหรับเงินทุน อิทธิพลทางการเมืองและการป้องกันกฎหมายหรือไม่ The Godfather (1972)
Even the old man's political protection would run for cover.แม้กระทั่งการป้องกันทางการเมืองของชายชราจะวิ่งหาที่กำบัง The Godfather (1972)
And, Gobler, I want plenty of protection.และ, ก็อบเบอร์, ฉันต้องการ การป้องกันมากขึ้น. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It's my defense mechanism.มันเป็นกลไกการป้องกันของฉัน Clue (1985)
Some defense. If I was the killer, I'd kill you next.การป้องกัน ถ้าผมเป็นคนฆ่า ผมจะฆ่าคุณเป็นคนต่อไป Clue (1985)
Tell them to beef up their security!บอกพวกนั้นให้เพิ่มมาตรการป้องกันขึ้นอีก! Akira (1988)
The chance to be an active player in the defence of their country.โอกาสที่จะเป็นผู้เล่นที่ใช้งานในการป้องกันประเทศของพวกเขา The Russia House (1990)
Protection.การป้องกันตัว Basic Instinct (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence   FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
การป้องกัน อัคคีภัย[n. exp.] (kān pǿngkan akkhīphai) EN: fire prevention   
การป้องกันข้อมูล[n. exp.] (kān pǿngkan khømūn) EN: data protection   FR: protection des données [f]
การป้องกันตัวเอง[n. exp.] (kān pǿngkan tūa-ēng) EN: self-defence   
การป้องกันอุบัติเหตุ[n. exp.] (kān pǿngkan ubattihēt = kān pǿngkan ubatthēt) EN: accident prevention   FR: prévention des accidents [f]
การป้องกันโรค[n. exp.] (kān pǿngkan rōk) EN: prevention of disease ; prophylaxis   FR: prophylaxie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
haccp(abbrev) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม, มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ย่อจาก hazard analysis critical control point
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aegis[N] การป้องกัน, See also: การปกป้อง, การคุ้มครอง
conservation[N] การป้องกันความสูญเสีย, See also: การสงวนไว้, การรักษาไว้, Syn. preservation, protection
defence[N] การป้องกัน, See also: การแก้ต่าง
defensive[N] การป้องกัน, See also: การต้านทาน
euchre[N] การป้องกันไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นได้ถึง 3 รอบ ซึ่งจะเป็นผู้ชนะในการเล่นไพ่ยูเครอะ
nonproliferation[N] การป้องกันการเผยแพร่
preventative[N] การป้องกัน, Syn. safeguard, protection
prevention[N] การป้องกัน, See also: การขัดขวาง, การยับยั้ง, อุปสรรค, เครื่องป้องกัน, Syn. stoppage, arresting
prophylactic[N] การป้องกันโรค
prophylaxis[N] การป้องกันโรค, See also: precaution; sanitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
air defenseการป้องกันภัยทางอากาศ
anticorrosion(แอนทีคะโร' เชิน) n. การป้องกันการสึกกร่อน, การป้องกันสนิม
apologetics(อะพอล'ละเจท'ทิคซฺ) n. สาขาของศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน,ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ,การป้องกัน,การเป็นทนาย,การสนับสนุน,การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy
chemoprophylaxisn. การป้องกันโรคติดเชื้อด้วยสารเคมี
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
consumerism(คันซูม'เมอริสซึม) n. การป้องกันผู้ใช้หรือบริโภคสินค้าไม่ให้ใช้สินค้าด้อยคุณภาพ อันตราย
contraception(คอนทระเซพ'เชิน) n. การคุมกำเนิด,การป้องกันการตั้งครรภ์
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
defence(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
defense(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
defensive(adj) เกี่ยวกับการตั้งรับ,เกี่ยวกับการป้องกัน
defensive(n) ฝ่ายรับ,การตั้งรับ,การป้องกัน
guardianship(n) การปกครอง,การคุ้มครอง,การป้องกัน,การคุ้มกัน
jiujitsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง
jiujutsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง
jujitsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง
jujutsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
antispyware (n) การป้องกันสปายแวร์, การป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
防寒[ぼうかん, boukan] การป้องกันความหนาวเย็น
防止[ぼうし, boushi] การป้องกัน การยับยั้ง
ポカヨケ[pokayoke] (adv ) การป้องกันการผลิตงานเสียจากไลน์การผลิต
防御[ぼうぎょ, bougyo] (n adj ) การป้องกันถัย (จากการรุกราน)

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, See also: S. Vorsichtsmaßregel
Abwendung(n) |die, pl. Abwendungen| การป้องกัน, See also: S. Verhütung, Vorbeugung, Schutz

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top