ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

CD

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -CD-, *CD*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your first CD.[JA] あなたの最初のCD Ring Around the Rosie (2011)
Do CDs skip, too?[CN] CD也会卡吗? Lovers of 6 Years (2008)
Trainee TV producer. Nice new flat. CD player.[JA] プロデューサー研修生 素敵なマンション CDプレイヤー One Day (2011)
My best doctor is trapped and dying somewhere below us, and my closest friend from the CDC has very likely just been murdered.[JA] 最高の医師は わなに掛けられて死んだ CDCの 最も親しい友人だった たった今 殺害された The White Room (2014)
I don't wanna know.[JA] 私には関係ないですし これがCDです Disconnect (2012)
I have all of his CD's.[JA] 私も彼のCD全部持ってますよ Sound of Noise (2010)
These mix CDs, the ones with your name on them--[JA] このいろんな曲が入ったCDだが ここにタイトルを書いたのは 君だ You Do It to Yourself (2012)
Just selling records, yeah?[JA] ただCDを売ってるだけよね? Blitz (2011)
I bought the CD for my girlfriend then.[JA] そのCDを 俺 買って 当時の彼女にあげたっていうね New It-Girl in the City (2016)
He's going to have one here.[JA] 彼氏 ここにCCD付けて Natsumi & Fuyumi (2016)
Would you hand me one of them CDs right there?[JA] そこにあるCDを 取ってくれないか Isolation (2013)
[ chuckles ] You know, back when I did tech in school, we had two CD decks.[JA] 僕が学校でやったときは CDデッキが2台で Fan Fiction (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเงินฝาก[n. exp.] (bat ngoenfāk) EN: certificate of deposit (CD)   
การซุ่มโจมตี[n. exp.] (kān sum jōmtī) EN: ambush ; ambuscade   FR: embusacde [f]
เครื่องเล่นซีดี[n. exp.] (khreūang len sīdī) EN: C.D. player   FR: lecteur de CD
เกร็ด[n.] (kret) EN: anecdote   FR: anecdote [f]
เกร็ดประวัติศาสตร์[n. exp.] (kret prawattisāt) EN: historical anecdote   FR: anecdote historique [f]
หมอตำแย[n.] (mø tamyaē) EN: midwife   FR: sage-femme [f] ; accoucheuse [f] ; médecdin accoucheur [m] ; accoucheur [m] ; maïeuticien [m]
นิทาน[n.] (nithān) EN: tale ; story ; yarn ; fable   FR: histoire [f] ; récit [m] ; fable [f] ; conte [m] ; anecdote [f]
ระบบทศนิยมดิวอี้[n. exp.] (rabop thotsaniyom Diūī) EN: Dewey Decimal Classification (DDC) ; Dewey Decimal System   FR: système de classification décimale Dewey (CDD) [m]
เรื่องขำ[n. exp.] (reūang kham) FR: anecdote [f] ; histoire [f]
เรื่องราว[n.] (reūangrāo) EN: story ; tale ; matter ; account ; narrative ; yarn   FR: histoire [f] ; récit [m] ; sujet [m] ; affaire [f] ; propos [m] ; rapport [m] ; compte rendu [m] ; narration [f] ; anecdote [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top