Search result for

warn

(120 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warn-, *warn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warn[VT] เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย), Syn. caution, forewarn
warn[VI] เตือน (ถึงสิ่งที่จะเป็นอันตราย)
warn[VT] บอกให้รู้ล่วงหน้า
warn[VT] ดุด่า, See also: ว่ากล่าว
warn[VT] ห้าม, See also: ทัดทาน
warner[N] ผู้ตักเตือน, See also: สิ่งเตือน, Syn. indicator, detector
warn of[PHRV] ตักเตือนในเรื่อง, See also: ตักเตือนเกี่ยวกับ
warning[N] สัญญาณเตือนถึงเหตุร้าย, Syn. caution, caveat, indication
warning[N] คำเตือน
warning[ADJ] ที่เตือนให้ระวัง, See also: ซึ่งเตือนให้ระวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warn(วอร์น) vt. เตือน,เตือนสติ,แจ้งให้ทราบ, See also: warning n.,adj., Syn. caution,notify
forewarnvt. เตือนล่วงหน้า., See also: forwarner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
warn(vt) เตือน,แจ้งล่วงหน้า,บอกเหตุ
warning(n) การเตือน,สัญญาณบอกเหตุ,เครื่องเตือนสติ
forewarn(vt) เตือนล่วงหน้า,บอกให้รู้ล่วงหน้า,แจ้งล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warningคำเตือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warning blinkerไฟกะพริบฉุกเฉิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warning lightไฟเตือน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
warning lead timewarning lead time, เวลาเตือนภัย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A warning.คำเตือน The Heart of the Truest Believer (2013)
To mustique or ibiza without warningไปมอนโตคิว หรือ ไอบิซ่า โดยไม่บอกล่วงหน้า Chuck in Real Life (2008)
That was a warning, Clark. The next one goes straight through your heart.นี่คือการเตือน , คล๊าก ลูกศรถัดไปจะตรงเข้าปักที่หัวใจของนาย Odyssey (2008)
Warning, venting in 20 seconds.คำเตือน ระบายอากาศภายใน 20 วินาที Dead Space: Downfall (2008)
Warning, orbital integrity compromised.คำเตือน ศูนย์เสียวงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
And in each case, serious complications came on suddenly And without warning.ในแต่ละราย มีโรคแทรกซ้อนที่น่ากังวล และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยที่ไม่มีท่าทีใดๆมาก่อน Not Cancer (2008)
My father has warned me about sorcerers like him.พ่อของข้าได้เตือนข้าเกี่ยวกับคนที่เป็นพ่อมดเหมือนอย่างเขา The Labyrinth of Gedref (2008)
These must be the unique items we were warned about.นั่นต้องเป็นของไม่ธรรมดา ที่เขาเตือนเราแน่ Downfall of a Droid (2008)
Get a message to the fleet! We have to warn...ส่งข่าวไปที่กองยาน เราต้องเตือน... Rookies (2008)
We have to warn them. Get on the comlink.เราต้องเตือนพวกเขา เปิดเครื่องสื่อสาร Rookies (2008)
We have to warn command.เราต้องรายงานหน่วยบัญชาการ Rookies (2008)
We have to warn the Republic about the invasion.เราต้องเตือนสาธารณรัฐ ว่ามีการบุกรุก Rookies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warnSoviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.
warnI'd like to speak to John Warner.
warnI tried to warn her, but she wouldn't listen.
warnThe teacher warned me not to be late for school.
warnI have been warned against going there.
warnNo attention was paid to his warning.
warnThe radio gave a warning of bad weather.
warnJust to warn you in advance, today's blog is no fun.
warnMy father warned me against crossing the road.
warnThe policeman let him off with a warning.
warnShe warned the children against playing in the street.
warnI cannot, however, neglect his warning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำตักเตือน[N] warning word, See also: caution, instruction, Syn. คำสั่งสอน, คำเตือน, Example: เขาไม่เคยฟังคำตักเตือนของบิดาเขาเลย, Thai definition: คำสั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
ป้ายเตือนภัย[N] warning sign
เตือนภัย[V] warn, See also: caution, forewarn, alert, Example: ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้จะเตือนภัยให้แก่นักบิน เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงจากอาวุธ, Thai definition: แจ้งหรือบอกให้รู้ล่วงหน้าถึงภัยที่จะเกิดขึ้น
ห้ามปราม[V] dissuade, See also: warn, discourage, deter, Syn. ห้าม, Example: ลูกชายกับลูกสะใภ้ทะเลาะตบตีแล้วร้องไห้เสียงลั่นจนผู้เป็นแม่ต้องออกมาห้ามปราม, Thai definition: สั่งไม่ให้ทำ
กล่าวเตือน[V] warn, See also: advice, caution, tip off, admonish, Syn. เตือน, ตักเตือน, Example: ผมกล่าวเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่ยักเชื่อผม, Thai definition: บอกให้รู้ล่วงหน้า, ทำให้รู้ตัว, ทำให้รู้สำนึก, ทักไม่ให้ลืม
คำเตือน[N] warning, See also: caution, notification, Example: คำเตือนต่างๆ ดูจะไม่ใคร่ได้ผลสำหรับนักท่องเที่ยว
ตักเตือน[V] warn, See also: caution, advise, counsel, remind, admonish, reprimand, reprove, rebuke, reproach, Syn. เตือน, ว่า, ต่อว่า, ตำหนิ, ติเตียน, ตำหนิติเตียน, Example: นายกรัฐมนตรีตักเตือนสื่อมวลชนว่าไม่ควรเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงให้ประชาชนรับรู้เพราะการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหลายฝ่าย, Thai definition: สั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
เตือน[V] warn, See also: caution, admonish, advice, hint, call attention to, Syn. ตักเตือน, ว่ากล่าวตักเตือน, Ant. ยกย่อง, ชมเชย, ยกย่องชมเชย, Example: พ่อแม่เตือนลูกให้ระวังอันตรายระหว่างที่ไปเที่ยวป่า, Thai definition: ทำให้รู้สำนึก, ทำให้มีสติ
เตือนสติ[V] warn, See also: exhort, admonish, hint, call to mind, call attention, Example: ที่ผู้เขียนนำเรื่องนี้มาเขียนก็เพราะต้องการเตือนสติตัวเอง ให้ได้ยินถึงท่านผู้อ่านทั่วไปเท่านั้น, Thai definition: เตือนให้รู้ตัว, เตือนให้ได้สติ
ทัก[V] warn, See also: remark, protest, oppose, remind, Syn. ทัดทาน, เตือน, ท้วง, กล่าวเตือน, ติง, ทักท้วง, Example: หากนำหมอนมารองนั่ง ผู้ใหญ่เขาจะทักว่า ระวังก้นเป็นฝี, Thai definition: กล่าวเป็นเชิงเตือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟกะพริบเตือน[n. exp.] (fai kaphrip teūoen) EN: flashing warning light   
การตักเตือน[n.] (kān takteūoen) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice   
การตักเตือนด้วยวาจา[n. exp.] (kān takteūoen dūay wājā) EN: oral warning   
การตำหนิ[n.] (kān tamni) EN: warning   
คำเตือน[n.] (khamteūoen) EN: warning ; caution ; notification ; notice ; caveat   FR: avertissement
คาดโทษ[v. exp.] (khāt thōt) EN: warn of punishment for further wrongdoing   
ขยิบ[v.] (khayip) EN: wink ; give a wink ; throw a warning glance   FR: faire de l'oeil ; faire un clin d'oeil
ข้อควรระวัง[n. exp.] (khø khūan rawang) EN: warning ; caution   FR: avertissement [m]
กระซิบ[v.] (krasip) EN: warn ; remind   FR: avertir ; prévenir
สังวร[v.] (sangwøn) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize   FR: faire attention à ne pas

CMU English Pronouncing Dictionary
WARN    W AO1 R N
WARNE    W AO1 R N
WARNS    W AO1 R N Z
WARNKE    W AO1 R NG K IY0
WARNER    W AO1 R N ER0
WARNED    W AO1 R N D
WARNES    W AO1 R N Z
WARNEKE    W AO1 R N IH0 K
WARNCKE    W AO1 R NG K IY0
WARNACO    W AO1 R N AH0 K OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warn    (v) (w oo1 n)
warns    (v) (w oo1 n z)
warned    (v) (w oo1 n d)
warning    (v) (w oo1 n i ng)
warnings    (n) (w oo1 n i ng z)

German-Thai: Longdo Dictionary
warnen(vi vt) |warnte, hat gewarnt, jmdn. vor etw. (D)| เตือน เช่น Das Kaufhaus warnt Kunden vor dem Diebstahl. ห้างสรรพสินค้าเตือนลูกค้าให้ระวังการลักเล็กขโมยน้อย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Warndreieck {n} | Warndreiecke {pl}warning triangle | warning triangles [Add to Longdo]
Warneinrichtung {f}alarm [Add to Longdo]
Warner {m}alerter [Add to Longdo]
Warngrenze {f} | Warngrenzen {pl}warning limit | warning limits [Add to Longdo]
Warnkreuz {n}warning cross [Add to Longdo]
Warnlampe {f} | Warnlampen {pl}warning light | warning lights [Add to Longdo]
Warnruf {m}warning shout; warning cry [Add to Longdo]
Warnschild {n}warning label; warning sign [Add to Longdo]
Warnschuss {m}warning shot [Add to Longdo]
Warnsignal {n} | Warnsignale {pl}warning signal | warning signals [Add to Longdo]
Warnstreik {m} | Warnstreiks {pl}token strike | token strikes [Add to Longdo]
Warnsystem {n}warning system [Add to Longdo]
Warntafel {f} | Warntafeln {pl}warning sign | warning signs [Add to Longdo]
Warnung {f}; Mahnung {f}caveat [Add to Longdo]
Warnung {f} | Warnungen {pl}warning | warnings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice [Add to Longdo]
ふっと[, futto] (adv) (1) (on-mim) with a whiff; with a puff; (2) suddenly; abruptly; without warning [Add to Longdo]
ウォーニングランプ[, uo-ninguranpu] (n) warning lamp [Add to Longdo]
ウオーニング[, uo-ningu] (n) warning [Add to Longdo]
パトライト[, patoraito] (n) (abbr) (See パトカー) rotating warning light similar to the one on a patrol car (wasei [Add to Longdo]
ワーニング;ウォーニング[, wa-ningu ; uo-ningu] (n) warning [Add to Longdo]
ワーニング無しに[ワーニングなしに, wa-ningu nashini] (n) {comp} without warning (the user) [Add to Longdo]
威嚇射撃[いかくしゃげき, ikakushageki] (n) warning shot [Add to Longdo]
火気厳禁[かきげんきん, kakigenkin] (n) a warning of flammability [Add to Longdo]
戒め(P);誡め;警め[いましめ, imashime] (n) (1) caution; admonition; warning; lesson; (2) (also written as 禁め) prohibition; ban; commandment; precept; (3) punishment; (4) (arch) caution; guard; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] warn; well; surname Jing [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] warn; admonish [Add to Longdo]
告诫[gào jiè, ㄍㄠˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] warn; admonish [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] warn [Add to Longdo]
华纳兄弟[Huà nà xiōng dì, ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Warner Brothers [Add to Longdo]
华纳音乐集团[Huà nà yīn yuè jí tuán, ㄏㄨㄚˋ ㄋㄚˋ ㄩㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Warner music [Add to Longdo]
警讯[jǐng xùn, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] warning sign; police call [Add to Longdo]
鉴戒[jiàn jiè, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] warning [Add to Longdo]
预警[yù jǐng, ㄩˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] warning; early warning [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ワーニング無しに[ワーニングなしに, wa-ningu nashini] without warning (the user) [Add to Longdo]
警告音[けいこくおん, keikokuon] warning sound [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けい, kei] WARNEN, VERWARNEN [Add to Longdo]
警告[けいこく, keikoku] Warnung, Mahnung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warn \Warn\ (w[add]rn), v. t. [OE. wernen, AS. weornan, wyrnan.
   Cf. {Warn} to admonish.]
   To refuse. [Written also {wern}, {worn}.] [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warn \Warn\, v. t. [imp. & p. p. {Warned}; p. pr. & vb. n.
   {Warning}.] [OE. warnen, warnien, AS. warnian, wearnian, to
   take heed, to warn; akin to AS. wearn denial, refusal, OS.
   warning, wernian, to refuse, OHG. warnen, G. warnen to warn,
   OFries. warna, werna, Icel. varna to refuse; and probably to
   E. wary. ????.]
   [1913 Webster]
   1. To make ware or aware; to give previous information to; to
    give notice to; to notify; to admonish; hence, to notify
    or summon by authority; as, to warn a town meeting; to
    warn a tenant to quit a house. "Warned of the ensuing
    fight." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Cornelius the centurion . . . was warned from God by
       an holy angel to send for thee.    --Acts x. 22.
    [1913 Webster]
 
       Who is it that hath warned us to the walls? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To give notice to, of approaching or probable danger or
    evil; to caution against anything that may prove
    injurious. "Juturna warns the Daunian chief of Lausus'
    danger, urging swift relief." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To ward off. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warn
   v 1: notify of danger, potential harm, or risk; "The director
      warned him that he might be fired"; "The doctor warned me
      about the dangers of smoking"
   2: admonish or counsel in terms of someone's behavior; "I warned
     him not to go too far"; "I warn you against false
     assumptions"; "She warned him to be quiet" [syn: {warn},
     {discourage}, {admonish}, {monish}]
   3: ask to go away; "The old man warned the children off his
     property"
   4: notify, usually in advance; "I warned you that I would ask
     some difficult questions"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top