ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เงินฝาก

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงินฝาก-, *เงินฝาก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บัญชีเงินฝากประจำ (n ) fixed deposit account, time deposit account

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินฝาก[N] deposit, See also: bank deposit, Syn. เงินออม, Example: ธนาคารจะให้ของขวัญพิเศษในวันปีใหม่แก่ผู้ที่มีเงินฝากในธนาคารเกิน 10 ล้านบาท, Count unit: บาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
depositเงินฝาก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bank depositเงินฝากธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Time depositเงินฝากตามกำหนดเวลา [เศรษฐศาสตร์]
Bank depositsเงินฝากธนาคาร [TU Subject Heading]
Cash at bankเงินฝากธนาคาร [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two deposits. Maine National and New England First.สองเงินฝาก เมนแห่งชาติและนิวอิงแลนด์เป็นครั้งแรก The Shawshank Redemption (1994)
The silent silent partner. He's the guilty one, Your Honor. The man with the bank accounts.คนที่เงียบเงียบ เขาเป็นหนึ่งในความผิดเกียรติยศของคุณ คนที่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร The Shawshank Redemption (1994)
Three deposits tonight.สามเงินฝากคืนนี้ The Shawshank Redemption (1994)
Three deposits tonight.สามเงินฝากคืนนี้ The Shawshank Redemption (1994)
Okay, so that's 25,000 total deposited into the Operation Get Samnang account.เอาหล่ะ เป็นว่ามีเงินฝากทั้งหมด สองหมื่นห้าพัน กีบ เข้าในบัญชีของ Samnang The Girl Next Door (2004)
Please accept this (bankbook)รับนี่ไว้นะครับ (สมุดเงินฝากGrave of the Fireflys (2005)
Let me get you something good with this (bankbook)พี่จะเอาอะไรดีๆ มาให้ ด้วยนี่ (สมุดเงินฝากGrave of the Fireflys (2005)
I suppose our friend Mr. White will have told you that I have provided reliable banking services for many other freedom fighters over the years.ฉันจะสมมติว่าเป็น เพื่อนชาวผิวขาวกำลังจะบอกคุณว่า... ว่าผมได้จัดสรรระบบเงินฝากที่น่าเชื่อถือ... ให้กับหน่วยรบอิสระหลายองค์กร มานานหลายปี Casino Royale (2006)
You have each deposited $ 1 0 million buy-in.ท่านทั้งหลาย ท่านมีเงินฝาก 10 ล้านเหรียญ Casino Royale (2006)
The first order of business is that we're gonna secure and then remove all the deposits.อย่างแรกที่เราต้องทำคือ เราต้องป้องกัน.. ...และเอาเงินฝากทั้งหมดออกมา Bandidas (2006)
They found a file he thought he deleted with an international bank account and one-way ticket out.พวกเขาเจอไฟล์ที่เซลฟ์ลบไป และบัญชีเงินฝากกับธนาคารองค์กรระหว่างประเทศ และก็ตั๋วเที่ยวเดียว Deal or No Deal (2008)
Just talked to our guy over at San Joaquin Savings and Loan.เพิ่งคุยกับคนของเราที่นั่นมา ที่ซานโฮคินเงินฝากออมทรัพย์และสินเชื่อ Capybara (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินฝาก[n. exp.] (ngoenfāk) EN: deposit ; trust money ; bank deposit   FR: caution [f] ; garantie [f] ; dépôt (d'argent) [m]
เงินฝากธนาคาร[n. exp.] (ngoenfāk thanākhān) EN: bank deposit   
เงินฝากประจำ[n. exp.] (ngoenfāk prajam) EN: fixed deposit ; fixed-term deposit   
เงินฝากประเภทเผื่อเรียก[n. exp.] (ngoenfāk praphēt pheūa rīek) EN: sight deposit   
เงินฝากรายวัน[n. exp.] (ngoenfāk rāiwan) EN: current deposit   
เงินฝากออมทรัพย์[n. exp.] (ngoenfāk ømsap) EN: savings bank deposit   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deposit[N] เงินฝาก, Syn. money in bank

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
bank balancen. ยอดเงินเหลือของเงินฝากธนาคาร
bank bookn. สมุดเงินฝากธนาคาร
bank depositn. เงินฝากธนาคาร
banking account)n. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
checking accountn. เงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เช็คถอนได้
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น
deposit(ดิพอส'ซิท) {deposited,depositing,deposits} vt. ทับถม,สะสม,กอง,ฝากไว้,ฝากเงิน,วางไข่ vi. ฝากไว้. n. สิ่งที่ทับถม,การฝาก,ที่เก็บเงินฝาก,เงินมัดจำ
savings accountn. บัญชีเงินฝากสะสม,บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

English-Thai: Nontri Dictionary
deposit(n) เงินฝาก,สิ่งที่สะสม,การวางลง,เงินมัดจำ,การฝากเงิน
fund(n) เงินทุน,มูลนิธิ,ทุน,กองทุน,ใบกู้เงิน,เงินฝาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
定期預金[ていきよきん, teikiyokin] เงินฝากประจำ

German-Thai: Longdo Dictionary
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top