Search result for

การป้องกัน

(79 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การป้องกัน-, *การป้องกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การป้องกัน[N] prevention, See also: precaution, safeguard, avoidance, Example: การระบายน้ำหน้าฝนในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม, Thai definition: การกั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วรณะการป้องกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preventionการป้องกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraceptionการป้องกันการตั้งครรภ์ [มีความหมายเหมือนกับ control, birth] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraceptionการป้องกันการตั้งครรภ์, การคุมกำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
write protectionการป้องกันการเขียนทับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freeze protectionการป้องกันการเยือกแข็ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
self-defenceการป้องกันตน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-defenceการป้องกันตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defence, self-การป้องกันตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defence, nationalการป้องกันประเทศ, การป้องกันชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
defence, nationalการป้องกันประเทศ, การป้องกันชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hedgingการป้องกันความเสี่ยง
การป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสิ่งของที่อยู่ในความครอบครอง ด้วยการทำสัญญาซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า สิ่งของนั้นอาจเป็นสิ้นค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน หรือหลักทรัพย์ เงินตราสกุลต่างๆก็ได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Accident preventionการป้องกันอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Hedgingการป้องกันความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Data protectionการป้องกันข้อมูล [คอมพิวเตอร์]
Securityการป้องกัน, มาตรการป้องกันการสูญหาย การลักขโมยวัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงการขนย้ายและการเข้าถึงวัสดุดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต (ดู physical protection ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radiation safetyความปลอดภัยจากรังสี, การป้องกันหรือลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากต้นกำเนิดรังสี หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยมีมาตรการบรรเทาผลแก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ประชาชน และสิ่งแวดล้อมภายหลังจากที่เกิดเหตุขึ้น
[นิวเคลียร์]
Radiation protectionการป้องกันรังสี, การดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และวิธีปฏิบัติ ซึ่งกำหนดขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไปได้รับรังสีชนิดก่อไอออนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ (ALARA: as low as reasonably achievable) [นิวเคลียร์]
Air defensesการป้องกันภัยทางอากาศ [TU Subject Heading]
Ballistic missile defensesการป้องกันขีปนาวุธ [TU Subject Heading]
Burglary protectionการป้องกันการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That energy field has left us defenceless.พลังงานนั่นทำให้เราสูญเสียการป้องกัน Rising Malevolence (2008)
A weapon that neutralizes all power to our ships, leaving the targets defenseless.อาวุธที่ทำให้ยานของเราหมดสภาพ ไร้กำลัง ในการป้องกันตัวเอง Rising Malevolence (2008)
We must defend the kingdom at all cost.ต้องนึกถึงการป้องกันอาณาจักรเป็นหลัก The Labyrinth of Gedref (2008)
It is unprotected and treating over 60,000 wounded clones.ไร้ซึ่งการป้องกัน และเต็มไปด้วยพวกโคลนส์ที่บาดเจ็บกว่า 60,000 คน Shadow of Malevolence (2008)
Come on! It's self-defence.มันเป็นการป้องกันตัว Episode #1.5 (2008)
By doing so, it could have prevented rebellions from happening.โดยการทำเช่นนี้ มันเป็นการป้องกันไม่ให้มีการก่อกบถเกิดขึ้น Iljimae (2008)
That means those same men aren't protecting his castle.นั่น เครื่องมือ กองทัพบก ไม่ใช่ การป้องกัน คฤหาสน์ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
The best way to defend yourself is to know when something's about to happen.ทางที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวคือรู้ เมื่อเกิดบางอย่างขึ้น Bangkok Dangerous (2008)
I'm afraid there's a firewall around his other corporate holdings so we have no other information.คงมีการป้องกันการเจาะข้อมูลบริษัทอื่นของเขา เราจึงไม่เจอข้อมูลอื่น Quantum of Solace (2008)
This new neurotoxin is basically flipping the preservation switch, blocking neurotransmitters in a specific order, causing specific self-damaging and catastrophic effects.สารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทชนิดใหม่นี้ ทำการพลิกสวิตช์การป้องกันตัวเอง กีดขวางสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท ในทางหนึ่ง ทำให้เกิดการทำร้ายตัวเอง และผลกระทบที่ร้ายแรงนี้ The Happening (2008)
Prior, Planning, Prevents,ระดับความสำคัญ. แผนการ. การป้องกัน Eagles and Angels (2008)
If we double the power with a voltage spike the alarm system, in order to protect itself against an overload, will shut itself down.ถ้าเราเพิ่มกระแสเป็นสองเท่า ด้วยเครื่องช็อต ระบบสัญญาณจะทำการป้องกันตัวเอง Blow Out (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence   FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
การป้องกัน อัคคีภัย[n. exp.] (kān pǿngkan akkhīphai) EN: fire prevention   
การป้องกันข้อมูล[n. exp.] (kān pǿngkan khømūn) EN: data protection   FR: protection des données [f]
การป้องกันตัวเอง[n. exp.] (kān pǿngkan tūa-ēng) EN: self-defence   
การป้องกันอุบัติเหตุ[n. exp.] (kān pǿngkan ubattihēt = kān pǿngkan ubatthēt) EN: accident prevention   FR: prévention des accidents [f]
การป้องกันโรค[n. exp.] (kān pǿngkan rōk) EN: prevention of disease ; prophylaxis   FR: prophylaxie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
haccp(abbrev) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม, มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ย่อจาก hazard analysis critical control point
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aegis[N] การป้องกัน, See also: การปกป้อง, การคุ้มครอง
conservation[N] การป้องกันความสูญเสีย, See also: การสงวนไว้, การรักษาไว้, Syn. preservation, protection
defence[N] การป้องกัน, See also: การแก้ต่าง
defensive[N] การป้องกัน, See also: การต้านทาน
euchre[N] การป้องกันไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นได้ถึง 3 รอบ ซึ่งจะเป็นผู้ชนะในการเล่นไพ่ยูเครอะ
nonproliferation[N] การป้องกันการเผยแพร่
preventative[N] การป้องกัน, Syn. safeguard, protection
prevention[N] การป้องกัน, See also: การขัดขวาง, การยับยั้ง, อุปสรรค, เครื่องป้องกัน, Syn. stoppage, arresting
prophylactic[N] การป้องกันโรค
prophylaxis[N] การป้องกันโรค, See also: precaution; sanitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
air defenseการป้องกันภัยทางอากาศ
anticorrosion(แอนทีคะโร' เชิน) n. การป้องกันการสึกกร่อน, การป้องกันสนิม
apologetics(อะพอล'ละเจท'ทิคซฺ) n. สาขาของศาสนาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือพิสูจน์ความเป็นคริสเตียน
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน,ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ,การป้องกัน,การเป็นทนาย,การสนับสนุน,การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy
chemoprophylaxisn. การป้องกันโรคติดเชื้อด้วยสารเคมี
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
consumerism(คันซูม'เมอริสซึม) n. การป้องกันผู้ใช้หรือบริโภคสินค้าไม่ให้ใช้สินค้าด้อยคุณภาพ อันตราย
contraception(คอนทระเซพ'เชิน) n. การคุมกำเนิด,การป้องกันการตั้งครรภ์
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
defence(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
defense(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
defensive(adj) เกี่ยวกับการตั้งรับ,เกี่ยวกับการป้องกัน
defensive(n) ฝ่ายรับ,การตั้งรับ,การป้องกัน
guardianship(n) การปกครอง,การคุ้มครอง,การป้องกัน,การคุ้มกัน
jiujitsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง
jiujutsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง
jujitsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง
jujutsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
antispyware (n) การป้องกันสปายแวร์, การป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
防寒[ぼうかん, boukan] การป้องกันความหนาวเย็น
防止[ぼうし, boushi] การป้องกัน การยับยั้ง
ポカヨケ[pokayoke] (adv ) การป้องกันการผลิตงานเสียจากไลน์การผลิต
防御[ぼうぎょ, bougyo] (n adj ) การป้องกันถัย (จากการรุกราน)

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, See also: S. Vorsichtsmaßregel
Abwendung(n) |die, pl. Abwendungen| การป้องกัน, See also: S. Verhütung, Vorbeugung, Schutz

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top